Obstarávateľ

Ičo
36599361
Adresa
Mlynská 31, 042 91 Košice
Kontaktná osoba
Keslerová Ivana
E-mail
keslerova_ivana@vsdas.sk
Telefónne číslo
+421 907853957

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60
40
20
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Priehradové pozinkované stožiare VVN – Výstavba 110 kV vedenia č. V6812 Snina - Sobrance
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Mlynská 31, 042 91 Košice
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
253 600 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
01.06.2022
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
28.06.2022 13:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
1 €
40,9 %
40,9 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Súťažnépodklady a iná dokumentácia
Súťažné podklady27.05.2022