Obstarávateľ

Ičo:35919001
Adresa:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:JUDr. Lukáš Vitek
E-mail:lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo:+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, ("Žltá kniha"), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec. Navrhovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska, zároveň je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou. V riešenom úseku je doprava v súčasnosti vedená po ceste I/11, pričom takmer v celom úseku prechádza zastavaným územím Čadce a Svrčinovca. Súčasné situovanie cesty I/11 cez intravilán obcí ma negatívny dopad na plynulosť a rýchlosť tranzitnej dopravy. Zároveň ohrozuje jej obyvateľov hlukom, exhalátmi a zvýšeným nebezpečenstvom kolízií chodcov a motorových vozidiel. Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území. Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska. Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Druh zákazky:Práce
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
45000000-7 - Stavebné práce45233125-1 - Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:239 112 849,53 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:13.05.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:08.06.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
STRABAG s.r.o.
239 112 849 €
0 %
12,2 %
Víťaz
PORR s.r.o.
17,8 %
HOCHTIEF CZ a.s. (CZ)
0 %
Lorem Ipsum i
Lorem Ipsum i
-1,3 %
12 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
12,3 %
Lorem Ipsum is simply
11,5 %
Lorem Ipsum is simp
Lorem Ipsum i
-4,3 %
6,1 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is
10,3 %
Lorem Ipsum is s
13,1 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printi
10,4 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printin
6,5 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.1 17122015
Iný dokument k zákazke16.12.2015
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti11.12.2016
+1Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.2
Iný dokument k zákazke08.06.2015
+1Pokyn na zmenu č. 24 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca,Bukov - Svrčinovec
Zmluva03.03.2020
+1Pokyn na zmenu č. 5 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva04.06.2018
+1ZM/2016/0464-skutočne uhradené plnenie za rok 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia21.03.2018
+1Pokyn na zmenu č. 29 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva01.03.2020
+1Pokyn na zmenu č. 21 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva26.11.2019
+1Pokyn na zmenu č. 2 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva01.02.2018
+1Pokyn na zmenu č. 27 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva01.03.2020