"TRANSPAREX je neoceniteľný partner pre naše podnikanie. Nástroje na overovanie obchodných partnerov a analýzu ich obchodného správania sú jedinečné na trhu. Overovanie ekonomických rizík a analýza rizík vo verejnom obstarávaní predstavuje konkurenčnú výhodu. Informácie z katastra nehnuteľností v prehľadnej podobe s možnosťou vyhľadávania podľa množstva voliteľných kritérií nemajú na Slovensku konkurenciu."
logo
Ing. Marek Ščury, riaditeľ oblasti BDStrabag pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
"Informačný systém úspešne používame pre potreby vyhodnocovania konfliktu záujmov a identifikáciu kolúzie v procese verejného obstarávania a v procese kontroly verejného obstarávania dotácií poskytnutých úradom."
logo
Ing. Renáta Remeňová, oddelenie verejného obstarávania Úradu VládyÚrad vlády
"V situácii, kedy je potrebné získať čo najviac informácií o budúcich možných obchodných partneroch a ich dodávkach sa nám veľmi osvedčil systém TRANSPAREX, s ktorým sme začali pracovať pred viac ako rokom. Pri práci s týmto systémom sme ocenili ako rýchlo a kvalitne dokázal overiť potenciálnych partnerov a uomožnil presnejšie analyzovať cenovú výhodnosť ponúk. Za najväčšiu výhodu považujeme najmä to, že na jednom mieste získame informácie o majetkových a personálnych prepojeniach spoločností, o ich ekonomických a finančných ukazovateľoch, ale aj dôležité upozornenia na rizikové udalosti, ich účastiach na verejných súťažiach, prípadne ich úspešnosť. Dovoľte mi touto cestou poďakovať tvorcom a popriať veľa úspechov pri jeho ďalších aktualizáciách, ako aj veľa spokojných zákazníkov."
logo
Ing. Oľga Ištvanová, predseda predstavenstvaSAD Prešov, a.s.
"V štvrtom kvartáli roka 2021 nám spoločnosť zabezpečila vypracovanie analýzy verejných obstarávaní, na základe ktorých sme mali možnosť zistiť a správne identifikovať silné, ako aj slabé stránky obstarávateľov a následne prijať ako spoločnosť účinné opatrenia na zlepšenie budúcich procesov verejného obstarávania. V prvom kvartáli roka 2022 bolo spoločnosťou zrealizované školenie zamestnancov oddelenia verejného obstarávania, ktoré bolo zamerané na odhalenie slabín procesov verejného obstarávania s využitím postupov a nástrojov na ich elimináciu, ktoré našej spoločnosti pomáhajú realizovať verejné obstarávnaia promtnejšie a predovšetkým kvalitnejšie. S poskytovanými službami sme boli maximálne spokojní, zválšť oceňujeme precíznosť a promtnosť dodávateľa služieb."
logo
MUDr. Štefan Lukačín, PhD., generálny riaditeľ VÚSCHVÚSCH
"Transparex slúži ako spoľahlivý zdroj na analýzy verejného obstarávania a investigatívu. V porovnaní s podobnými databázami nevykazuje žiadnu chybovosť. Informácie sú prehľadne spracované, práca s nimi nie je časovo náročná."
logo
Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme kopupciuNadácia Zastavme korupciu
"V TRANSPAREX využívame hlavne údaje o firmách, hodnotenie našich potenciálnych objednávateľov a subdodávateľov, ako aj na získavanie informácií z katastra nehnuteľností. Okrem toho využívame služby týkajúce sa verejných obstarávaní. Celý systém je absolútne prehľadný a poskytuje potrebné dáta komplexne. S našou spoločnosťou, ako užívateľom môžete iste rátať aj v budúcnosti"
logo
Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ AVA-stav, s.r.o.AVA-stav, s.r.o.
"Portál Transparex využívam každý týždeň, ponúka množstvo dôležitých dát, ktoré pomáhajú v práci investigatívneho novinára. Najčastejšie mi práca s Transparexom pomáha s preverovaním vlastníctva v katastri, aj v oblasti verejných obstarávaní však ponúka jedinečné dáta. Kvalitné spracovanie verejných dát významným spôsobom napomáha odhaľovať prešľapy mocných."
logo
Martin Turček, investigatívny reportérAktuality.sk
"Služby portálu TRANSPAREX - Najväčšia databáza ekonomických a obchodných informácií využívame na dennej báze. Vysoko oceňujeme množstvo informácií a sofistikovaných dát na jednom mieste. Máme tak možnosť overiť si uchádzačov, ich referencie a tiež preveriť prípadný konflikt záujmov podľa zákona o verejnom obstarávaní - a to všetko na jednom mieste a za krátky čas. Pomohlo nám to výrazne zrýchliť a zjednodušiť procesy v rámci obstarávania."
logo
Ing. Ivana Hodošiová, konateľEnteris, s.r.o.
