Obstarávateľ

Ičo
00397687
Adresa
Vazovova 2757/5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktná osoba
Ing. Igor Kolenička
E-mail
igor.kolenicka@stuba.sk
Telefónne číslo
+421 917669015+421 257294326

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1000
500
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 %
10 %
5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Laboratórny nábytok FCHPT 2023
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Vazovova 2757/5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
1 445 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
22.02.2023
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
21.03.2023 09:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
1 389 992 €
99,9 %
10,1 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1zápisnica
Zápisnica z otvárania ponúk01.06.2023
+1Zmluva
Informácia o zverejnení zmluvy02.06.2023
+1zápisnica
Zápisnica o vyhodnotení ponúk01.06.2023
+1Ponuka 1
Ponuky uchádzačov01.06.2023
+1Ponuka 3
Ponuky uchádzačov01.06.2023
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke01.06.2023
+1Zmluva
Zmluva01.06.2023
+1Zmluva
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ02.06.2023
+1Ponuka 4
Ponuky uchádzačov01.06.2023
+1Ponuka 2
Ponuky uchádzačov01.06.2023