Obstarávateľ

Ičo:Lorem Ip
Adresa:Lorem Ipsum is simply dummy text of the pr
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefónne číslo:

Počet vyhlásených zákaziek


2015
2016
2017
2018
2019
2020
L
Lor
L

Vývoj úspor


2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lore
Lore
Lore
Lor

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indu
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je obstaranie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Lomná podľa § 2a stavebného zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
URL výzvy/oznámenia vo vestníku:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing
Druh zákazky:
CPV kód:
CPV kód nebol priradený
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Lorem Ipsum is simply dummy text of the pr
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:07.04.2021
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:15.04.2021 13:00