"Dovoľte mi, aby som Vám vyjadril poďakovanie za spracovanie analýz verejného obstarávania a prístup do informačného systému Transparex. Tento informačný systém nám poskytuje nesmierne množstvo užitočných informácií o jednotlivých účastníkoch verejného obstarávania, na základe ktorých máme možnosť spoznať silné aj slabé stránky a prijať účinné opatrenia pre zlepšenie procesov verejného obstarávania. Je pre nás príjemným prekvapením, aké množstvo užitočných informácií je možné získať z IS Transparex. Verím, že táto naša pozitívna skúsenosť bude aj príjemnou spätnou väzbou pre Vás"
logo
Ing. Slavomír Pucci, starosta obce Veľký slavkovObec Veľký Slavkov
"Spoločnosť DPD využíva portál TRANSPAREX na dennej báze. Agregované informácie majú vysokú pridanú hodnotu v procese efektívneho overovania pozadia zmluvných partnerov. Oceňujeme prehľadnosť, užívateľsky priaznivo natipované vyhľadávacie kritéria, spoľahlivosť a rýchlosť odozvy portálu. Veľmi pozitívne hodnotíme aj rýchlosť reakcie zo strany podpory, záujem o nové podnety a snahu služby pre svojich užívateľov naďalej zlepšovať."
logo
Ing. Peter Pavúk, konateľ Direct Parcel Distribution SK s.r.o.Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
"Systém Transparex je pre mňa ideálnou voľbou pre identifikáciu možného konfliktu záujmov a kolúzneho správania bez potreby časovo náročného vyhľadávania napriek webovými stránkami. Nakoľko v súťažiach sa musí verejný obstarávateľ zaoberať existenciou konfliktu záujmov, tento, z môjho pohľadu, geniálny systém Vám konflikt záujmov identifikuje a pre potreby kontrolných orgánov aj vygeneruje výsledok vyhľadávania v ktorom sú prehľadným spôsobom potrebné údaje zaznamenané. Systém je vytvorený veľmi intuitívne, takže prácu s ním zvládne v podstate každý jeho užívateľ bez problémov. Veľkou výhodou je, že do systému vložíte identifikačné údaje verejného obstarávateľa, členov komisií, resp. iných zainteresovaných osôb, a potrebné údaje uchádzačov/záujemcov a systém preskúma konflikt záujmov a kolúzne správanie na základe údajov zo všetkých možných systémov verejnej správy (OR SR, ŽR SR) a zobrazí aj rizikové udalosti (dlh voči poisťovniam a finančnej správe a pod.). Bonusom sú rôzne štatistiky z realizovaných verejných obstarávaní a dokonca vyhľadávanie v katastri nehnuteľností."
logo
JUDr. Alžbeta Kentošová, Útvar verejného obstarávania SPU v NitreSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
"Mali sme problém s úspešnosťou v zákazkách. Preto som hľadal nejaké štatistické informácie, ktoré by firme pomohli zvýšiť našu úspešnosť. Zaujímala nás hlavne história zákaziek. Keď som narazil na Transparex, tak som bol zo začiatku skeptický, no zaujal ma rozsah ponúkaných dát. Chvíľu nám tiež trvalo kým sme si zvykli na UX a naučili sa ho používať. No teraz si už fungovanie bez Transparexu neviem predstaviť. Je to skvelý nástroj a využívame ho pri každej jednej súťaži. Dokonca pre nás nahradil aj FinStat - hlavne kvôli štruktúre vzťahov. Máme aktivované dva balíky: Professional a Monitor. Naše tržby za prvý kvartál roku 2022 už teraz tvoria viac ako 50% celkových tržieb roku 2021"
logo
Ing. Jozef Gajdoš, CEO AxelgateAxelgate, s.r.o.
"Každému, kto pracuje s databázami a údajmi, ku ktorým Transparex poskytuje prístup a ktoré spracúva, Transparex vrelo odporúčame a to nielen pre ich rýchlu, zrozumiteľnú a prehľadnú platformu, či spôsob zobrazovania vyhľadávaných dát, ale aj ústretový zákaznícky servis!"
logo
JUDr. Michal Baloga, LL.M., M.Sc. (Econ&Fin)TROJAK LEGAL s.r.o.