Obstarávateľ

Ičo:Lorem Ip
Adresa:Lorem Ipsum is simply dummy text of the p
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefónne číslo:

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lo
Lo
L

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lorem
Lore
Lor

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum h
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonania tlakových skúšok na tlakových nádobách trolejbusov
URL výzvy/oznámenia vo vestníku:Lorem Ipsum is simply dummy text
Druh zákazky:
CPV kód:
CPV kód nebol priradený
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Lorem Ipsum is simply dummy text of the p
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:07.04.2021
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:14.04.2021 12:00