Obstarávateľ

Ičo
00165549
Adresa
Banská Bystrica
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Bartoš
E-mail
peter.bartos@r-p.sk
Telefónne číslo
+421 232333431

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1000
500
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Banská Bystrica
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
350 000 941,66 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
04.10.2023
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
12.12.2023 12:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Dokumenty


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy