1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) informačného systému TRANSPAREX (ďalej len „IS TRANSPAREX“) upravujú vzájomné práva a povinnosti pri užívaní Služieb, poskytovaných prostredníctvom IS TRANSPAREX, medzi prevádzkovateľom IS TRANSPAREX ako Poskytovateľom na jednej strane, a právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom ako Zákazníkom na druhej strane, ktorý využíva alebo má v úmysle využívať Služby poskytované Poskytovateľom pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby bez ohľadu na ich status.
  2. Tieto VOP sa vzťahujú na predmet plnenia, ktorým môže byť (i) vzťahy pri využívaní bezplatných služieb Zákazníkom bez Validácie, (ii) vzťahy vznikajúce pri Validácii samotnej, a (iii) vzťahy pri využívaní Služieb po Validácii.
  3. Tieto VOP nie sú určené pre fyzické osoby – spotrebiteľov, ktorí v prípade záujmu o Služby uzatvárajú zmluvu s Poskytovateľom pristúpením k všeobecným obchodným podmienkam určeným pre fyzické osoby – spotrebiteľov. Fyzické osoby – spotrebitelia nemajú vytvorený Profil a nemajú umožnenú Validáciu.
  4. Údaje Poskytovateľa:
   Obchodné meno : ProWise, a. s.
   Sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
   IČO: 51 871 998
   DIČ: 2120815785
   IČ DPH: SK 2120815785
   Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 6822/B
   E-mail: info@transparex.sk
   Telefónny kontakt/Infolinka: 0944123456
  5. IS TRANSPAREX je jedinečný informačný systém umožňujúci získať podrobný a spoľahlivý prehľad o obchodnej činnosti predovšetkým právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike a prispieť tak jedinečným spôsobom najmä k bezprecedentnému zvýšeniu transparentnosti nielen podnikateľského života, ale aj verejného obstarávania, ako aj zodpovednosti podnikateľských subjektov za svoje pôsobenie na trhu za účelom udržania si obrazu spoľahlivého obchodného partnera.
  6. IS TRANSPAREX je dostupný online na Webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú základné funkcionality, založené na agregácii verejne dostupných informácií o podnikateľských subjektov, najmä z verejných zdrojov, vrátane vlastných jedinečných foriem, typov a druhov hodnotenia podnikateľských subjektov, zákaziek z verejného obstarávania, ako aj verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov. IS TRANSPAREX zároveň funguje po Registrácii a Validácii aj ako podnikateľská sociálna sieť, ktorá umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi podnikateľskými subjektami, vzájomné udeľovanie referencií a komunikáciu v rámci verejného obstarávania.
  7. Účelom a základnou funkcionalitou IS TRANSPAREX je poskytnúť užívateľom na jednom Webovom sídle agregované informácie získavané predovšetkým z verejne dostupných zdrojov, vypovedajúce jednotlivo alebo po ich spracovaní rôznymi analytickými metódami, o rôznych oblastiach podnikateľskej činnosti predovšetkým právnických osôb a v obmedzenom rozsahu o fyzických osobách - podnikateľoch, vrátane ich účasti na verejnom obstarávaní v Slovenskej republike, doplnené o informácie poskytnuté do IS TRANSPAREX týmito osobami, a taktiež poskytovať Užívateľom a Zákazníkom v zmysle ich preferencií rôzne analýzy, štatistiky a výstupy spracované na základe agregovaných informácií.
  8. Funkcionality IS TRANSPAREX okrem iného umožňujú vygenerovanie rôznych ekonomických analýz, reportov, štatistík a iných druhov ekonomických dokumentov, pričom niektoré výstupy sú výsledkom vlastnej tvorivej činnosti v rámci IS TRANSPAREX, pozostávajúce z výpočtov, či analýz pripravených využitím jedinečných výpočtových algoritmov, vyvinutých špeciálne pre účely IS TRANSPAREX postavených na vlastných informačných databázach v kombinácii s verejne dostupnými zdrojmi.
  9. Pred prvým využitím IS TRANSPAREX akýmkoľvek spôsobom je každý Užívateľ povinný oboznámiť sa a odsúhlasiť právne záväzný dokument: „Podmienky používania informačného systému TRANSPAREX“. Tieto sú záväzné aj pre Zákazníka, a to od momentu odsúhlasenia týchto VOP. Od podmienok používania podľa prvej vety tohto čl. VOP nemožno odstúpiť alebo ich vypovedať, a to ani len čiastočne, inak ako so súčasným ukončením zmluvného vzťahu Zákazníka s Poskytovateľom ako celku alebo v prípade neexistencie žiadneho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, opustením Webového sídla.
  10. Bez vplyvu na čl. 1.9, pred odsúhlasením týchto VOP je každý Zákazník povinný sa riadne oboznámiť (i) s týmito VOP, (ii) poučením k spracúvaniu osobných údajov, (iii) poučením o používaní súborov cookies, (iv) rozsahom a povahou Modulu, ak si ho Zákazník objednáva, ako aj ďalšími informáciami, pokiaľ je o to na Webovom sídle systémom požiadaný. Zákazník oboznámenie sa so všetkými dokumentami potvrdí odsúhlasením týchto VOP.
  11. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP Zákazník výslovne vyhlasuje, že nie je a počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s Poskytovateľom nebude v postavení spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov1. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia Zákazník zodpovedá za akúkoľvek ujmu tým Poskytovateľovi spôsobenú, pričom táto ujma taktiež zahŕňa akékoľvek pokuty, či iné sankcie a náklady spojené s prípadným konaním voči Poskytovateľovi pre porušenie práv spotrebiteľa, ktoré môže byť v tejto súvislosti voči Poskytovateľovi vedené, najmä ak sa preukáže, že Zákazník požíva právne postavenie spotrebiteľa napriek svojmu výslovnému vyhláseniu.
  12. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP Zákazník zároveň výslovne vyhlasuje, že je a má v úmysle počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s Poskytovateľom byť konečným užívateľom Služieb pre svoje potreby bez možnosti ich ďalšieho komerčného využitia, či predaja, t.j. žiadnu zo Služieb ani akýkoľvek výstup z nej nevyužije inak ako v súlade s týmito VOP, najmä čl. 6.7. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia Zákazník zodpovedá za akúkoľvek ujmu tým Poskytovateľovi spôsobenú. Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy tým nie je dotknuté.
  13. Tieto VOP vylučujú aplikáciu akýchkoľvek doplňujúcich zmluvných podmienok alebo podmienok používania, ktoré Zákazník uviedol v komunikácii s Poskytovateľom, najmä v e-mailových správach, objednávkach, či inej komunikácii.
  14. Validačnú zmluvu a Zmluvu vrátane odsúhlasenia týchto VOP je oprávnená uzatvoriť výlučne (i) fyzická osoba – podnikateľ, teda osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo (ii) právnická osoba, a to prostredníctvom Oprávnenej osoby. Štatutárny orgán, resp. členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa predchádzajúcej vety vyhlasujú, že Validačná zmluva a Zmluva je uzatváraná v súlade so spôsobom konania štatutárneho orgánu, resp. členov štatutárneho orgánu v mene právnickej osoby zapísaným vo verejnom registri, v ktorom je právnická osoba vedená, pričom Oprávnená osoba koná na základe, resp. v súlade s týmto spôsobom konania štatutárneho orgánu, resp. členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Za nedostatok oprávnenia fyzickej osoby konať v mene právnickej osoby vo vzťahu k Poskytovateľovi zodpovedá výlučne Zákazník, vrátane prípadnej škody, ktorá v dôsledku nedostatku oprávnenia môže Poskytovateľovi vzniknúť.
  15. Úkony podľa týchto VOP v mene Zákazníka je oprávnená vykonávať iba fyzická osoba, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, pričom vyjadrením súhlasu s týmito VOP Zákazník, resp. akákoľvek fyzická osoba konajúca v mene Zákazníka vyhlasuje, že je plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
  16. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa spravujú Obchodným zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Definície pojmov

  1. Autorský zákon znamená je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
  2. Databáza znamená každú jednu databázu v zmysle ust. § 130 Autorského zákona, ktorá tvorí súčasť IS TRANSPAREX, resp. je určená na používanie v rámci IS TRANSPAREX, a jej obsah tvoria rôzne typy údajov z Verejných zdrojov o Zákazníkoch a ich podnikateľskej činnosti vrátane účasti vo verejnom obstarávaní, a údajov poskytnutých Zákazníkmi do IS Transparex, najmä pre účely ich zverejnenia v rámci možnosti editácie Profilu.
