1. Čo je TRANSPAREX?

  Systém TRANSPAREX predstavuje unikátny agregátny a analytický informačný projekt, ktorý umožňuje získavať a spracúvať údaje z verejných zdrojov predovšetkým o právnických osobách, a to s využitím pokročilých matematických algoritmov a jedinečných analytických metodík. Výsledkom takéhoto spracovania sú výstupy, ktoré bezprecedentným spôsobom prispievajú k transparentnosti podnikateľského prostredia, uľahčeniu vzájomnej komunikácie podnikateľov a strategického manažmentu, ako aj zákonnosti a transparentnosti procesov obstarávania tovarov a služieb v Slovenskej republike.

  Systém TRANSPAREX je dostupný na webovom sídle www.transparex.sk pre všetkých užívateľov.

  Rozšírené funkcionality sú dostupné len registrovaným užívateľom po registrácii do systému spôsobom upraveným vo Všeobecných obchodných podmienkach využívania služieb systému TRANSPAREX fyzickými osobami – spotrebiteľmi.

  Niektoré ďalšie, najmä platené, funkcionality, sú dostupné len zákazníkom po Validácii spôsobom upraveným vo Všeobecných obchodných podmienkach využívania služieb systému TRANSPAREX právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi.

  Všetky pojmy použité s veľkým začiatočným písmenom – ak nemajú svoju definíciu v tomto dokumente – nájdete vysvetlené vo vyššie uvedených všeobecných obchodných podmienkach.

 2. Komu je toto poučenie určené?

  V tomto dokumente sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky ohľadom nakladania Vašich osobných údajov, ak ste

  1. našim Zákazníkom ako fyzická osoba - podnikateľ,
  2. fyzickou osobou, ktorá vystupuje v mene nášho zákazníka - právnickej osoby, pre účely využívania našich Služieb na základe Zmluvy medzi zákazníkom a našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom systému TRANSPAREX.
 3. Kto spracúva vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľom systému TRANSPAREX a teda subjektom, ktorý nakladá s osobnými údajmi vo svojom mene, je spoločnosť:

  Obchodné meno : ProWise, a. s.Sídlo: Nobelova 12/B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republikaIČO: 51 871 998DIČ: 2120815785Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6822/B

  (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

  Kontakt na Prevádzkovateľa a zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov nájdete na konci tohto poučenia.

 4. Prečo a aké osobné údaje spracúvame?

  Na našej webovej stránke nepoužívame žiadne sledovacie (trackovacie) identifikátory pre marketingové ani reklamné účely, a takéto identifikátory neumožňujeme používať na našej stránke ani žiadnym tretím stranám! Na našom webe sa preto môžete cítiť bezpečne a transparentne.

  Tie osobné údaje, ktoré spracúvame, sú uchovávané a využívané zákonne a vždy v nevyhnutnom rozsahu, na tieto účely:

  Účely spracúvania

  Nákupom Služieb ako podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba (obchodná spoločnosť, nezisková organizácia, a pod.) prostredníctvom svojho zástupcu – fyzickej osoby uzatvára Zmluvu na využitie Služieb poskytovaných cez systém TRANSPAREX.

  Validáciou Účtu v systéme TRANSPREX uzatvára Zákazník s Prevádzkovateľom Validačnú zmluvu. Pre účely Validácie a plnenia validačnej zmluvy spracúvame len údaj o tom, že Registrovaný Užívateľ vykonal Validáciu podnikateľského účtu právnickej osoby ako jej zástupca, alebo svojho podnikateľského účtu ako fyzická osoba – podnikateľ.

  Údaje z EiD karty registrovaného Užívateľa, nevyhnutné na vykonanie Validácie, nespracúvame – EiD kartu a osobné údaje z nej overuje výlučne NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) a Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje z EiD karty nespracúva, ani k nim nezískava prístup. Evidujeme len údaj, že Validácia určitej osoby prebehla úspešne.

  Na prístup k svojmu účtu a riadne využitie Služieb si môže právnická osoba do systému TRANSPAREX pridať Oprávnené osoby, t.j. fyzické osoby, ktoré budú pristupovať k systému TRANSPAREX v jej mene.

  Náš Zákazník (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) má v rámci svojho účtu v systéme možnosť využívať aj ďalšie funkcionality. Príkladom takýchto funkcionalít je pridanie si referencie o obchodnom vzťahu s určitým obchodným partnerom do svojho účtu – v rámci týchto referencií sa výnimočne môžu nachádzať aj osobné údaje, napr. konateľa obchodného partnera, resp. údaje samotného obchodného partnera, ak je fyzickou osobou; prístup Zákazníka k informáciám o tom, ktorý z iných Zákazníkov (fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb) si prezeral jeho profil (viac informácií v poučení o cookies); zoznam údajov o čase, IP adrese a prehliadača, z ktorého sa Zákazník prihlasoval do vlastného profilu (pre účely bezpečnosti jeho Účtu), a pod.

