1. Čo je TRANSPAREX?

  Systém TRANSPAREX predstavuje unikátny agregátny a analytický informačný projekt, ktorý umožňuje získavať a spracúvať údaje z verejných zdrojov predovšetkým o právnických osobách, a to s využitím pokročilých matematických algoritmov a jedinečných analytických metodík. Výsledkom takéhoto spracovania sú výstupy, ktoré bezprecedentným spôsobom prispievajú k transparentnosti podnikateľského prostredia, uľahčeniu vzájomnej komunikácie podnikateľov a strategického manažmentu, ako aj zákonnosti a transparentnosti procesov obstarávania tovarov a služieb v Slovenskej republike. Systém TRANSPAREX je dostupný na webovom sídle www.transparex.sk. Verejné registre, z ktorých systém TRANSPAREX získava údaje pre svoju činnosť, môžu obsahovať aj osobné údaje rôznych osôb, ktoré sú v týchto registroch zverejnené, najmä osobné údaje fyzických osôb – podnikateľov, osôb konajúcich v mene spoločností, a pod. Tieto osobné údaje sú preto taktiež spracúvané v nevyhnutnom rozsahu pre riadne plnenie funkcionalít systému TRANSPAREX.
 2. Komu je toto poučenie určené?

  Ak sa Vaše osobné údaje nachádzajú v niektorom z verejných registrov /zoznam verejných zdrojov/, je pravdepodobné, že systém TRANSPAREX ich môže spracúvať pre svoje účely, vymedzené v tomto poučení. V tomto dokumente sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky ohľadom nakladania Vašich osobných údajov, ktorých zdrojom sú najmä verejné registre.
 3. Kto spracúva vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľom systému TRANSPAREX a teda subjektom, ktorý nakladá s osobnými údajmi vo svojom mene, je spoločnosť:
  Obchodné meno: ProWise, a. s.Sídlo: Nobelova 12/B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republikaIČO: 51 871 998DIČ: 2120815785Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6822/B
  Kontakt na Prevádzkovateľa a zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov nájdete na konci tohto poučenia.
 4. Prečo a aké osobné údaje spracúvame?

  Systém TRANSPAREX na základe vlastných jedinečných algoritmov dokáže analyzovať verejne dostupné údaje o spoločnostiach a osobách majetkovo alebo personálne prepojených s týmito spoločnosťami, o podnikateľoch, ich prepojeniach, finančnej kondícií ich podnikania, ich aktivite vo verejnom obstarávaní, a umožňuje na základe týchto analýz vytvárať rôzne ekonomické a štatistické výstupy vrátane výstupov z hĺbkových analýz podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov - používateľov systému TRANSPAREX.

  Prevádzkovaním systému TRANSPAREX prispievame k zabezpečeniu predovšetkým bezprecedentnej transparentnosti podnikateľského prostredia, predchádzania podvodom, vytvorenia spoľahlivého obrazu o finančnej kondícií Vašich súčasných aj potenciálnych obchodných partnerov, vyššej transparentnosti verejného obstarávania, a prispievame tak k zabezpečeniu plnenia ďalších dôležitých úloh aktívnej občianskej spoločnosti, plnenie ktorých je prirodzene oprávneným záujmom verejnosti, vrátane žurnalistov, akademikov, študentov, ako aj širokej verejnosti, ktorá má právo mať čo najprehľadnejšie penzum informácií o fungovaní podnikateľského prostredia na Slovensku a procesov verejného obstarávania. Na základe ucelených informácie tak môže verejnosť riadne plniť svoju úlohu občianskej spoločnosti a s tým spojenej spoločenskej kontroly ekonomického života na Slovensku, vrátane verejného obstarávania a hospodárenia s verejnými financiami.

  Pre účely zabezpečenia riadneho fungovania funkcionalít systému TRANSPAREX nakladáme primárne s údajmi spoločností, teda právnických osôb. V rámci údajov o právnických osobách sa však môžu nachádzať aj osobné údaje fyzických osôb (ľudí) prepojených s týmito spoločnosťami (napr. akcionári, spoločníci, konatelia, likvidátori, atď.).

