Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia windsurfingu
Junácka 6, 832 80 Bratislava
31744401
2021449837
Nemá
nezistený
14.10.1993
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská asociácia windsurfingu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia windsurfingu


Predmet činnosti Slovenská asociácia windsurfingu


Kataster Slovenská asociácia windsurfingu


Skrátené výkazy Slovenská asociácia windsurfingu