Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
36724530
Adresa
Mlynské Nivy, 821 09 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40
20
0

Vývoj úspor


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Mlynské Nivy, 821 09 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
198 892 115,39 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
09.08.2016
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
19.09.2016 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simp
Lorem Ipsum i
-0,1 %
6,1 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
Lorem Ipsum i
1,9 %
11,5 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simp
13,6 %
STRABAG s.r.o.
185 894 318 €
6,5 %
12,2 %
Víťaz
Doprastav, a.s.
10,3 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk24.10.2016
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (33-74)
Iný dokument k zákazke11.09.2016
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (5-7)
Iný dokument k zákazke25.08.2016
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-4)
Iný dokument k zákazke22.08.2016
+1Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti17.01.2017
+2Zapisnica z vyhodnotenia ponuk
Zápisnica17.01.2017
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk23.11.2016
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk15.09.2016
+1DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo
Zmluva23.01.2018
+2Súťažné podklady
Súťažné podklady07.08.2016