Obstarávateľ

Ičo:00151866
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Škvarka
E-mail:miroslav.skvarka@minv.sk
Telefónne číslo:+421 250944337

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
15 %
10 %
5 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika
Stav:Zrušená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. Súvisiace licencie 11. Iná súvisiaca infraštruktúra Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu (senior, junior). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v znení súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).
Druh zákazky:Tovary
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
31730000-2 - Elektrotechnické zariadenia32344240-0 - Vysielacia veža32344230-7 - Rádiostanice32344210-1 - Rádiové zariadenia32344270-9 - Rádiový a telefonický riadiaci systém35121700-5 - Poplašné systémy32415000-5 - Siete typu Ethernet31154000-0 - Zdroje nepretržitého/stáleho napájania30232000-4 - Periférne vybavenie32429000-6 - Zariadenia telefónnej siete32544000-8 - Zariadenia pobočkových telefónnych ústrední32232000-8 - Zariadenie na videokonferencie32422000-7 - Sieťové komponenty32427000-2 - Sieťový systém32510000-1 - Bezdrôtový telekomunikačný systém32430000-6 - Sieť WAN48820000-2 - Servery30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi51610000-1 - Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií32210000-8 - Vysielacie prístroje31120000-3 - Generátory32550000-3 - Telefonické zariadenia32420000-3 - Sieťové zariadenia32400000-7 - Siete32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi72700000-7 - Služby pre počítačové siete32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie51300000-5 - Inštalácia komunikačných zariadení72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:245 730 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:03.10.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:15.11.2018 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zverejnenie sutaznych podkladov
Súťažné podklady01.10.2018
+1Zrušenie úkonov vedúcich k zrušeniu súťaže na základe rozhodnutia Rady UVO č. 16060-9000/2020 zo dňa 12.03.2021
Iný dokument k zákazke06.04.2021