  Taktiež z verejných zdrojov čerpáme aj údaje o fyzických osobách – podnikateľoch, ktoré spracúvame v omnoho menšom rozsahu ako údaje o právnických osobách. Dôvodom je najmä absencia ekonomických ukazovateľov vo vzťahu k podnikateľskej činnosti fyzických osôb vo verejne dostupných zdrojoch.

  Všetky osobné údaje získavame osobné údaje z verejných zdrojov, teda už zverejnené údaje, resp. verejne dostupné údaje.

  Spracúvame takmer výlučne len osobné údaje, ktoré možno charakterizovať ako základné (všeobecné) osobné údaje. Jedinú výnimku môžu tvoriť osobné údaje o členstve osoby v politickej strane alebo politickom hnutí,ktoré môžeme použiť napr. na účely identifikácie možného konfliktu záujmov. Vždy však ide o údaje o členstve, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverila alebo boli zverejnené na základe jej pokynu alebo súhlasu.

  V žiadnom prípade nespracúvame osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

  Taktiež na našej webovej stránke nepoužívame žiadne sledovacie (trackovacie) identifikátory pre marketingové ani reklamné účely, a takéto identifikátory neumožňujeme používať na našej stránke ani žiadnym tretím stranám! Na našom webe sa preto môžete cítiť bezpečne a transparentne.

  Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať.

 5. Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?

  1. Verejné registre údajov:

   Osobné údaje v zverejnenom rozsahu, s ktorými systém TRANSPAREX pracuje, pochádzajú z niekoľkých verejne dostupných zdrojov a to predovšetkým:

   • Register účtovných uzávierok SVK
   • Register dlžníkov - Finančná správa
   • Register dlžníkov - Sociálna poisťovňa
   • Register dlžníkov - Všeobecná zdravotná poisťovňa
   • Register dlžníkov - Union zdravotná poisťovňa
   • Register úpadcov
   • Register partnerov verejného sektora
   • Centrálny register pohľadávok
   • Register súdnych pohľadávok
   • Obchodný register
   • Živnostenský register
   • Register právnických osôb
   • Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (Česká republika)
   • Register osôb s pokutou za nelegálne zamestnávanie - Inšpektorát práce
   • Úrad pre verejné obstarávanie
    • Register referencií
    • Zoznam hospodárskych subjektov
    • Zoznam osôb so zákazom
    • Zoznam profilov verejných obstarávateľov
   • Vestník verejného obstarávania – spracované vestníky verejného obstarávania od r. 2014 ku dňu odovzdania
   • Elektronický kontraktačný systém – spracované exporty dát z realizácie procesov verejného obstarávania
   • Centrálny register zmlúv
   • Štatistický úrad SR – základné štatistické informácie
   • ITMS2014+
  2. Analýzy a výstupy systému tranxparex

   Ďalším zdrojom osobných údajov môžu byť výsledky našich vlastných analýz, výpočtov, štatistických a iných výstupov zo systému TRANSPAREX. Tieto sú zamerané primárne na vytváranie analýz podnikateľskej činnosti jednotlivých podnikateľov a účasti uchádzačov a postupe verejných obstarávateľov vo verejnom obstarávaní aj s využitím jedinečných výpočtových algoritmov. Informácie takto získané sú len výsledkom spracovania už existujúcich, zverejnených informácií. Tieto výstupy môžu obsahovať aj údaje týkajúce sa fyzických osôb, najmä ich majetkové a personálne prepojenia v podnikateľskej sfére, ich účasti na verejnom obstarávaní, a pod.

   Príklad: Výstupom z analýzy je personálne prepojenie konkrétnych osôb vo viacerých spoločnostiach. Nakoľko sa jedná o informácie týkajúce sa konkrétnej fyzickej osoby, ktorá je identifikovateľná, ide o osobné údaje, ktorých zdrojom sú výstupy našich vlastných analytických činností, vychádzajúcich z verenej dostupných údajov.