  3. Heslo znamená jedinečný bezpečnostný prvok obsahujúci kombináciu alfanumerických znakov a vygenerovaný a pridelený Poskytovateľom Užívateľovi. Heslo si Zákazník následne má možnosť zmeniť. Heslo slúži na autentifikáciu Užívateľa pri prihlásení sa do Účtu.
  4. eiD preukaz znamená (i) elektronický občiansky preukaz s kontaktným elektronickým čipom (tzv. eID karta) vydaný podľa zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo (ii) elektronický doklad o pobyte cudzinca s kontaktným elektronickým čipom (tzv. eDoPP karta) vydaný podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj eID karty vydané občanom orgánmi verejnej moci v inom členskom štáte Európskej únie, ak je to technicky možné. eiD preukaz Užívateľa slúži ako autentifikačný prostriedok v prípade nákupu Služieb v mene Zákazníka, prípadne využívaní tých Služieb, pri ktorých sa vyžaduje Validácia, teda autentifikácia Zákazníka prostredníctvom eID preukazu Užívateľa ako Oprávnenej osoby. Zoznam eiD preukazov vydaných inými členskými štátmi Európskej únie, ktoré možno použiť ako eiD preukaz na prístup do IS TRANSPAREX, bude sprístupnený na Webovom sídle, dokiaľ nebude možno použiť eiD preukazy, vydané všetkými členskými štátmi Európskej únie.
  5. IS TRANSPAREX znamená informačný systém prevádzkovaný na Webovom sídle pod názvom TRANSPAREX, ktorého názov a logo sú chránené riadne registrovanou ochrannou známkou Európskej únie. Prostredníctvom IS TRANSPAREX Poskytovateľ poskytuje tretím osobám a registrovaným Zákazníkom svoje Služby, pričom jeho prostredníctvom sú vykonávané aj ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán identifikovaných týmito VOP.
  6. Modul predstavuje paušálne platený balík špecifických Služieb podľa typu vybraného Modulu; Moduly sa od seba líšia počtom, či rozsahom poskytovaných platených Služieb. Počet Modulov a rozsah Služieb ponúkaných v rámci týchto Modulov závisí od aktuálnej ponuky Poskytovateľa dostupnej na Webovom sídle. Moduly sú určené len pre Zákazníkov, a sú prístupné aj bez Validácie.
  7. Objednávka znamená návrh Zákazníka na uzavretie Zmluvy vyplnený a zaslaný Poskytovateľovi prostredníctvom IS TRANSPAREX vo forme online objednávkového formulára.
  8. Oprávnená osoba znamená osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Zákazníka, predovšetkým jeho štatutárny orgán registrovaný vo verejnom registri, a takisto osoba, ktorej Zákazník za týmto účelom zriadil spôsobom podľa týchto VOP prihlasovacie právo do Účtu a udelil jej príslušný rozsah oprávnení na vykonávanie činnosti v rámci Účtu v mene Zákazníka.
  9. Poskytovateľ znamená spoločnosť ProWise, a. s., ktorá je prevádzkovateľom IS TRANSPAREX, prostredníctvom ktorého poskytuje Služby verejnosti, Užívateľom a Zákazníkom.
  10. Prihlasovacie meno znamená jedinečný bezpečnostný prvok Užívateľa obsahujúci kombináciu alfanumerických znakov, ktorý zadáva Užívateľ pri Registrácii. Prihlasovacím menom sa rozumie platná e-mailová adresa Užívateľa, slúžiaca aj pre potreby ďalšej komunikácie medzi Zmluvnými stranami. Prihlasovacie meno slúži na identifikáciu Užívateľa pri prihlásení sa do Účtu.
  11. Prihlasovacie údaje znamenajú Prihlasovacie meno a Heslo Užívateľa.
  12. Profil znamená súhrn informácií o Zákazníkovi tvoriaci virtuálny podnikateľský profil Zákazníka prístupný verejnosti, zriadený Poskytovateľom v IS TRANSPAREX, ktorý obsahuje najmä základné identifikačné, ekonomické, účtovné a finančné údaje o Zákazníkovi, údaje týkajúce sa aktivity Zákazníka vo verejnom obstarávaní, údaje o fyzických osobách prepojených so Zákazníkom, resp. pôsobiacich v majetkovej alebo personálnej štruktúre Zákazníka, a iné údaje, pričom všetky pochádzajú z Verejných zdrojov a od samotného Zákazníka, ktorý informácie vo svojom Profile môže upravovať, meniť a dopĺňať po sprístupnení možnosti editovať Profil po Validácii podľa podmienok týchto VOP.
  13. Registrácia znamená vytvorenie registrovaného účtu zo strany akejkoľvek fyzickej osoby v IS TRANSPAREX podľa osobitných všeobecných obchodných podmienok. Každá fyzická osoba musí uskutočniť svoju Registráciu, ak má následne v úmysle ako Zákazník, t.j. fyzická osoba – podnikateľ alebo ako osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby, uskutočniť Validáciu.
  14. Služby znamenajú služby informačnej spoločnosti podľa ust. § 2 písm. a) Zákona o elektronickom obchode, zahŕňajúce najmä možnosť využitia jednotlivých softvérových funkcionalít IS TRANSPAREX, bez ohľadu na to, či sú poskytované odplatne v rámci jednotlivých predplatených Modulov alebo bezodplatne registrovaným Zákazníkom, alebo verejnosti bez Registrácie, umožňujúcich najmä vyhľadávanie dát v rámci IS TRANSPAREX, ich prehliadanie, filtrovanie podľa zvolených kritérií, vytváranie exportov dát, vytváranie si reportov, analýz, a pod. v zmysle aktuálnych funkcionalít IS TRANSPAREX dostupných na Webovom sídle.
  15. Účet znamená virtuálne užívateľské rozhranie Webového sídla predstavujúce virtuálny účet Zákazníka v IS TRANSPAREX vznikajúci Validáciou, v rámci ktorého je Zákazník oprávnený vo svojom mene využiť neplatené Služby podľa aktuálnej ponuky, a po uzatvorení Zmluvy v rámci Účtu aj príslušné platené Služby v rámci príslušného Modulu. Nákup platených Služieb v rámci Modulov zo strany Zákazníka bez Validácie automaticky nezakladá Účet a ani ho nemožno považovať za Validáciu.
  16. Užívateľ znamená fyzickú osobu - nepodnikateľa, ktorá na základe uskutočnenej Registrácie môže v mene Zákazníka uskutočniť v IS TRANSPAREX Validáciu a/alebo nákup Modulov uzatvorením Zmluvy. Užívateľ nie je oprávnený vykonať Validáciu vo svojom mene alebo uzatvoriť Zmluvu vo svojom mene podľa týchto VOP. V prípade záujmu Užívateľa o nákup Služieb je tento povinný postupovať podľa osobitných všeobecných obchodných podmienok.
  17. Validácia znamená verifikáciu Zákazníka prostredníctvom Užívateľa ako jeho Oprávnenej osoby konajúcej v mene Zákazníka, pričom Validáciou sa uzatvára Validačná zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Validácia prebieha prostredníctvom eID preukazu Užívateľa oprávneného konať v mene Zákazníka, resp. priamo Užívateľom, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ, ktorá validuje svoj Účet, prípadne zadaním validačného kódu, ktorý Poskytovateľ na základe žiadosti Užívateľa adresovanej na kontaktné údaje Poskytovateľa doručil formou poštovej zásielky Zákazníkovi.
  18. Verejné zdroje znamenajú verejne prístupné registre s údajmi zverejňovanými príslušnými povinnými osobami v zmysle osobitných právnych predpisov na účely informovania verejnosti, vrátane data setov zverejňovaných vo formáte open data, ako aj ďalšie verejne prístupné alebo sprístupniteľné informácie poskytované orgánmi verejnej moci (vrátane informácii získaných na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov). Za verejné zdroje sú považované aj všetky doklady, dokumenty a informácie sprístupňované vo vestníku verejného obstarávania, profile verejného obstarávateľa vedenom Úradom pre verejné obstarávanie v súlade s ust. § 148 ZVO ako aj v iných verejne dostupných zdrojoch, na ktorých sú umiestnené povinne zverejňované doklady podľa príslušných ustanovení ZVO.
