Moja zóna

KLP-Automation, s.r.o.

985 02 Breznička
46857290
2023619818
SK2023619818
nezistený
29.09.2012
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
3,25
20,4 %
168 €
116 %
2020/2019
857 €
-16 %
2020/2019
0
115,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE