Obstarávateľ

Ičo:30416094
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba:Nina Kurtulíková
E-mail:nina.kurtulikova@mindop.sk
Telefónne číslo:+421 259494785

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba časti nultého obchvatu diaľnice D4 (v úsekoch Jarovce -Ivanka sever a Ivanka sever - Rača) a rýchlostnej cesty R7 (v úsekoch Prievoz - Ketelec, Ketelec - Dunajská Lužná a Dunajská Lužná - Holice) o celkovej dĺžke približne 59,1 kilometrov (ďalej len "Projekt"). Projekt je obstarávaný ako PPP projekt (projekt verejno-súkromného partnerstva) formou DBFOM (design - návrh, build - výstavba, finance - financovanie, operate - prevádzka, maintenance - údržba). Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba by mali byť zamerané tak, aby bola dosiahnutá a udržiavaná požadovaná kvalita úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty Projektu a poskytovanie kvalitných súvisiacich služieb po celé obdobie koncesnej zmluvy a s tým spojený i vyšší užívateľský komfort a nižšia nehodovosť. Projekt zahŕňa prenos niektorých rizík na koncesionára, najmä rizika výstavby a rizika dostupnosti. Platby verejného obstarávateľa koncesionárovi budú založené na princípe dostupnosti diaľnice a rýchlostnej cesty Projektu koncovým užívateľom v dohodnutých štandardoch a kvalite. V prípade nedodržania výkonových a kvalitatívnych parametrov zo strany koncesionára budú automaticky uplatnené zrážky z platby verejného obstarávateľa. Dĺžka koncesnej lehoty bude najviac 30 rokov.
Druh zákazky:Práce
CPV kód:
45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest45233110-3 - Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií71311220-9 - Inžinierske služby pre oblasť diaľnic63712200-5 - Prevádzkovanie diaľnic
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:4 530 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:28.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:13.03.2015 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia