Obstarávateľ

Ičo:31340822
Adresa:Brečtanová, 830 07 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:Ing. Oľga Markovičová
E-mail:evotipos@gmail.com
Telefónne číslo:+421 911796737

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150
100
50
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 %
50 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov sú služby v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky a podľa podmienok zmluvy. Službami (ďalej len Služba) sa myslí komplexné zabezpečenie systému Hazardných hier a zabezpečenie prevádzky Produktov poskytovaných Prevádzkami alebo Integrovanými prevádzkovateľmi. Zabezpečenie prevádzky Produktov zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytnutie služieb súvisiacich s Technickým zariadením Prevádzok pre potreby prevádzkovania Produktov vrátane systémového a telekomunikačného prepojenia na informačný systém Objednávateľa, s tým súvisiaceho Spotrebného materiálu a zabezpečenie servisu Terminálov Prevádzok. Objednávateľ zároveň požaduje zabezpečenie komplexného manažmentu Transakcií a operácií uskutočňovaných prostredníctvom Terminálov Prevádzok alebo koncových zariadení Integrovaných prevádzkovateľov.
Druh zákazky:Služby
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
92350000-9 - Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií92351100-7 - Prevádzka lotérií92351000-6 - Prevádzka hazardných hier30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Brečtanová, 830 07 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:249 100 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:03.10.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:16.11.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
28 %
28 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
-7,7 %
-7,7 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Ponuka č. 2
Ponuky uchádzačov04.03.2019
+1Súťažné podklady Zväzok I - aktualizácia
Súťažné podklady01.11.2018
+1Zápisnico o vyhodnotení ponúk
Zápisnica o vyhodnotení ponúk04.03.2019
+1Prístup k dokumetom - prehľad v EVO
Súťažné podklady09.10.2018
+1Odpovede na otázky VO 417115.pdf
Iný dokument k zákazke11.11.2018
+1Oznámenie o zneme termínov na predkladanie a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke29.10.2018
+1Vysvetľovanie - otázky a odpovede
Iný dokument k zákazke30.10.2018
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke04.03.2019
+0ZMLUV A O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU HAZARDNÝCH HIER
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ04.03.2019
+1Oznámenie o vyhodnotení ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk30.12.2018