Prehľad o organizácii
DATEX VD
Kasárenská 23, 931 01 Šamorín
00167584
Nemá
nezistený
12.02.1953
01.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DATEX VD


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DATEX VD


Predstavenstvo DATEX VD


Správca konkurznej podstaty DATEX VD


Predmet činnosti DATEX VD


Kataster DATEX VD


Skrátené výkazy DATEX VD