 5. Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?

  Osobné údaje, s ktorými prevádzkovateľ pracuje, pochádzajú z niekoľkých zdrojov, ktoré možno rozdeliť v zásade do troch skupín:

  Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, ktorá využíva naše Služby pre účely svojho podnikania ako náš Zákazník, Vaše osobné údaje čerpáme z verejných zdrojov a taktiež nám niektoré údaje zverujete Vy pri uzatváraní Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy.

  Právnická osoba môže vo svojom účte v systéme poskytovať, upravovať a dopĺňať aj osobné údaje osôb pôsobiacich v rámci jej štatutárnych orgánov, svojich akcionárov, spoločníkov, prokuristov, Oprávnených osôb, a iných osôb spojených s právnickými osobami, resp. prostredníctvo týchto osôb využívať Služby a vystupovať voči Prevádzkovateľovi.

  Ak ste fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu, údaje o Vás čerpáme najmä z verejných zdrojov, resp. nám svoje údaje poskytujete Vy sami pri Registrácii. Údaj o tom, že konáte za právnickú osobu ako Oprávnená osoba, nám poskytuje táto právnická osoba ako náš Zákazník pri uzatváraní Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy, prípadne počas ich trvania. Ak boli vaše údaje uvedené v rámci referenciami nášho zákazníka, zdrojom týchto údajov je náš zákazník.

 6. Aký je právny základ nakladania s vašimi osobnými údajmi a ako dlho ich spracúvame?

  1. Plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

   Týka sa len FYZICKEJ OSOBY – PODNIKATEĽA

   Osobné údaje spracúvame pre účely Validačnej zmluvy a Zmluvy na poskytovanie Služieb, uzatvorenej medzi Vami ako zákazníkom a Prevádzkovateľom.

   Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov a ich následného spracúvania nie je možné tieto zmluvy uzavrieť a plniť.

   Doba uchovávania Osobné údaje potrebné na plnenie Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu. Pokiaľ Zmluva zanikne a Vy neuzatvoríte novú, teda neobjednáte si nové Služby, v rámci Vášho Účtu budete mať počas celej doby trvania Registrácie (ako fyzická osoba bez ohľadu na Váš podnikateľský status) prístupné všetky údaje o Vašich predchádzajúcich nákupoch Služieb. História nákupov Vám môže pomôcť pri výbere nových Služieb v budúcnosti, a taktiež zjednoduší proces ich objednania.

   Pokiaľ zrušíte svoju Registráciu, Vaše údaje spracúvané pre účely a pre účely nákupov Služieb, budeme uchovávať pre Vašu prípadnú opätovnú Registráciu po dobu 30 dní od zrušenia Registrácie z Vašej strany. Ak sa do svojho Účtu v priebehu týchto 30 dní neprihlásite, Vaše osobné údaje uchovávané pre účely obnovy Registrácie a pokračovaní v našom zmluvnom vzťahu, budú systémom vymazané a Vy si budete musieť zriadiť nový Účet a Registráciu nanovo.

  2. Oprávnený záujem

   Bezpečnosť systému a ochrany pred kyberútokmi

   Osobné údaje spracúvame, teda získavame, ukladáme a analyzujeme na základe oprávneného záujmu na zabezpečení ochrany a bezpečnosti Vášho účtu a našich systémov, teda je našim spoločným záujmom ochrana pred kybernetickými útokmi a inými udalosťami, ktoré môžu narušiť bezpečnosť systému a tým všetkých údajov, ktoré sa v ňom nachádzajú. Pre zabezpečenie ochrany nášho systému prijímame a pravidelne aktualizujeme všetky dostupné opatrenia, avšak za týmto účelom je potrebné v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj niektoré údaje týkajúce sa Vášho účtu, najmä IP adresy, z ktorých sa prihlasujete za účelom identifikácie neštandardného správania, ktoré by mohlo signalizovať kybernetický útok. Tieto údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, s využitím služieb renomovaných IT odborníkov a vždy za splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.

