Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Názov
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum h
Ičo
Lorem Ip
Adresa
Lorem Ipsum is simply dummy text of the pri
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lor
Lo
L

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lore
Lore
Lore
Lor

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Lorem Ipsum is simply dumm
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
URL výzvy/oznámenia vo vestníku
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting in
Druh zákazky
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Lorem Ipsum is simply dummy text of the pri
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
195 808,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
10.06.2021
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
21.06.2021 10:00