Obstarávateľ

Ičo:00312509
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 920 01 Hlohovec, Slovensko
Kontaktná osoba:Ing. Ján Husár, vedúci odd. výstavby a životného prostredia
E-mail:msu@hlohovec.sk
Telefónne číslo:+421 337368203

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Ubytovňa Hlohovec - zmena účelu využitia, prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác objektu ubytovne v Hlohovci na adrese Železničná 2417/2A, 920 01 Hlohovec v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej projekčnou kanceláriou BEVVA s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava. .
Druh zákazky:Práce
CPV kód:
45211000-9 - Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov45261410-1 - Strešné izolačné práce45261420-4 - Izolačné práce proti vode45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí45261900-3 - Opravy a údržba striech45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov45442100-8 - Maliarske a natieračské práce45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk45321000-3 - Tepelnoizolačné práce45443000-4 - Fasádne práce45410000-4 - Omietkarské práce
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 920 01 Hlohovec, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:1 662 192 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:09.12.2014
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:29.12.2014 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy
Nespracované
2,8 %
Vylúčený
VERÓNY OaS s.r.o.
1 799 920 €
99,9 %
8,2 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+2VERÓNY OaS s.r.o.
Ponuky uchádzačov30.05.2015
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke30.05.2015
+1Energy technologies, s.r.o.
Ponuky uchádzačov30.05.2015
+1Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov23.01.2017
+1Zápisnica
Zápisnica30.05.2015
+0Informácia o zverejnení zmluvy
Informácia o zverejnení zmluvy30.05.2015
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk30.05.2015
+20Súťažné podklady
Súťažné podklady09.12.2014
+1Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy
Suma skutočne uhradeného plnenia20.03.2017
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti30.05.2015