  19. VOP znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky pre využívanie IS TRANSPAREX Zákazníkmi, t.j. právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi.
  20. Webové sídlo znamená webovú platformu, na ktorej je umiestnený, a z ktorej je dostupný IS TRANSPAREX, a ktorá je prevádzkovaná na webovej adrese www.transparex.sk Vlastníkom Webového sídla je Poskytovateľ.
  21. Zákazník znamená právnickú osobu bez ohľadu na svoj status a fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má záujem uzatvoriť Validačnú zmluvu a prípadne neskôr Zmluvu.
  22. Zákon o elektronickom obchode znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  23. Zmluva znamená zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom o poskytovaní platených Služieb v rámci Modulu prostredníctvom IS TRANSPAREX zo strany Poskytovateľa, uzatváranú na neurčitý čas spôsobom podľa týchto VOP, pričom tieto VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvu je možné uzavrieť bez ohľadu na to, či pred jej uzavretím prebehla Validácia alebo nie.
  24. Zmluvná strana znamená Poskytovateľa alebo Zákazníka, ktorí uzavreli Validačnú zmluvu a prípadne neskôr Zmluvu.
  25. ZVO znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Validácia Účtu

  1. Validácia je bezplatná.
  2. Validáciou získava Zákazník možnosť prístupu do svojho Profilu, ktorý má každý Zákazník – právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ vytvorený automaticky zo strany Poskytovateľa, a možnosť využívania Služieb sprístupnených len po predchádzajúcej Validácii.
  3. Validáciu prebieha prostredníctvo eiD Užívateľa ako osoby oprávnenej konať v mene Zákazníka alebo prostredníctvom validačného kódu doručeného prostredníctvom poštového doručovateľa do sídla právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Konkrétny spôsob Validácie je obsiahnutý v jednoduchom a zrozumiteľnom technickom manuáli, prípadne v inštruktážnych videách, k Validácii sprístupnenému v IS TRANSPAREX. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby asistencie s Validáciou je možné kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovej adrese technickej podpory: support@transparex.sk.
  4. Prihlásenie sa do Účtu po Validácii Zákazník vykonáva prostredníctvom Prihlasovacích údajov svojej Oprávnenej osoby.
  5. Počet po sebe nasledujúcich neúspešných pokusov o zadanie Prihlasovacích údajov Oprávnenej osoby je obmedzený na tri (3) neúspešné prihlásenia, pričom po ich vyčerpaní je prístup Oprávnenej osoby do jej registrovaného účtu, vrátane prístupu do Účtu Zákazníka, automaticky zablokovaný. Odblokovanie Hesla Oprávnenej osoby sa uskutoční spôsobom uvedeným na Webovom sídle prostredníctvom funkcie „zabudnuté heslo“. V prípade zabudnutia Prihlasovacieho mena je Oprávnená osoba povinná kontaktovať technickú podporu, pokiaľ nie je na Webovom sídle uvedené inak.
  6. Poskytovateľ podľa svojho uváženia môže poskytnúť Zákazníkom po Validácii ich Účtu určité neplatené Služby, ich rozsah, obsah a podmienky využitia sa však môžu kedykoľvek zmeniť a Zákazník nemá právny nárok na využitie akýchkoľvek neplatených Služieb, ktoré má vo svojom Účte k dispozícii, a ani na žiadnu kompenzáciu ani náhradu akejkoľvek škody v tejto súvislosti, pokiaľ ich poskytovanie Poskytovateľ podľa svojho uváženia zruší alebo pozmení.
 4. Uzatvorenie Zmluvy

  1. Platené Služby sú v rámci IS TRANSPAREX ponúkané v rámci jednotlivých platených Modulov na určitý čas a sú dostupné výlučne Zákazníkom (nie Užívateľom) bez ohľadu na Validáciu.
  2. Obsah jednotlivých Modulov prezentovaný Poskytovateľom na Webovom sídle nie je návrhom na uzavretie zmluvy so Zákazníkom.
  3. Zákazník si na Webovom sídle prostredníctvom Užívateľa ako svojej Oprávnenej osoby bez potreby Validácie, prípadne vo svojom Účte po Validácii, vyberie príslušný platený Modul a vyplní online záväznú Objednávku s povinnosťou platby podľa pokynov uvedených v príslušnom online formulári. Objednávka predstavuje záväzný návrh Zákazníka na uzatvorenie Zmluvy, ktorej predmetom je sprístupnenie Modulu podľa výberu Zákazníka.
  4. Zákazník je povinný pre využívanie Modulu vyplniť požadovanými údajmi Objednávku v objednávkovom formulári prístupnom na Webovom sídle, resp. po Validácii priamo cez svoj Účet. Podmienkou nákupu príslušného Modulu je predchádzajúca Registrácia Oprávnenej osoby Zákazníka, t.j. Zákazník smie uzatvoriť Zmluvu s Poskytovateľom len v prípade, ak jeho Oprávnená osoba predtým uskutočnila v IS TRANSPAREX svoju Registráciu.
  5. Pre riadne uzatvorenie Zmluvy je Zákazník povinný v Objednávke uviesť správne, pravdivé a úplné údaje, resp. skontrolovať už predvyplnené údaje, oboznámiť sa s príslušnými dokumentami podľa čl. 1.10 týchto VOP, odsúhlasiť tieto VOP a Objednávku Poskytovateľovi odoslať. Týmto momentom Zákazník záväzne navrhuje uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom na nákup príslušného Modulu. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v Objednávke. Tieto údaje budú následne využité ako fakturačné údaje pri vygenerovaní faktúry ako daňového dokladu.
  6. Pokiaľ sa od Validácie, kedy bol Zákazník povinný odsúhlasiť tieto VOP, do momentu zaslania Objednávky zmenil obsah týchto VOP aktuálnych v čase Validácie, Zákazník môže byť pred uzavretím Zmluvy požiadaný o odsúhlasenie aktuálnych VOP, pričom týmto odsúhlasením aktuálne VOP nahradia VOP odsúhlasené Zákazníkom v čase s výnimkou čl. III. upravujúceho postup Validácie, nakoľko táto už prebehla.
  7. Po úspešnom obdržaní Objednávky Poskytovateľ zašle Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu e-mail s potvrdením o prijatí Objednávky a predfaktúrou s platobnými údajmi potrebnými na uskutočnenie platby za objednaný Modul, s dobou splatnosti tridsať (30) dní od dátumu uvedeného na predfaktúre. Obdržaním potvrdzovacieho e-mailu vzniká medzi Zákazníkom a Poskytovateľom záväzná Zmluva, na základe ktorej je Zákazník povinný uhradiť príslušnú platbu za objednaný Modul. Zmluva ako taká sa uzatvára na neurčitý čas, pričom Zákazníkom objednaný Modul bude Zákazníkovi sprístupnený za uvedenú odplatu na určitý uvedený čas.
  8. Pri omeškaní s úhradou platby v zmysle predfaktúry je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Zákazníka úroky z omeškania za obdobie po uplynutí doby splatnosti uvedenej na predfaktúre. Poskytovateľ má taktiež právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu omeškania s úhradou platby. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
  9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo zrušiť už prijatú Objednávku z dôležitých dôvodov, najmä z dôvodu technickej nemožnosti jej zrealizovateľnosti. O neprijatí alebo zrušení Objednávky bude Zákazník informovaný e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo Poskytovateľ zistí dôvod pre jej neprijatie/zrušenie.
  10. Súčasťou Objednávky je aj časové trvanie Modulu. Modul sa vždy predpláca na dobu určitú, spravidla na jeden (1) mesiac (ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli na inom časovom období) začínajúcich plynúť odo dňa nasledujúceho po dni riadnej úhrady platby za príslušný Modul, pokiaľ nie je pri konkrétnom Module uvedené inak, pričom po uplynutí uvedenej doby trvania Modulu dochádza k automatickej prolongácii časového trvania Modulu, a to vždy na rovnakú dobu, na akú si Zákazník Modul pôvodne predplatil. Doba trvania Modulu predstavuje dobu platnosti poskytovania Služieb tvoriacich obsah príslušného Modulu, pričom koniec tohto obdobia je zároveň považovaný za koniec platnosti Zmluvy.
