Obstarávateľ

Ičo:00165565
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 837 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba:JUDr. Miroslava Burčíková, PhD.
E-mail:Miroslava.Burcikova@health.gov.sk
Telefónne číslo:+421 259373441

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbu
Stav:Zrušená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie novej univerzitnej nemocnice v Bratislave (NUNB) formou koncesie obstarávanej postupom súťažný dialóg, ktorej predmetom bude návrh (model vypracovaný použitím inovatívnych konceptov), výstavba (vrátane dodávky zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia), financovanie, prevádzka a údržba objektu NUNB, vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie kapacít pre výučbu študentov, to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v dokumentácii k súťažnému dialógu. V rámci predmetu zákazky by mal koncesionár zabezpečiť tiež služby, ktoré súvisia s prevádzkou a údržbou NUNB, ako napr. údržba exteriéru a interiéru budovy, údržba infraštruktúry, obstarávanie energií, prevádzkovanie parkoviska, bezpečnostnej služby a heliportu, upratovanie, pranie, stravovacie služby, atď. NUNB by mala poskytovať terciárne zdravotnícke služby pre bratislavský región so spádovou oblasťou približne 500.000 obyvateľov. Navrhnutý dizajn NUNB by mal zabezpečovať efektívny vzťah medzi navrhnutým dispozičným riešením (lay-outom), dopravnou a logistickou infraštruktúrou. Návrh NUNB musí v sebe odrážať najnovšie postupy a know-how na technický a funkčný dizajn moderných nemocníc. Odhadovaná hrubá plocha NUNB by mala byť približne 94,000 m2. NUNB by mala vytvoriť atraktívne a príjemné prostredie v spojení s architektúrou a kvalitou zrealizovania stavby. Odhadované investičné náklady sú v nasledujúcej štruktúre: Investičné náklady na výstavbu budovy NUNB minimálne 120 mil. EUR, Investičné náklady na obstaranie zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia - minimálne 30 mil. EUR, Investičné náklady na obstaranie informačných a komunikačných technológií minimálne 15 mil. EUR. Odhadované spustenie prevádzky NUNB je v roku 2018. Odhadované parametre NUNB počítajú s nasledujúcimi predpokladmi: Počet lôžok (akútna starostlivosť): približne 880 Počet lôžok (jednodňová starostlivosť): približne 65 Ukončené hospitalizácie: približne 44,000 ročne Jednodňová ambulantná starostlivosť: približne 28,000 ročne Ambulantná starostlivosť: približne 875,000 ročne Diagnostika (laboratórne vyšetrenia, RTG, rehabilitácie): približne 610,000 ročne Operácie: približne 47,000 ročne Priemerná dĺžka hospitalizácie: približne 6,5 dňa Priemerná obsadenosť: približne 90% Tržby v 1.roku prevádzky: odhadom 130 mil. EUR Priemerné investičné náklady: odhadom 14 mil. EUR ročne. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ obstaráva koncesiu postupom súťažného dialógu, vyššie uvedené parametre predstavujú súčasný odhad a predpoklady verejného obstarávateľa, ktoré sa však na základe výsledkov dialógu môžu meniť a upraviť. Finálne parametre koncesie budú stanovené v súťažných podkladoch, ktoré budú výsledkom dialógu. Predmetom koncesnej zmluvy bude (i) vypracovanie projektovej dokumentácie, (ii) výstavba NUNB, (iii) financovanie návrhu, výstavby, prevádzky a údržby NUNB, (iv) prevádzkovanie NUNB, (v) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v NUNB a (vi) zabezpečenie kapacít potrebných na výučbu študentov, to všetko v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v dokumentácii k súťažnému dialógu. Celková dĺžka koncesnej lehoty sa predpokladá na 30 rokov. Predmetom koncesnej zmluvy môže byť v závislosti od výsledkov dialógu aj zabezpečenie potrebných povolení na výstavbu NUNB. Koncesia bude obstaraná ako projekt verejno- súkromného partnerstva (projekt PPP). Účelom dialógu bude nájsť najvhodnejšie riešenie pre NUNB (požiadavky na ňu sú opísané vyššie). Verejný obstarávateľ zvolil dialóg ako spôsob hľadania jediného najvhodnejšieho opisu predmetu koncesie, ktorý má byť výsledkom fázy dialógu. Najvhodnejší opis predmetu koncesie môže byť iteráciou vytvorený s použitím akýchkoľvek návrhov riešení, resp. ich častí ponúknutých jednotlivými uchádzačmi a/alebo na základe akýchkoľvek úvah verejného obstarávateľa súvisiacich s výsledkami dialógu. Záujmom verejného obstarávateľa je realizovať čo možno najintenzívnejšiu fázu rokovaní súťažného dialógu, aby tento priniesol najvhodnejšie riešenie pri minimalizácii nákladov verejného obstarávateľa aj uchádzačov. Z tohto dôvodu budú uchádzači povzbudzovaní na aktívnu účasť na dialógu, ktorý môže byť realizovaný (podľa potreby) vo viacerých po sebe nasledujúcich etapách, za účelom nájdenia najvhodnejšieho modelu realizácie predmetu koncesie, tak ako to je opísané vyššie. S uchádzačmi môžu byť diskutované všetky aspekty ich riešenia, vrátane technických, finančných a právnych aspektov. Verejný obstarávateľ môže v informatívnom dokumente určiť, že dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení a tým aj uchádzačov, ktoré sa majú prerokovať v etape dialógu. Uchádzači, ktorých riešenia boli takto eliminované, nebudú vyzvaní na predloženie ponuky.
Druh zákazky:Služby
CPV kód:
85110000-3 - Nemocničné a súvisiace služby45215140-0 - Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení45215120-4 - Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách85140000-2 - Rôzne zdravotnícke služby85100000-0 - Zdravotnícke služby33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 837 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:6 366 518 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:16.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:27.02.2015 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie č.11
Iný dokument k zákazke05.03.2015
+1Vysvetlenie č.12 - 14
Iný dokument k zákazke09.03.2015
+1Vysvetlenie č.6
Iný dokument k zákazke15.02.2015
+1Vysvetlenie č.3
Iný dokument k zákazke02.02.2015
+1Odôvodnenie použitia súťažného dialógu
Iný dokument k zákazke27.01.2015
+1Vysvetlenie č.8
Iný dokument k zákazke23.02.2015
+1Referenčný list - vzor
Iný dokument k zákazke29.01.2015
+1Vysvetlenie č.10
Iný dokument k zákazke05.03.2015
+1Koncesie - analýzy
Koncesie - analýzy07.01.2015
+1INFORMATÍVNY DOKUMENT k súťažnému dialógu
Iný dokument k zákazke16.07.2015