   Rozvoj vzťahu so zákazníkom

   Našim oprávneným záujmom je taktiež udržanie a rozvoj nášho vzťahu s našim zákazníkom, resp. osobami zastupujúcimi nášho zákazníka, prostredníctvom marketingových aktivít, vrátane zasielania našich aktuálnych ponúk rôznych produktov a služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať, a to najmä elektronickou poštou. Toto oprávnenie nám vyplýva z udeleného súhlasu pri uzatváraní Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy a Vy ako zákazník (resp. právnická osoba, v mene ktorej vystupujete) samozrejme máte možnosť sa jednoduchým spôsobom uvedeným v každej takejto správe odhlásiť zo zasielania takýchto ponúk.

   Fungovanie systému a plnenie našich zmluvných povinností (využitie funkcionalít systému)

   Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu spracúvame aj na základe nášho oprávneného záujmu na zabezpečení riadneho fungovania systému TRANSPAREX a všetkých jeho funkcionalít, ako aj na plnení našich zmluvných povinností voči zákazníkom, a to najmä poskytovanie Služieb. Napr. osobné údaje našich zákazníkov môžu byť spracúvané v rámci poskytnutých referencií o obchodnom vzťahu uzatvorenom medzi našimi zákazníkmi, osobné údaje osôb konajúcich v mene právnických osôb sú spracúvané za účelom overenia ich oprávnenia konať v mene právnickej osoby, ich použitie zákazníkom pri úprave, či doplnení údajov v jeho verejnom podnikateľskom profile v systéme TRANSPAREX, a pod.

   Doba uchovávania Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spracúvame po dobu jeho trvania. Túto dobu a splnenie podmienok trvania oprávneného záujmu pravidelne starostlivo monitorujeme a vyhodnocujeme, a ak tieto podmienky naplnené nie sú údaje bezodkladne vymažeme. Pre účely obnovy Registrácie budeme údaje uchovávať do 30 dni od zrušenia Registrácie.

   Obrana práv a nárokov

   Napriek všetkej naše snahe sa niekedy vyskytnú situácie, kedy môžeme byť z dôvodu spornosti nútení brániť alebo uplatňovať naše práva alebo oprávnené nároky, a to najmä pred príslušným orgánom. Na tieto účely môže byť nevyhnutné spracúvanie niektorých osobných údajov. Náš oprávnený záujem na riadnej obrane či uplatnení našich práv a nárokov predstavuje právny základ pre spracúvanie príslušných osobných údajov. Rozsah takto spracúvaných údajov bude daný typom práva či nároku, resp. typom sporu, pre účely ktorého budú tieto údaje spracúvané.

   Doba uchovávania Údaje pre tento účel uchovávame najdlhšie po dobu trvania premlčacej doby určenej zákonom na uplatnenie resp. obranu práv a nárokov, resp. počas trvania príslušného konania pred orgánmi verejnej moci, ak takéto konanie bude iniciované.

   Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu, máte vždy právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Viac informácií nájdete v sekcii 11) tohto poučenia venovanej Vašim právam vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

  3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

   Odsúhlasením všeobecných obchodných podmienok ste nám ako zákazník (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) udelili svoj súhlas na to, aby sme Vám elektronickou poštou zasielali ponuky rôznych zaujímavých produktov a služieb našej spoločnosti, prípadne aj našich obchodných partnerov, v zmysle Vašich preferencií. Tento svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať, najmä kliknutím na link na odhlásenie sa z databázy na zasielanie e-mailov s týmto obsahom, ktorý Vám bude poskytnutý v každej zaslanej e-mailovej správe.

   Doba uchovávania Osobné údaje za týmto účelom spracúvame po nevyhnutne potrebnú dobu trvania účelu, najdlhšie do odvolania súhlasu.

  4. Plnenie zákonnej povinnosti

   Osobné údaje zákazníkov systému TRANSPAREX môžu byť spracúvané aj na účely plnenia našich zákonných povinností, najmä. pre účely plnenia účtovných a daňových povinností, plnenia povinností na úseku archivácie dokumentov, a pod. Spracúvanie týchto údajov je zákonnou požiadavkou a my ako Prevádzkovateľ sme zo zákona povinní ich za týmto účelom spracúvať.

   Doba uchovávania Na účely plnenia zákonných povinností uchovávame osobné údaje po dobu stanovenú zákonom, resp. na základe zákona (napr. v zmysle predpisov o archivácii dokumentácie sme povinní uchovávať predpísanú dokumentáciu a údaje zvyčajne po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu).

 7. Kto nám priprevádzkovaní systému pomáha?

  V prevádzkovaní systému TRANSPAREX a zabezpečovaní všetkých jeho funkcionalít, jeho bezpečnosti, ako aj plnenia zmluvy uzavretej so zákazníkmi, či plnení zákonných povinností, ktoré zahŕňajú aj spracúvanie osobných údajov, nám pomáha niekoľko obchodných partnerov.

