Obstarávateľ

Ičo:Lorem Ip
Adresa:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industr
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefónne číslo:

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lor
Lor
Lor
L

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lore
Lore
Lore
Lore

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and types
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:- vykonanie ročnej odbornej prehliadky a údržby vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. - vyhotovenie Správy z odbornej prehliadky spolu so zistenými nedostatkami, ktorá bude odovzdaná objednávateľovi
URL výzvy/oznámenia vo vestníku:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever si
Druh zákazky:
CPV kód:
CPV kód nebol priradený
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industr
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:07.04.2021
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:13.04.2021 10:00