  11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania Zákazníkom predplateného Modulu zmeniť dĺžku trvania Modulu a výšku jeho odplaty na ďalšie predplatené obdobie, pričom účinnosť uvedených zmien nastáva uplynutím pôvodnej doby trvania Modulu. O uvedených zmenách je Poskytovateľ povinný informovať Zákazníka najneskôr šesťdesiat (60) dní pred koncom (aktuálnej) predplatenej doby trvania Modulu. V prípade, ak Zákazník s navrhovanými zmenami dĺžky trvania Modulu a výšku odplaty za Modul nesúhlasí, je oprávnený vypovedať užívanie Modulu na ďalšie obdobie, a to na základe výpovede zaslanej Poskytovateľovi najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred koncom aktuálnej doby trvania Modulu.
  12. Sprístupnenie Modulu, ktorý si Zákazník objednal, začína plynúť od okamihu riadnej identifikácie uskutočnenej platby zo strany Poskytovateľa za predpokladu zadania správnych identifikačných údajov platby zo strany Zákazníka pri bankovom prevode. V prípade zadania nesprávnych alebo neúplných platobných údajov pri bankovom prevode bude Modul Zákazníkovi sprístupnený až po ich riadnej identifikácii po vykonaní dodatočných krokov vedúcich k identifikácii platby, prípadne aj v súčinnosti so Zákazníkom. Pre vylúčenie pochybností, počas tejto doby od obdržania platby do momentu jej riadnej identifikácie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ nie je v omeškaní so sprístupnením Modulu.
  13. Platbu účtovanú za Modul je Zákazník povinný uhradiť za celú objednanú dobu, bez možnosti vrátenia úhrady za časové obdobie, kedy Zákazník z akéhokoľvek dôvodu Služby nevyužíval, s výnimkou dôvodov spočívajúcich na strane Poskytovateľa, výslovne určených v týchto VOP.
  14. Po úspešnej identifikácii zrealizovanej platby bude Zákazníkovi e-mailom doručené potvrdenie o obdržaní platby a sprístupnení objednaného Modulu. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie údajov o Objednávke, konečná faktúra ako daňový doklad, a obsah týchto VOP.
  15. V prípade, ak Zákazník nebude mať záujem o ďalšie využívanie Modulu po uplynutí aktuálnej doby predplatného, je oprávnený vypovedať užívanie Modulu na ďalšie obdobie, a to na základe výpovede zaslanej Poskytovateľovi najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred koncom aktuálnej doby trvania Modulu.
  16. Pokiaľ sú Zákazníkovi poskytované aj bezplatné Služby, tieto sú ako bezodplatné výslovne označené, či už pred uzavretím Zmluvy alebo v priebehu jej trvania. Ak Poskytovateľ poskytne podľa svojho uváženia Zákazníkovi dodatočne po uzavretí Zmluvy akékoľvek bonusy k zakúpenému Modulu, či už vo forme bonusovej časovo ohraničenej Služby alebo možnosti využiť darčekový poukaz na využitie určitých Služieb určených na darčekovom poukaze a sprístupniteľných po vložení overovacieho kódu, vo vzťahu k takýmto bonusovým bezplatným Službám nevznikajú Zákazníkovi žiadne právne nároky na ich využitie či sprístupnenie, a ich poskytnutie, ako aj ich rozsah a obsah je na výlučnom uvážení Poskytovateľa.
 5. Cena a fakturácia

  1. Cena predstavuje peňažnú sumu vyjadrenú v mene Euro, ktorá je účtovaná za poskytnutie Modulu podľa výberu Zákazníka. Výška ceny je sprístupnená Zákazníkovi vopred na Webovom sídle rámci aktuálneho cenníka Modulov alebo prostredníctvom informácie o cenách uvedenej priamo pri jednotlivých Moduloch na Webovom sídle.
  2. Zákazník berie na vedomie, že povinnosť uhradiť cenu Modulu vzniká okamihom obdržania potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Objednávky s predfaktúrou. Akýkoľvek následný pokus Zákazníka o zrušenie záväznej Objednávky v priebehu jej trvania alebo akékoľvek iné prejavy Zákazníka majúce za cieľ jednostranne zrušiť záväznú Objednávku po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu nemajú vplyv na povinnosť Zákazníka uhradiť cenu Služieb alebo Modulu obsiahnutých v záväznej Objednávke.
  3. Pre realizáciu platby je možné využiť len platbu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Poskytovateľa v hotovosti (predplatené funkcionality budú sprístupnené pripísaním platby na účet Poskytovateľa a jej riadnej identifikácie na základe uvedených identifikačných údajov, najmä variabilného symbolu).
  4. Pri realizácii bankového prevodu je Zákazník povinný identifikovať svoju platbu všetkými vyžadovanými identifikačnými údajmi uvedenými na predfaktúre doručenej v zmysle čl. 4.7 týchto VOP, najmä variabilným symbolom, inak môže dôjsť k odloženiu sprístupnenia objednaného Modulu až do okamihu riadnej identifikácie uskutočnenej platby.
  5. Poplatky súvisiace s uskutočnením platby znáša Zákazník.
  6. Po riadnej úhrade ceny Služieb Poskytovateľ zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu, uvedenú v jeho Účte, konečnú faktúru podľa čl. 4.14 týchto VOP.
  7. Všetky ceny vyznačené v cenníku Služieb sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude určená v zmysle aktuálnych právnych predpisov a jej výška bude špecifikovaná v predfaktúre a riadnej faktúre.
  8. Zákazník v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí, aby Poskytovateľ vydal faktúry podľa týchto VOP ako tzv. elektronickú faktúru a zasielal ich Zákazníkovi na e-mailovú adresu, uvedenú v jeho Účte, pričom Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o akejkoľvek nefunkčnosti alebo zmene tejto e-mailovej adresy.
  9. Suma odplaty za jednotlivé Moduly sa môže meniť, pričom aktuálny cenník Služieb bude vždy vopred zverejnený na Webovom sídle. Pre vylúčenie pochybností, zakúpenie určitého Modulu za určitú sumu odplaty nezakladá právo ani nárok Zákazníka na obnovenie Zmluvy vo vzťahu k tomu istému Modulu za tú istú sumu odplaty. Obnovenie Modulu po uplynutí doby jeho platnosti sa vždy riadi cenníkom a VOP aktuálnymi v čase jeho opätovného zakúpenia.
 6. Licencia/Práva duševného a priemyselného vlastníctva

  1. Zákazník berie na vedomie, že Webové sídlo, IS TRANSPAREX, užívateľské rozhranie Webového sídla, a hmotne zachytené výstupy Služieb, vrátane, avšak nielen, obsahu databáz, spôsobov výpočtu a prípravy výstupov Služieb a zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ.
  2. Nehmotné statky demonštratívne vypočítané v čl. 6.1 sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi najmä práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva, práva na ochranu pred nekalou súťažou a pod., v rozsahu a spôsobom určenom týmito predpismi.
  3. Zákazník sa výslovne zaväzuje, že bude používať Webové sídlo, IS TRANSPAREX a užívateľské rozhranie Webového sídla, ako aj akékoľvek ich súčasti (ďalej aj ako „Chránené statky“) spôsobom, ktorý je nevyhnutný na riadne vykonávanie práv a povinností Zákazníka podľa Validačnej zmluvy a/alebo Zmluvy, t.j. v nevyhnutnom rozsahu predovšetkým za účelom:
   1. Validácie,
   2. výberu vhodného Modulu,
   3. objednania Modulu a uzavretia Zmluvy,
   4. vykonanie príslušnej platby,
   5. využitia Modulu vrátane ďalších funkcionalít ponúknutých Zákazníkovi na užívanie alebo užitie v rámci IS TRANSPAREX
  4. Poskytovateľ týmto udeľuje Zákazníkovi licenciu na využitie Chránených statkov za účelom uvedeným v týchto VOP, predovšetkým v čl. 6.3. Akékoľvek iné ich použitie je v rozpore so Zmluvou a/alebo Validačnou zmluvou a predstavuje podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Zákazníka, najmä tohto čl. VI. VOP.
