Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00156752
Adresa
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30
20
10
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 %
10 %
5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
149 997 450,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
23.05.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
17.07.2017 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply
Lorem Ipsum i
-1,8 %
-1,8 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
-1,8 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
-2,5 %
21,7 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
9,3 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
3,4 %
Metrostav a.s. (CZ)
149 997 450 €
0 %
6,1 %
Víťaz
Lorem Ipsum is s
Nespracované
4,2 %
Vylúčený

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+2Vysvetlenie SP (88-100)
Iný dokument k zákazke20.09.2017
+1Zmluva o dielo
Zmluva05.02.2019
+1Oznámenie o oprave SP
Iný dokument k zákazke20.09.2017
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke20.02.2019
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk09.10.2018
+1Vysvetlenie SP (4-28)
Iný dokument k zákazke29.06.2017
+1Vysvetlenie SP (34-50)
Iný dokument k zákazke03.08.2017
+1Ponuka
Ponuky uchádzačov07.04.2019
+2Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia a SP
Iný dokument k zákazke17.08.2017
+2Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk06.03.2019