V tomto dokumente sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi pri využití online kontaktného formulára.

Kontaktný formulár je pre Vás nepretržite bezplatne dostupný na našej webovej stránke www.transparex.sk. Konkrétne je zverejnený (i) kontaktný formulár pre všeobecné dopyty používateľov webovej stránky a (ii) kontaktný formulár pre zaslanie požiadavky na spätné kontkatnovanie používateľa, resp. potenciálneho zákazníka.

V prípade, že sa na webovej stránke zverejnia ďalšie kontaktné formuláre, toto poučenie platí aj pre tieto formuláre, pokiaľ toto poučenie nestanovuje inak alebo nie je pri konkrétnom formulári zverejnené osobitné poučenie.

Prostredníctvom príslušného kontaktného formulára sa nás môžete opýtať na čokoľvek, čo Vás zaujíma ohľadom nášho systému TRANSPAREX, jeho fungovania, a služieb, ktorá Vám na našej webovej stránke ponúkame.

Toto poučenie platí aj pre tých z Vás, ktorý nás kontaktujete so žiadosťou o informácie, vysvetlenia, a pod., ale z akéhokoľvek dôvodu (napr. veľkosť správy) nepoužijete kontaktný formulár na našej webovej stránke, ale napr. e-mail.

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľom systému TRANSPAREX a teda subjektom, ktorý nakladá s osobnými údajmi vo svojom mene, je spoločnosť:

  Obchodné meno: ProWise, a. s.Sídlo: Nobelova 12/B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republikaIČO: 51 871 998DIČ: 2120815785Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6822/B

  (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

  Kontakt na Prevádzkovateľa a zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov nájdete na konci tohto poučenia.

 2. Prečo a aké osobné údaje spracúvame?

  Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu:

  • meno,
  • e-mailová adresa
  • obsah Vašej správy a
  • dátum odoslania správy,

  spracúvame za účelom reakcie na Vašu správu, ktorú Vám odošleme na Vami zadanú e-mailovú adresu.

  Osobné údaje vyžadované vo formulári sú povinné a umožňujú nám riadne spracovať a odpovedať na Vašu žiadosť či otázku v správe. Bez ich poskytnutia nie je možné správu cez formulár odoslať.

  Účelom spracúvania osobných údajov je teda poskytnutie služby, ktorú od nás požadujete prostredníctvom kontaktného formulára (poskytnutie odpovede na Vašu správu, resp. spätné kontaktovanie na základe vašej žiadosti).

  Vami poskytnuté údaje preto spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej predmetom je práve bezplatné poskytnutie Vami požadovanej služby, teda poskytnutie informácií, o ktoré sa zaujímate.

  Po skončení prvotnej komunikácie uchovávame Vašu správu a našu odpoveď po nevyhnutnú dobu za účelom umožnenia spätne sa ku komunikácii vrátiť v prípade Vášho opätovného záujmu v komunikácii pokračovať, resp. si overiť prijatie opatrení, a taktiež pre účely bezpečnosti a integrity nášho systému v súlade s pravidlami našej zálohovacej politiky. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem na riadnej a kontinuálnej komunikácii s našimi zákazníkmi a integrite a bezpečnosti našich systémov.

  Taktiež môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na iné účely, napr. tento účel nám môže stanoviť zákon, a v takom rozsahu, v akom to stanoví zákon.

  Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať.

 3. Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?

  Osobné údaje pre účely spracovania Vašej správy získavame od Vás, primárne ide o osobné údaje, ktoré nám zadáte do kontaktného formulára, prípadne iného prostriedku komunikácie, (napr. e-mailu).

 4. Kto nám pri prevádzkovaní systému pomáha?

  V prevádzkovaní systému TRANSPAREX a zabezpečovaní všetkých jeho funkcionalít, jeho bezpečnosti, ako aj plnenia zmluvy so zákazníkmi, či plnení zákonných povinností, ktoré zahŕňajú aj spracúvanie Vašich osobných údajov, nám pomáha niekoľko obchodných partnerov.

  Títo partneri plnia rôzne pomocné činnosti, zahŕňajúce najmä poskytovanie odborných IT služieb a pomoci pri prevádzkovaní systému, poskytovanie technických konzultácií pri odpovedaní na Vaše správy, a ďalšie podporné činnosti. Tieto subjekty spracúvajú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, v našom mene a výučne podľa našich pokynov.