  5. Zákazník sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom zasahovať do Chránených statkov, najmä nebude ich kopírovať, reprodukovať, upravovať, prekladať, spájať s inými dielami, zahŕňať do súborného diela, uvádzať ich na verejnosť, šíriť ich, umožniť neoprávnený prístup k nim ani neoprávnene udeľovať právo na ich použitie, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb (vrátane Oprávnených osôb), zasahovať či vstupovať do ich architektúry a zdrojového kódu, vykonávať neoprávnené automatizované sťahovania údajov z IS TRANSPAREX, vykonávať činnosti, ktoré majú za následok alebo môžu mať za následok preťaženie systému, alebo vytvárať odvodené diela, či akýmkoľvek iným spôsobom spracúvať diela alebo ich časti do iných diel, používať Chránené statky pre vlastné komerčné využitie, najmä označovaním svojich produktov alebo služieb označením TRANSPAREX alebo akýmkoľvek zameniteľným označením s cieľom vyvolať dojem spojitosti s IS TRANSPAREX (s výnimkou uvedenia zdroja údajov či výstupov Služieb), resp. spájaním svojho podnikania alebo inej činnosti s Chránenými statkami a akýmikoľvek ich súčasťami (vrátane výpočtových algoritmov využívaných Poskytovateľom pri poskytovaní Služieb, ako aj obchodného mena Poskytovateľa) takým spôsobom, že môže hroziť alebo dôjsť k akémukoľvek zásahu do práv Poskytovateľom alebo k vyvolaniu omylu o spolupráci s Poskytovateľom, spolupráci na príprave výstupov zo Služieb, prípadne inom prepojení Zákazníka s činnosťou Poskytovateľa, s výnimkou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a/alebo Validačnou zmluvou. Takéto konanie alebo opomenutie Zákazníka sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Zákazníka, porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva Poskytovateľa a za nekalú hospodársku súťaž, so všetkými právnymi dôsledkami s tým spojenými, vrátane práva Poskytovateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy.
  6. Poskytovateľ týmto zároveň udeľuje Zákazníkovi licenciu na použitie informácií v Databázach IS TRANSPAREX a výstupov zo Služieb, najmä analýz, reportov, súhrnných správ, súborov informácií, atď. (typ, forma vyjadrenia, rozsah a obsah výstupu závisí od typu poskytovanej Služby), výlučne pre svoje vlastné informačné potreby.
  7. Vlastná informačná potreba Zákazníka podľa čl. 6.6 týchto VOP zahŕňa použitie informácií a výstupov z IS TRANSPAREX:
   1. pre potreby riadneho výkonu svojho manažmentu a realizácie svojej činnosti vyplývajúcej Zákazníkovi z registrovaného predmetu jeho činnosti, najmä strategického plánovania svojho podnikania,
   2. pre potreby splnenia informačnej povinnosti, resp. požiadavky preukázania ekonomického alebo iného postavenia alebo splnenia iných odôvodnených požiadaviek vo vzťahu k bankám, verejným obstarávateľom a iným tretím osobám v súvislosti s činnosťou Zákazníka, pod podmienkou zverejnenia výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj IS TRANSPAREX,
   3. použitia informácií a výstupov z IS TRANSPAREX pre účely informovania materskej spoločnosti o činnosti Zákazníka v nevyhnutnom rozsahu, a to použitím výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj IS TRANSPAREX,
   4. pre účely obrany alebo uplatňovania svojich práv a nárokov, napr. v rámci revíznych postupov vo verejnom obstarávaní, v príslušnom súdnom konaní a pod., a to použitím výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj IS TRANSPAREX,
   5. použitia informácií a výstupov z IS TRANSPAREX na účely informovania verejnosti, ak táto činnosť vyplýva Zákazníkovi z predmetu jeho činnosti alebo na iný odôvodnený verejnoprospešný účel pod podmienkou zverejnenia výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj IS TRANSPAREX,
   6. použitie informácií o vytvorených referenciách v rámci preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti v rámci procesu verejného obstarávania,
   7. využívanie nástrojov na identifikáciu konfliktu záujmu pre vlastné obchodné potreby,
   8. využívanie nástrojov identifikujúcich možné kartelové alebo inak neštandardné správanie sa hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní pre potreby vyhodnocovacieho procesu vo verejnom obstarávaní alebo v procese výkonu oprávnených štátnych inštitúcií (napr. Protimonopolný úrad SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, orgány činné v trestnom konaní a pod.).
  8. Vlastnou internou informačnou potrebou sa nerozumie nakladanie s údajmi z Databáz, či výstupmi zo Služieb za účelom ich ďalšieho obchodného využitia Zákazníkom, najmä predajom tretiemu subjektu, spracovaním, rozdelením alebo spojením, prekladom, spájaním s inými dielami, zahrnutím do súborného diela, uvádzaním na verejnosť, šírením, umožnením neoprávnenému prístupu k nim alebo neoprávneneního udelenia práva na ich použitie, či už zo strany Zákazníka alebo prostredníctvom tretích osôb (vrátane Oprávnených osôb), či iným konaním, ktoré by malo za cieľ využiť údaje z Databáz či výstupy zo Služieb inak ako pre vlastnú informačnú potrebu, najmä získavanie a využitie informácií a výstupov Služieb pre marketingové aktivity voči tretím osobám či pre iné aktivity smerujúce k predaju alebo inému komerčnému využitiu informácií z IS Transparex alebo výstupov Služieb voči vlastným odberateľom Zákazníka, ani získavanie a využívanie informácií či výstupov zo Služieb pre vlastné potreby materskej, či iných spriaznených Spoločností.
  9. Pre akékoľvek použitie informácií z Databáz a výstupov zo Služieb, okrem samotného používania v súlade so Zmluvou, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa, v opačnom prípade takéto konanie, či opomenutie (najmä chrániť informácie z Databáz a výstupy zo Služieb pred neoprávneným nakladaním inými osobami) sa považuje za porušenie licenčných podmienok a tým za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Zákazníka, za porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva Poskytovateľa a za nekalú hospodársku súťaž̌, so všetkými právnymi dôsledkami s tým spojenými, vrátane práva Poskytovateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy bez nároku na vrátenie celej alebo alikvotnej časti úhrady za používanie platených funkcií systému.
  10. Každá licencia udelená Poskytovateľom Zákazníkovi podľa týchto VOP je udelená ako nevýhradná, neprevoditeľná, časovo obmedzená a účelovo obmedzená výlučne na účely plnenia Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy, pokiaľ Poskytovateľ nedohodne v súvislosti s konkrétnymi informáciami alebo výstupmi Služieb so Zákazníkom iné podmienky licencie.
  11. Dojednaniami v tomto čl. VI. VOP sa vylučuje oprávnenie Zákazníka využívať Chránené statky a iné diela napĺňajúce znaky počítačového programu, ako aj čo i len ich časť, za účelom opravy chýb v zmysle ust. § 89 ods. 2 písm. a) Autorského zákona.
  12. Poskytovateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak Zákazník svojim konaním akýmkoľvek spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa čl. VI. týchto VOP.
  13. Zákazník je povinný na požiadanie Poskytovateľa poskytnúť všetku potrebnú súčinnosťou pri obrane práv a právom chránených záujmoch Poskytovateľa vyplývajúcich mu z práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, ohrozených alebo porušených treťou osobou.
 7. Využívanie Služieb

  1. Podmienkou využívania plateného Modulu je:
   1. Registrácia Oprávnenej osoby konajúcej v mene Zákazníka,
   2. uzatvorenie Zmluvy na nákup konkrétneho Modulu.
  2. Služby, resp. ich výstupy (najmä vo forme analýz, reportov, zoznamov, a pod.) nie sú použiteľné na právne účely a Poskytovateľ za ich použitie, ich správnosť, úplnosť či pravdivosť, nenesie v zmysle čl. 11.3 týchto VOP žiadnu zodpovednosť.