  3. Údaje od zákazníkov

   Niektoré osobné údaje, s ktorými pracuje systém TRANSPAREX v rámci prípravy analýz a poskytovaní iných Služieb, môžu byť o týchto osobách poskytnuté do databáz systému TRANSPAREX aj zo strany jeho zákazníkov.

   Príklad: Osoby zastupujúce právnickú osobu, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri ako zastupujúce túto právnickú osobu, sú pridané do verejného podnikateľského profilu zákazníka – právnickej osoby (napr. splnomocnenec právnickej osoby môže byť pridaný do profilu právnickej osoby ako jeho Oprávnená osoba na vykonávanie úkonov v systéme TRANSPAREX). Tieto údaje môžu byť zahrnuté do prípravy analýz personálneho prepojenia jednotlivých spoločností, a pod.

  4. Údaje získané na základe infožiadostí

   V určitých špecifických prípadoch môžeme informácie získavať aj na základe žiadostí o sprístupnenie informácií od povinných subjektov. Osobné údaje nám môžu byť takýmto spôsobom sprístupnené len ak sú splnené zákonné podmienky na ich sprístupnenie podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), t.j. len ak také sprístupnenie ustanovuje zákon alebo na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.

 6. Aký je právny základ nakladania s vašimi osobnými údajmi?

  1. Oprávnený záujem

   Osobné údaje spracúvame, teda získavame z verejných zdrojov, ukladáme a analyzujeme na základe oprávneného záujmu tretích strán, ako aj nášho oprávneného záujmu vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre naplnenie stanoveného účelu.

   Na prvom mieste je celospoločenský oprávnený záujem verejnosti na transparentnosti podnikateľského prostredia a nakladania s verejnými financiami v súvislosti s verejným obstarávaním – každý kto má o to záujem by mal mať možnosť jednoduchým spôsobom zistiť o svojich obchodných partneroch, potenciálnych obchodných partneroch, konkurentoch a zákazníkoch

   • ich finančnú kondíciu a vymožiteľnosť pohľadávok voči nim,
   • personálne prepojenia pre účely overenia prípadných „bielych koní“,
   • históriu výsledkov podnikania,
   • kredibilitu a likviditu zdrojov financovania,
   • možnosti vymožiteľnosti svojich nárokov voči konkrétnym subjektom,
   • správanie v oblasti verejného obstarávania, a to tak uchádzačov ako aj verejných obstarávateľov,
   • a ďalšie iné dôležité aspekty, nevyhnutné pre každodenné prijímanie podnikateľských rozhodnutí a verejnú kontrolu ekonomického života v Slovenskej republike, vrátane transparentnosti verejného obstarávania.

   Transparentnosť takto zabezpečovaná pomocou systému TRANSPAREX je spôsobilá napĺňať nasledovné oprávnené záujmy verejnosti na:

   • poskytnutí laickej a odbornej verejnosti vrátane novinárskej obce spoľahlivé a komplexné informácie za účelom odhaľovania prípadného nelegálneho správania vrátane korupcie či manipulácií pri verejnom obstarávaní,
   • poskytnutí podnikateľom podkladov pre manažment kreditného rizika,
   • poskytnutí spoľahlivých informácií najmä povinným osobám podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (proti praniu špinavých peňazí) pre plnenie svojich ich zákonných povinností,
   • poskytnutí akademickým subjektom, najmä univerzitám, študentom a každému, kto pracuje s dátami ohľadom podnikateľského prostredia, informácie o postupoch vo verejnom obstarávaní, podozrení z korupcie, plnení zákonných daňových, odvodových a iných povinností, spoľahlivého podkladu pre ich vedecký výskum, žurnalistické či iné aktivity,
   • poskytnutí voličom spoľahlivých informácií o podnikateľskej histórii rôznych osôb vykonávajúcich verejné funkcie či kandidujúcich do verejných funkcií a prispieť tak k riadnemu výkonu volebného práva,
   • znižovaní rizika podvodu a nekalosúťažného správania v podnikateľských vzťahoch a zvyšovať dôveru v podnikateľskom prostredí,
   • prispení k zákonnosti verejných obstarávaní tak na strane uchádzačov ako aj verejných obstarávateľov, a pod.