  Všetci naši dodávatelia služieb sú vyberaní starostlivo tak, aby poskytovali najvyššie záruky zachovania bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

 5. Kto ďalší môže spracúvať osobné údaje?

  Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnemu tretiemu subjektu na komerčné, marketingové alebo žiadne podobné účely. K odovzdaniu Vašich údajov pristupujeme len pokiaľ je to nevyhnutné z legitímnych dôvodov alebo uložené našej spoločnosti zákonom alebo na základe zákona.

  Napríklad, osobné údaje môžeme byť z rôznych dôvodov povinní odovzdať aj ďalším príjemcom, ktorí ich môžu spracúvať pre svoje vlastné účely, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť.

  Takýmto príjemcom môžu byť aj orgány verejnej moci, ktoré si vyžiadajú našu spoluprácu pre plnenie svojich úloh.

 6. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

  Osobné údaje spracúvame vždy po nevyhnutnú dobu na účel spracovania Vašej správy a odoslaní odpovede. Pre prípad, že by ste nás kontaktovali s väčším časovým odstupom v tejto istej veci, ako aj pre účely bezpečnosti a integrity nášho systému v zmysle technických nastavení našej zálohovacej politiky, Vašu správu a našu komunikáciu s Vami uchovávame aj po odoslaní našej odpovede pre účely nadviazania na minulú komunikáciu v ďalšej komunikácii, vždy na nevyhnutne potrebnú dobu v zmysle nastavení našej zálohovacej politiky, nie však dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov nasledujúccih po roku, v ktorom bola príslušná komunikácia ukončená.

  Trvanie účelu spracúvania po ukončení komunikácie s Vami pravidelne prehodnocujeme a pokiaľ zistíme, že ďalšie uchovávanie osobných údajov (t.j. uchovávanie komunikácie) už nie je potrebné a ich spracúvanie nevyžaduje ani zákon, z našej databázy komunikácie ich vymažeme ešte pred uplynutím lehoty.

 7. Čo ešte potrebujete vedieť?

  Osobné údaje v rámci systému TRANSPAREX sú uložené na našich serveroch a iných technických zariadeniach umiestnených v rámci Slovenskej republiky, kde sú chránené najpokročilejším šifrovaním pred neoprávneným prístupom akejkoľvek nepovolanej osoby.

  K prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie) ani medzinárodných organizácií nedochádza.

  V rámci spracúvania Vašich údajov nedochádza k prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 8. Aké máte práva?

  1. právo odvolať poskytnutý súhlas
  2. Ak by ste udelili Prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov pre iný účel ako opísaný v tomto poučení, máte ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) právo kedykoľvek odvolať.

  3. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
  4. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15) o spracúvaní Vašich osobných údajov.

  5. právo na opravu
  6. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  7. právo na obmedzenie spracúvania
  8. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) ako dotknutá osoba napadnete správnosť vašich osobných údajov, pričom obmedzenie spracúvania môžete žiadať na obdobie umožňujúce Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; d) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (podľa článku 21 ods. 1 GDPR), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

   Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu EÚ.

   Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, ako dotknutú osobu Vás budeme informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  9. právo na prenosnosť osobných údajov
  10. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  11. právo na výmaz
  12. Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu; c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu EÚ, ktorému Prevádzkovateľ podlieha (v tomto prípade právu Slovenskej republiky).

  13. právo na zabudnutie
  14. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

   Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splníme bezplatne. Ak sú však Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

  15. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  16. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

   Ak si uplatníte ktorékoľvek z Vašich práv, poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  17. právo podať sťažnosť na Úrad
  18. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácií nájdete na ich webovom sídle na adrese: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Sťažnosť môžete podať aj úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte EÚ, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt alebo mieste výkonu Vašej práce.

   Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

  19. právo nechať sa zastúpiť
  20. Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu EÚ, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podali súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Prevádzkovateľa alebo niektorého z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo príslušného členského štátu EÚ.

 9. Ako nás môžete kontaktovať?

  Ak máte akúkoľvek otázku alebo sa chcete na náš obrátiť s uplatnením svojich práv podľa GDPR, kontaktujte kedykoľvek našu zodpovednú osobu (DPO) pre oblasť spracúvania osobných údajov ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

  1. E-mail: gdpr@transparex.sk
  2. Poštou na adresu: ProWise, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať toto poučenie. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle www.transparex.sk.

Účinné ku dňu: 11.1.2021