  3. Niektoré výstupy Služieb sú výsledkom spracovania informácií zo strany Poskytovateľa ľudským zásahom a/alebo s použitím rôznych spôsobov výpočtu vrátane použitia jedinečných výpočtových algoritmov, vyvinutých špeciálne pre potreby IS TRANSPAREX; na požiadanie Zákazníka Poskytovateľ sprístupní podľa svojho uváženia podrobnejšie informácie o spôsobe výpočtu, či tvorbe predmetných výstupov Služieb, pokiaľ tieto informácie už predtým nezverejnil sám z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a dôveryhodnosti poskytovaných Služieb. Rozsah sprístupnených informácií na základe žiadosti Zákazníka určí Poskytovateľ najmä vo vzťahu k ochrane obchodného tajomstva. Spôsob zverejnenia príslušnej metodiky bude Poskytovateľom oznámený na Webovom sídle.
  4. Zákazník má právo kedykoľvek navrhovať modifikácie za účelom úpravy, či vylepšenia zverejnených alebo sprístupnených výpočtových algoritmov a hodnotení rizikovosti jednotlivých typov hodnotenia a Poskytovateľ má právo, nie však povinnosť, tieto návrhy v používanej metodike implementovať. V prípade, ak Poskytovateľ takéto návrhy modifikácií odmietne, má Zákazník právo požiadať o písomné vysvetlenie dôvodov odmietnutia jeho návrhov. Navrhnutie modifikácií podľa tohto čl. 7.4 VOP nemajú žiadny vplyv na vylúčenie zodpovednosti Poskytovateľa za poskytnutie informácií alebo výstupov Služieb s použitím príslušných algoritmov a hodnotení. Používaním Služieb Zákazník súhlasí so spôsobom a výsledkom výpočtu a nemá právo na reklamáciu jeho výsledkov, s výnimkou zjavných nesprávností alebo chýb v písaní.
  5. Zákazník alebo tretia strana má právo vopred namietať voči správnosti zverejnenej či sprístupnenej metodiky výpočtu, či hodnotenia rizikovosti podľa čl. 7.4 týchto VOP, ktorá má byť zo strany Zákazníka alebo tretej strany použitá (napr. bankou Zákazníka pre potreby posúdenia ekonomického či iného postavenia Zákazníka). Táto námietka voči správnosti musí byť podstatného charakteru a namietaná nesprávnosť musí byť objektívne spôsobilá privodiť Zákazníkovi alebo tretej strane ujmu. Zákazník alebo tretia strana sú povinní v námietke uviesť a preukázať konkrétne chyby v metodike a popis možných negatívnych následkov, ktoré môžu nastať v dôsledku namietaných chýb. Bez využitia práva podať námietky vopred, Poskytovateľ nezodpovedá za výsledky použitia príslušnej metodiky Zákazníkom alebo treťou stranou a Zákazník ani žiadna tretia strana nemá právo na akúkoľvek následnú opravu týchto metodík a finančnú alebo akúkoľvek inú formu kompenzácie zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ taktiež žiadnym spôsobom nezodpovedá za výsledok použitia zverejnenej či sprístupnenej metodiky, ak Zákazník alebo tretia strana namietali voči použitej metodike spôsobom podľa tohto čl. 7.5 VOP, avšak tieto námietky boli zo strany Poskytovateľa racionálne a preukázateľne vyhodnotené ako neopodstatnené.
  6. Služby, resp. výstupy Služieb, budú Zákazníkovi poskytnuté v elektronickej podobe prostredníctvom diaľkového prístupu na servery Poskytovateľa cez IS TRANSPAREX, predovšetkým v rámci Účtu, ku ktorému je Zákazník oprávnený pristupovať výlučne online prostredníctvom príslušného internetového prehliadača.
  7. Ak dôjde k používaniu Služieb v rozpore s týmito VOP alebo inými zmluvnými dokumentmi vrátane akejkoľvek formy zneužívania Služieb alebo porušenia zmluvných povinností zo strany Zákazníka, Poskytovateľ má právo na prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb, resp. obmedzenie prístupu do Účtu. Zákazník v takom prípade nemá počas trvania uvedeného prerušenia alebo obmedzenia právo na akúkoľvek kompenzáciu a Poskytovateľ sa nedostane do omeškania s poskytovaním Služieb. Prerušenie alebo obmedzenie bude vykonané na nevyhnutne potrebný čas na zaistenie nápravy dôsledkov porušenia povinností Zákazníka, ak je to podľa ich povahy možné. Právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy tým nie je dotknutá.
  8. Právo na prerušenie alebo obmedzenia poskytovania Služieb, či prístupu do Účtu podľa čl. 7.6 týchto VOP má Poskytovateľ taktiež v prípade ak jeho využitie Poskytovateľ považuje za nevyhnutné z dôvodu zaistenia bezpečnosti alebo riadneho fungovania Služieb, IS TRANSPAREX a/alebo Webového sídla, vykonania ich aktualizácie, odstraňovania zistených vád alebo vykonania preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku vád alebo v iných prípadoch potreby zmien a zásahov zo strany Poskytovateľa.
  9. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi technickú podporu a servisné služby pri používaní IS TRANSPAREX a využívaní Služieb. Poskytovanie technickej podpory a servisných služieb sa nevzťahuje na vady poskytovanej Služby alebo IS TRANSPAREX, ktoré majú svoj pôvod mimo siete Poskytovateľa a mimo zariadení pod priamou kontrolou Poskytovateľa alebo jeho dodávateľov. Poskytovateľ poskytuje technickú podporu v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 hod., a to formou e-mailovej komunikácie alebo inej elektronickej komunikácie (najmä e-mail na tieto účely zverejnený na Webovom sídle alebo komunikácie prostredníctvom Účtu). Zákazník berie na vedomie, že reakčná doba na odstránenie nedostupnosti Služieb alebo iných vád nahlásená Poskytovateľovi po 15:30 hod. je automaticky presunutá na nasledujúci pracovný deň po ohlásení.
  10. Ak Zákazník zistí akúkoľvek nesprávnosť v zverejnených údajov v IS Transparex, najmä údajoch týkajúcich sa svojej činnosti v rámci verejného obstarávania, Zákazník je povinný takúto nesprávnosť Poskytovateľovi bezodkladne nahlásiť prostredníctvom zverejnenej e-mailovej adresy technickej podpory podľa čl. 7.9 VOP a poskytnúť údaje preukazujúce nahlásenú nesprávnosť. Poskytovateľ po riadnej verifikácii nesprávnosti údaje upraví alebo odstráni. Poskytovateľ má taktiež právo upraviť údaje v databázach, upravovaných alebo dopĺňaných Zákazníkmi (napr. poskytnuté referencie obchodných partnerov, identifikácia obchodných partnerov, a pod.), a to v rozsahu a spôsobom podľa vlastného uváženia, bez potreby súhlasu dotknutého Zákazníka, ktorý údaje poskytol, resp. inej osoby, ktorej sa oprava priamo alebo nepriamo dotýka (napr. nevalidovaný Zákazník).
  11. Opravnému mechanizmu v zmysle čl. 7.10 VOP v žiadnom prípade nepodliehajú údaje čerpané z Verejných zdrojov, týkajúce sa predovšetkým rizikových ukazovateľov (napr. dlhov na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení), informácie čerpané z obchodného vestníka (napr. o konkurze, reštrukturalizácii), či informácie čerpané z centrálneho registra dlžníkov štátu a pod.
 8. Ďalšie práva a povinnosti

  1. Zákazník je povinný zadávať do IS TRANSPAREX, vrátane Profilu, vždy len správne, úplné, aktuálne a pravdivé údaje. V prípade úmyselného zadania nesprávnych alebo klamlivých údajov, alebo v prípade opakovaného nedbanlivostného zadania nesprávnych alebo klamlivých údajov je Poskytovateľ oprávnený Zákazníkovi aj bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služieb alebo ich poskytovanie ukončiť odstúpením od Zmluvy, prípadne aj zrušením Validácie odstúpením od Validačnej zmluvy, a to podľa uváženia Poskytovateľa.
  2. Zákazník je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť potrebnú personálnu a technickú infraštruktúru, vrátane internetového pripojenia, potrebné pre využívanie Služieb. Zákazník je taktiež povinný zabezpečiť si na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť potrebnú ochranu proti škodlivým počítačovým programom a kybernetickým útokom, ktoré môžu poškodiť aj technickú infraštruktúru a/alebo akýkoľvek softvér Poskytovateľa, ktorý Zákazník využíva za účelom využitia Služieb. V opačnom prípade zodpovedá Poskytovateľovi za spôsobenú škodu porušením svojej povinnosti. Poskytovateľ má taktiež právo podľa svojho uváženia na odstúpenie od Zmluvy vrátane zrušenia Validácie.