   Samozrejme, okrem poskytovania služieb verejnosti prevádzkou systému TRANSPAREX napĺňame aj náš oprávnený záujem na zachovaní a rozvíjaní našej podnikateľskej činnosti prevádzkovaním systému TRANSPAREX a nadväzovaním a rozvíjaním vzťahov s Užívateľmi nášho systému a našimi Zákazníkmi.

   Doba uchovávania: Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spracúvame po dobu jeho trvania pre daný konkrétny účel spracúvania. Splnenie podmienok trvania oprávneného záujmu však pravidelne starostlivo monitorujeme a vyhodnocujeme, a ak tieto podmienky voči konkrétnym osobným údajom alebo voči konkrétnej dotknutej osobe naplnené nie sú, údaje bezodkladne vymažeme. Najdlhšie budeme tieto údaje uchovávať na základe oprávneného záujmu do skončenia poskytovania Služieb v rámci systému TRANSPAREX.

  2. Plnenie zákonnej povinnosti

   Osobné údaje v rámci systému TRANSPAREX môžu byť spracúvané aj na účely plnenia našich zákonných povinností, ak nám takéto povinnosti zákon stanovuje. Spracúvanie týchto údajov je zákonnou požiadavkou a my ako Prevádzkovateľ sme zo zákona povinní ich za týmto účelom spracúvať.

   Doba uchovávania: Na účely plnenia zákonných povinností uchovávame osobné údaje po dobu stanovenú zákonom, resp. na základe zákona (napr. v zmysle predpisov o archivácii dokumentácie sme povinní uchovávať predpísanú dokumentáciu a údaje zvyčajne po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu).

 7. Akých osôb sa spracúvanie osobných údajov týka?

  V rámci projektu TRANSPAREX spracúvame predovšetkým údaje o právnických osobách. V rámci údajov o právnických osobách alebo iných spracúvaných údajov spracúvame aj s tým nevyhnutne spojené osobné údaje fyzických osôb, predovšetkým týchto kategórií osôb:

  1. Fyzické osoby – podnikatelia, ktorých osobné údaje sú zverejnené vo verejných registroch v Slovenskej republike,
  2. Osoby prepojené s právnickými osobami, najmä osoby, ktoré pôsobia v ich orgánoch (štatutárnych, dozorných, kontrolných, a pod.), ich akcionári a spoločníci, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, atď., ktorých osobné údaje sú zverejnené vo verejných registroch a
  3. Osoby, ktorých údaje sú zverejnené vo verejných registroch, aj keď ich postavenie, majetková účasť, funkcia, a pod. v právnických osobách, či ich podnikateľská činnosť ako fyzických osôb, už zanikli.
 8. Kto nám pri prevádzkovaní systému pomáha?

  V prevádzkovaní systému TRANSPAREX a zabezpečovaní všetkých jeho funkcionalít vrátane jeho riadnej bezpečnosti nám pomáha niekoľko obchodných partnerov.

  Títo partneri plnia rôzne pomocné činnosti, zahŕňajúce najmä poskytovanie IT služieb a pomoci pri prevádzkovaní systému, služieb vedenia účtovníctva a daňového poradenstva, a ďalšie podporné činnosti. Tieto činnosti môžu zahŕňať aj spracúvanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Toto spracúvanie realizujú v našom mene a výučne podľa našich pokynov.

  Všetci naši dodávatelia služieb sú vyberaní starostlivo tak, aby poskytovali najvyššie záruky zachovania bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

 9. Kto ďalší môže spracúvať osobné údaje?

  Osobné údaje môžeme byť z rôznych dôvodov povinní odovzdať aj ďalším príjemcom, ktorí ich môžu spracúvať pre svoje vlastné účely, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť.

