Obstarávateľ

Ičo:36063606
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Kontaktná osoba:Zuzana Horváthová
E-mail:tender@p-m.sk
Telefónne číslo:+421 254653904

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Bratislavského kraja. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 16 Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Druh zákazky:Služby
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:388 692 228,53 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:24.04.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:22.06.2020 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke08.06.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke26.01.2021
+1Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady26.01.2021
+2Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady21.01.2021
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke21.01.2021
+2Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+3Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+1Odpoveď na všeobecnú žiadosť
Iný dokument k zákazke23.12.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke22.07.2020
+1Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predbežnom opatrení
Iný dokument k zákazke16.07.2020