  3. Zákazník je povinný po Validácii vstupovať do svojho Účtu výlučne sám alebo prostredníctvom na to výslovne Oprávnených osôb, ktorým udelí ich vlastné prístupové oprávnenie s vlastnými Prihlasovacími údajmi. Pri udeľovaní prihlasovacieho práva do Účtu si Zákazník zvolí aj rozsah oprávnení na vykonávanie činností Oprávnenej osoby v rámci Účtu v rozsahu funkcionalít IS TRANSPAREX. Tieto funkcionality sa môžu v priebehu trvania zmluvného vzťahu so Zákazníkom meniť.
  4. Počet Oprávnených osôb pridaných Zákazníkom do svojho Účtu nie je obmedzený.
  5. Zákazník si je plne vedomý povahy a prípadnej citlivosti údajov, ktoré sa môžu nachádzať v jeho Účte, a ktoré sú sprístupnené jeho Oprávneným osobám po riadnom prihlásení sa do Účtu. Preto sa Zákazník výslovne zaväzuje zabezpečiť riadne plnenie povinnosti udržiavať všetky Prihlasovacie údaje do jeho Účtu v tajnosti, a to aj zo strany všetkých Oprávnených osôb. Zákazník je taktiež povinný informovať Oprávnené osoby o rozsahu zakúpeného Modulu, ako aj o všetkých následných zmenách.
  6. Zákazník a Oprávnené osoby sú najmä povinní dodržiavať a plniť nasledujúce povinnosti:
   1. Prihlasovacie údaje používať spôsobom podľa týchto VOP a neposkytnúť ich, neprenechať ich do užívania, ani ich nesprístupniť inej osobe a znemožniť prístup tretích osôb k nim;
   2. pri zadávaní Prihlasovacích údajov do Účtu ich chrániť pred odpozorovaním, chrániť ich pred stratou, krádežou, zneužitím a neautorizovaným použitím;
   3. pri podozrení zo straty, krádeže, zneužitia alebo neautorizovaného použitia Prihlasovacích údajov Zákazníka alebo Oprávnenej osoby je Zákazník povinný bezodkladne zmeniť alebo u Oprávnenej osoby zabezpečiť bezodkladnú zmenu Hesla postupom zverejneným na Webovom sídle.
  7. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať Prihlasovacie údaje Zákazníka a/alebo Oprávnenej osoby do Účtu v prípade podozrenia z ich straty, krádeže, zneužitia alebo ich neautorizovaného použitia alebo z dôvodov týkajúcich sa ich bezpečnosti alebo funkčnosti alebo v prípade zistenia nadmerného, robotického, systematického alebo inak neobvyklého používania alebo zaťažovania IS TRANSPAREX (napríklad zadanie neúmerne vysokého počtu dopytov Zákazníka na využitie Služieb takým spôsobom, že to vyvoláva dojem alebo podozrenie z automatizovaného zadávania, t.j. zadanie dopytu v rámci Účtu z viac ako jednej IP adresy v priebehu 30 po sebe nasledujúcich minút, viac ako 30 pokusov, resp. tzv. volaní v priebehu jednej minúty a pod., mnohonásobné generovanie výstupov Služieb bez zobrazenia výstupu, t.j. viac ako 3 razy po sebe v priebehu 30 po sebe nasledujúcich minút, a podobne), a to aj bez predchádzajúceho informovania Zákazníka. O zablokovaní Prihlasovacích údajov Poskytovateľ následne informuje Zákazníka prostredníctvom e-mailovej komunikácie aj s uvedením dôvodu zablokovania.
  8. Zablokovanie Prihlasovacích údajov Zákazníka dočasne na nevyhnutnú dobu v zmysle čl. 8.7 znemožní Zákazníkovi a/alebo Oprávnenej osobe využívať Služby bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Zablokované nebude využívanie tých Služieb, ktorých poskytovanie nie je viazané na prihlásenie sa do Účtu, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak.
  9. Zákazník je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, ktoré by mohli Poskytovateľovi vzniknúť z konania alebo opomenutia Oprávnených osôb.
  10. Za činnosť Oprávnených osôb v rámci Účtu v plnom rozsahu zodpovedá Zákazník.
  11. V záujme predchádzania podvodnému získavaniu a zneužitiu prístupu do Účtu a/alebo zneužitia údajov Zákazníka vrátane údajov eID preukazov a/alebo poskytovaných Služieb sú Zákazník a Oprávnené osoby taktiež povinné:
   1. pripájať a prihlasovať sa do Účtu len z dôveryhodného zariadenia, ktoré je dostatočne chránené pred vírusmi, škodlivými kódmi a kybernetickými útokmi a má pravidelne aktualizovaný antivírusový a antispyware softvér; nepripájať sa ani neprihlasovať sa do Účtu na verejných počítačoch alebo zariadeniach, o ktorých dôveryhodnosti nemá Zákazník vedomosť alebo o ktorých dôveryhodnosti možno mať rozumnú pochybnosť;
   2. pripájať sa do Účtu len z jedného zariadenia v rovnakom čase, v opačnom prípade môže dôjsť k automatickému odhláseniu z Účtu v pôvodnom zariadení;
   3. nepoužívať pri prihlasovaní sa do Účtu technické prostriedky určené na zmenu, či zakrytie reálnej IP adresy, nakoľko zistenie geograficky podozrivej IP adresy môže viesť k dočasnému zablokovaniu Účtu Poskytovateľom,
   4. overiť bezpečnosť (šifrovanie) vzájomnej komunikácie a adresu a identitu Webového sídla; venovať zvýšenú pozornosť správam elektronickej pošty (e-mailom a elektornicky v rámci IS Transparex) a iným správam a neotvárať podozrivé alebo neznáme prílohy a odkazy obsiahnuté v nevyžiadaných správach elektronickej pošty (e-mailoch a elektornickej pošty v rámci IS Transparex) alebo iných správach od neznámych odosielateľov;
   5. pri využívaní Služieb dodržiavať ďalšie pravidlá bezpečnosti, ktoré Poskytovateľ môže oznámiť na Webovom sídle.
  12. Z bezpečnostných dôvodov môže Poskytovateľ kedykoľvek požiadať Zákazníka o zmenu Hesla a Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť, prípadne je Poskytovateľ oprávnený vygenerovať Zákazníkovi nové Heslo.
 9. Editácia Profilu

  1. Po úspešnej Validácii je Zákazník oprávnený editovať svoj Profil v IS TRANSPAREX spôsobom a v rozsahu umožnenom funkcionalitami IS TRANSPAREX.
  2. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu po Validácii využiť funkciu editácie Profilu a prostredníctvom nej upraviť, doplniť alebo nahlásiť nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje zverejnené v jeho Profile v súlade s čl. 7.9 a čl. 7.10 týchto VOP. Povinnosti Zákazníka podľa predchádzajúcej vety sa aplikujú aj v prípade, ak budú kedykoľvek po Validácii do Profilu zahrnuté ďalšie informácie alebo údaje z Verejných zdrojov.
  3. Od momentu Validácie Zákazník zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov, ktoré vkladá do Profilu, resp. je oprávnený v Profile upravovať, a tieto údaje v Profile je povinný udržiavať aktuálne, správne a úplné.
 10. Interná komunikácia medzi Zákazníkmi

  1. IS TRANSPAREX umožňuje Zákazníkom po Validácii využívať funkciu elektronickej pošty na vzájomnú komunikáciu s ostatnými Zákazníkmi pre účely rozvoja svojej podnikateľskej činnosti. Rozsah využitia tejto Služby sa môže líšiť pre Zákazníkov bez zakúpenia akéhokoľvek Modulu a Zákazníkov, ktorí si zakúpili príslušný Modul.
  2. Zákazník je povinný využívať elektronickú poštu len pre účely obchodnej komunikácie s potenciálnymi obchodnými partnermi v rozumnom rozsahu, pričom nesmie najmä rozosielať hromadné ponuky, či reklamu, využívať v komunikácii neslušný, neúctivý alebo inak nevhodný jazyk alebo prejav alebo zasielať obsah, ktorým by mohlo byť ohrozené alebo porušené dobré meno a povesť Poskytovateľa a/alebo IS TRANSPAREX alebo iných Zákazníkov či tretích osôb, porušené všeobecne záväzné právne predpisy, alebo by zasielané správy mohli byť z akéhokoľvek dôvodu obťažujúce pre ostatných Zákazníkov.