  Takýmito príjemcami môžu byť spolupracujúce univerzity, ktoré využívajú naše údaje pre svoje vedecké, výskumné, vzdelávacie a iné aktivity, používatelia nášho systému (registrovaní alebo neregistrovaní) a naši zákazníci, ktorí nakladajú so získanými údajmi či výsledkami našich analýz pre svoje vlastné, najmä podnikateľské či žurnalistické účely, ako aj orgány verejnej moci, banky, a iné inštitúcie, ktoré si vyžiadajú našu spoluprácu pre plnenie svojich úloh.

  Všetky tieto subjekty spracúvajú osobné údaje získané z nášho systému TRANSPAREX ako samostatní prevádzkovatelia, vo svojom mene, pre svoje účely a na svoju zodpovednosť. Ako samostatní prevádzkovatelia sú povinní splniť všetky svoje povinnosti podľa GDPR a ostatných právnych predpisov.

 10. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

  Osobné údaje spracúvame vždy po nevyhnutnú dobu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Trvanie účelu spracúvania pravidelne prehodnocujeme a pokiaľ zistíme, že spracúvanie osobných údajov už nie je potrebné a ich spracúvanie nevyžaduje ani zákon, vymažeme ich ešte pred uplynutím pôvodne stanovenej doby.

  Konkrétne doby spracúvania nájdete v sekcii 6) pri jednotlivých právnych základoch.

 11. Čo ešte potrebujete vedieť?

  Osobné údaje v rámci systému TRANSPAREX sú uložené na serveroch v rámci Slovenskej republiky a môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané v rámci územia Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

  K prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie) ani medzinárodných organizácií nedochádza.

  V rámci spracúvania Vašich údajov nedochádza k prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 12. Aké máte práva?

  1. právo odvolať poskytnutý súhlas
  2. Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených Prevádzkovateľovi máte ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) právo kedykoľvek odvolať na kontaktných údajov uvedených nižšie, kliknutím na link na odhlásenie sa zo zasielania marketingových ponúk alebo iným spôsobom uvedeným na webovom portáli www.transparex.sk.

  3. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
  4. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15) o spracúvaní Vašich osobných údajov.

  5. právo na opravu
  6. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  7. právo na obmedzenie spracúvania
  8. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) ako dotknutá osoba napadnete správnosť vašich osobných údajov, pričom obmedzenie spracúvania môžete žiadať na obdobie umožňujúce Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; d) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (podľa článku 21 ods. 1 GDPR), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

   Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu EÚ.

   Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, ako dotknutú osobu Vás budeme informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  9. právo na prenosnosť osobných údajov
  10. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  11. právo na výmaz
  12. Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu; c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu EÚ, ktorému Prevádzkovateľ podlieha (v tomto prípade právu Slovenskej republiky).

  13. právo na zabudnutie
  14. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

   Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splníme bezplatne. Ak sú však Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

  15. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  16. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (napr. e-mailovú adresu na zasielanie rôznych ponúk tovarov a služieb), máte právo namietať a Prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Svoje právo namietať môžete využiť kliknutím na odkaz (link) v každej marketingovej e-mailovej správe. Kliknutím na tento link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

   Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

   Ak si uplatníte ktorékoľvek z Vašich práv, poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  17. právo podať sťažnosť na Úrad
  18. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácií nájdete na ich webovom sídle na adrese: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Sťažnosť môžete podať aj úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte EÚ, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt alebo mieste výkonu Vašej práce.

   Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

  19. právo nechať sa zastúpiť
  20. Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu EÚ, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podali súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Prevádzkovateľa alebo niektorého z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo príslušného členského štátu EÚ.

 13. Ako nás môžete kontaktovať?

  Ak máte akúkoľvek otázku alebo sa chcete na náš obrátiť s uplatnením svojich práv podľa GDPR, kontaktujte kedykoľvek našu zodpovednú osobu (DPO) pre oblasť spracúvania osobných údajov ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

  1. E-mail: gdpr@transparex.sk
  2. Poštou na adresu: ProWise, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať toto poučenie. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle www.transparex.sk.

Účinné ku dňu: 1.1.2021