  Títo partneri plnia rôzne pomocné činnosti, zahŕňajúce najmä poskytovanie IT služieb a pomoci pri prevádzkovaní systému, služieb rozposielania hromadných e-mailov, služieb vedenia účtovníctva a daňového poradenstva, a ďalšie podporné činnosti. Tieto subjekty spracúvajú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, v našom mene a výučne podľa našich pokynov.

  Všetci naši dodávatelia služieb sú vyberaní starostlivo tak, aby poskytovali najvyššie záruky zachovania bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

 8. Kto ďalší môže spracúvať osobné údaje?

  Osobné údaje môžeme byť z rôznych dôvodov povinní odovzdať aj ďalším príjemcom, ktorí ich môžu spracúvať pre svoje vlastné účely, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť.

  Takýmto príjemcom môžu byť aj orgány verejnej moci, ktoré si vyžiadajú našu spoluprácu pre plnenie svojich úloh.

 9. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

  Osobné údaje spracúvame vždy po nevyhnutnú dobu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Trvanie účelu spracúvania pravidelne prehodnocujeme a pokiaľ zistíme, že spracúvanie osobných údajov už nie je potrebné a ich spracúvanie nevyžaduje ani zákon, vymažeme ich ešte pred uplynutím pôvodne stanovenej doby.

  Konkrétne doby spracúvania nájdete v sekcii 6) pri jednotlivých právnych základoch.

 10. Čo ešte potrebujete vedieť?

  Osobné údaje v rámci systému TRANSPAREX sú uložené na našich serveroch a iných technických zariadeniach umiestnených v rámci Slovenskej republiky, kde sú chránené najpokročilejším šifrovaním pred neoprávneným prístupom akejkoľvek nepovolanej osoby.

  K prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie) ani medzinárodných organizácií nedochádza.

  K hromadnému zasielaniu e-mailov (napr. s oznámením o zmene všeobecných obchodných podmienok, ponukou rozšírených služieb, a pod.) spolupracujeme so starostlivo vybraným poskytovateľom služieb hromadného zasielania e-mailov. Tento poskytovateľ uchováva Vaše údaje (najmä kontaktné e-mailové adresy) v rámci Európskej únie.

  V rámci spracúvania Vašich údajov nedochádza k prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 11. Aké máte práva?

  1. právo odvolať poskytnutý súhlas
  2. Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených Prevádzkovateľovi máte ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) právo kedykoľvek odvolať na kontaktných údajov uvedených nižšie, kliknutím na link na odhlásenie sa zo zasielania marketingových ponúk alebo iným spôsobom uvedeným na webovom portáli www.transparex.sk.

  3. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
  4. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15) o spracúvaní Vašich osobných údajov.

  5. právo na opravu
  6. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  7. právo na obmedzenie spracúvania
  8. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) ako dotknutá osoba napadnete správnosť vašich osobných údajov, pričom obmedzenie spracúvania môžete žiadať na obdobie umožňujúce Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; d) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (podľa článku 21 ods. 1 GDPR), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

   Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu EÚ.

   Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, ako dotknutú osobu Vás budeme informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  9. právo na prenosnosť osobných údajov
  10. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  11. právo na výmaz
  12. Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu; c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu EÚ, ktorému Prevádzkovateľ podlieha (v tomto prípade právu Slovenskej republiky).

  13. právo na zabudnutie
  14. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

   Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splníme bezplatne. Ak sú však Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

  15. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  16. Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (napr. e-mailovú adresu na zasielanie rôznych ponúk tovarov a služieb), máte právo namietať a Prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Svoje právo namietať môžete využiť kliknutím na odkaz (link) v každej marketingovej e-mailovej správe. Kliknutím na tento link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

   Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

   Ak si uplatníte ktorékoľvek z Vašich práv, poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  17. právo podať sťažnosť na Úrad
  18. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácií nájdete na ich webovom sídle na adrese: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Sťažnosť môžete podať aj úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte EÚ, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt alebo mieste výkonu Vašej práce.

   Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

  19. právo nechať sa zastúpiť
  20. Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu EÚ, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podali súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Prevádzkovateľa alebo niektorého z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo príslušného členského štátu EÚ.

 12. Ako nás môžete kontaktovať?

  Ak máte akúkoľvek otázku alebo sa chcete na náš obrátiť s uplatnením svojich práv podľa GDPR, kontaktujte kedykoľvek našu zodpovednú osobu (DPO) pre oblasť spracúvania osobných údajov ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:

  1. E-mail: gdpr@transparex.sk
  2. Poštou na adresu: ProWise, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať toto poučenie. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle www.transparex.sk.

Účinné ku dňu: 1.1.2021