Obstarávateľ

Ičo
45741662
Adresa
Trnavská cesta 100 , 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kontaktná osoba
Marcela Turčanová
E-mail
turcanova@apuen.sk
Telefónne číslo
+421 908225248

Počet vyhlásených zákaziek


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10
5
0

Vývoj úspor


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 %
50 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy
Názov časti
Ropa 562 000 ton
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Áno
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Trnavská cesta 100 , 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
475 749 888,92 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
06.12.2021
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
28.02.2022 10:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
1 €
100 %
50 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Linkna zverejnené súťažné podklady v systéme Josephine
Súťažné podklady03.12.2021