Obstarávateľ

Ičo:37828100
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontaktná osoba:Martin Daniš
E-mail:martin.danis@bbsk.sk
Telefónne číslo:+421 484325645

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Názov časti:Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Áno
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, pričom verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné charakteristiky predmetných služieb: - rozsah služieb od cca. 10 000 000 tarifných kilometrov do cca. 50 000 000 tarifných kilometrov; - predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek od cca. 15 000 0000,- EUR bez DPH do cca. 75 000 000,- EUR bez DPH; - dĺžka prípravnej fázy (fázy od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom po začiatok poskytovania služieb vo verejnom záujme) od cca. 9 mesiacov do cca. 15 mesiacov; - dĺžka poskytovania služieb vo verejnom záujme od min. 8 do max. 10 rokov; Vzhľadom na skutočnosť, že v tejto kategórii sa budú zadávať zákazky s relatívne veľkým objemom, verejný obstarávateľ nebude aplikovať minimálne lehoty na predkladanie ponúk (pozn. 10 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk) a tieto v prípade každej výzvy predĺži na minimálne 45 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ rovnako tak pristúpi k primeranému predĺženiu lehoty na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, a to na minimálne 20 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy úspešnému uchádzačovi na jej poskytnutie.
Druh zákazky:Služby
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:408 960 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:17.09.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:13.10.2020 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Informácia o uložení podkladov a uverejňovaní dokumentov a ďalších informácií.
Súťažné podklady16.09.2020