  3. Zákazníci môžu z akéhokoľvek dôvodu využiť funkciu zablokovania správ odosielaných od určitého Zákazníka a tým zabrániť ďalšej nevyžiadanej komunikácii.
  4. V prípade zistenia správania podľa čl. 10.2 je dotknutý Zákazník takúto komunikáciu povinný nahlásiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu.
 11. Zodpovednosť Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ zodpovedá voči Zákazníkovi iba za skutočné škody, ktoré sú mu pričitateľné v dôsledku porušenia povinností zo strany Poskytovateľa a nezodpovedá za prípadný ušlý zisk.
  2. Akákoľvek platená alebo neplatená Služba nie je žiadnym druhom poradenskej alebo odbornej služby, služby účtovného, ekonomického alebo finančného poradcu, služby zabezpečujúcej archiváciu dát alebo dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou, ekonomickou alebo akoukoľvek inou odbornou službou.
  3. Akékoľvek výstupy zo Služieb slúžia výlučne pre potreby Zákazníka podľa čl. 6.7 týchto VOP a v zmysle čl. 7.2 týchto VOP nie sú použiteľné na právne účely. Pokiaľ budú Zákazníkom použité pre právne účely (napr. v rámci obrany alebo uplatňovania svojich práv a nárokov na súde), Zákazník sám zodpovedá za zvolený spôsob ich použitia. Poskytovateľ nijako nezodpovedá za obsah ani výstup zo Služieb a za informácie, ktoré poskytuje v rámci Služieb, ani za spôsob ich následného použitia Zákazníkom, nakoľko tieto informácie sú výsledkom spracovania údajov z Verejných zdrojov, prípadne aj údajov poskytnutých v rámci editácie Profilu samotnými Zákazníkmi, za kvalitu ktorých Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Tým nie je dotknutý čl. 7.5 týchto VOP. Zákazník nie je oprávnený výstupy Služieb poskytnúť alebo sprístupniť akýmkoľvek tretím osobám, pokiaľ to výslovne nedovoľujú tieto VOP alebo Zmluva alebo Poskytovateľ v tejto súvislosti neudelil svoj výslovný písomný súhlas.
  4. Zákazník alebo tretia strana využívajúca informácie alebo výstupy Služieb na základe žiadosti Zákazníka (napr. banky v zmluvnom vzťahu so Zákazníkom) výslovne berú na vedomie, že akékoľvek rozhodnutia urobené Zákazníkom alebo treťou stranou voči Zákazníkovi alebo akýkoľvek postup prijatý alebo opatrenia Zákazníkom alebo treťou stranou voči Zákazníkovi implementované v rámci jeho podnikateľskej činnosti na základe výstupov alebo výsledkov využívania Služieb, sú ich vlastnými obchodnými rozhodnutiami prijatými na ich vlastnú zodpovednosť a riziko, a Zákazník ani tretia strana nie sú oprávnení spoliehať sa na správnosť, presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií obsiahnutých v IS TRANSPAREX alebo získaných využívaním Služieb z dôvodov uvedených v týchto VOP, najmä čl. 11.3.
  5. Poskytovateľ vynakladá všetko rozumné úsilie, aby zabezpečil Zákazníkom nepretržitú dostupnosť IS TRANSPAREX na Webovom sídle. Poskytovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch objektívnych a vopred neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich dočasnú nemožnosť plnenia Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy, t.j. okolností ktorých vznik alebo trvanie sú nezávislé od vôle, či konania Poskytovateľa, a ktoré Poskytovateľ nevie alebo nemôže ovplyvniť alebo im zabrániť, napríklad výpadok, zdržanie alebo nefunkčnosť elektrického, elektronického alebo telefonického pripojenia alebo siete potrebných na riadne poskytovanie Služieb, rozhodnutie, príkaz alebo opatrenie príslušných orgánov verejnej moci, obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov, štrajk zamestnancov, a pod.
  6. Poskytovateľ však v súlade so svojimi technickými možnosťami vyvíja čo možno najväčšie úsilie, ktoré od neho vzhľadom na okolnosti možno rozumne požadovať, v záujme neodkladného riešenia všetkých vzniknutých prekážok.
  7. Pokiaľ sú však prekážky v riadnom poskytovaní Služieb spôsobené dôvodmi výlučne iba na strane Poskytovateľa a trvajú nepretržite viac ako dvadsaťštyri (24) hodín, Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy, resp. Validačnej zmluvy. Na inú kompenzáciu z tohto dôvodu Zákazník nemá nárok.
  8. Všetky údaje a informácie o Zákazníkovi uložené v IS TRANSPAREX sú riadne zálohované na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odstránenie akýchkoľvek informácií, záznamov, obrazových záznamov, údajov, dát, komunikácie alebo akýchkoľvek iných informácií vložených Zákazníkom do Účtu, ak tento následok spôsobil priamo alebo nepriamo Zákazník, či úmyselne alebo z nedbanlivosti, napríklad náhodným výmazom dát zo strany Zákazníka alebo Oprávnených osôb.
  9. Zákazník berie na vedomie, že hoci údaje ukladané v IS TRANSPAREX sú zálohované, IS TRANSPAREX neslúži na archiváciu dát Zákazníka a Zákazník si sám zabezpečuje a zodpovedá za zálohovanie svojich dát a riadne plnenie svojich povinností vyplývajúce mu z osobitných predpisov v súvislosti s uchovávaním dát po určenú dobu.
 12. Ochrana informácií

  1. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ pre účely svojho oprávneného záujmu na rozvoji podnikateľskej činnosti, IS TRANSPAREX a poskytovaných Služieb, za účelom dosiahnutia čo najvyššieho užívateľského komfortu Zákazníka a poskytovania čo najvhodnejších a najefektívnejších Služieb Zákazníkovi, môže zbierať a vyhodnocovať údaje o užívaní Webového sídla, IS TRANSPAREX a Služieb Zákazníkmi, pričom tieto údaje predstavujú štatistické agregované dáta, ktoré nie sú spájané či spojiteľné s akoukoľvek identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, t.j. nejde o osobné údaje, a sú využité výlučne za účelom neustále rozvoja a skvalitňovania Služieb.
  2. V rámci poskytovania Služieb môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov osôb konajúcich v mene Zákazníka – právnickej osoby a osobných údajov Zákazníka – fyzickej osoby, vrátane osobných údajov Oprávnených osôb. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v poučení Poskytovateľa k spracúvaniu osobných údajov.
  3. V prípadoch, kedy je v zmysle príslušných predpisov zodpovedný za spracúvanie osobných údajov prostredníctvom IS TRANSPAREX Zákazník ako samostatný prevádzkovateľ, je Zákazník povinný si všetky svoje povinnosti vrátane informačnej povinnosti voči dotknutým osobám riadne plniť, a Poskytovateľ za ich plnenie nezodpovedá.
  4. V prípadoch, kedy Poskytovateľ spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ v mene Zákazníka, prípadne Zákazník a Poskytovateľ môžu byť spoločnými prevádzkovateľmi, Zákazník je povinný uzatvoriť s Poskytovateľom zmluvu o spracúvaní osobných údajov predloženú Poskytovateľom, resp. zmluvu Spoločných prevádzkovateľov predloženú Poskytovateľom, a splniť ďalšie svoje povinnosti aj bez výzvy Poskytovateľa. Porušenie akýchkoľvek povinností Zákazníka podľa predpisov o ochrane osobných údajov môže viesť k odstúpeniu od Zmluvy a/alebo Validačnej zmluvy zo strany Poskytovateľa a uplatneniu práva na náhradu Poskytovateľovi spôsobenej škody, vrátane pokút zo strany orgánov verejnej moci, či iných nákladov v tejto súvislosti.
 13. Komunikácia Zmluvných strán

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom Účtu na to určenými komunikačnými kanálmi alebo s využitím e-mailových adries, ktoré budú vzájomne oznámené v súlade s týmito VOP prostredníctvom IS TRANSPAREX. Právne dokumenty budú doručované e-mailom alebo doporučene poštou na adresu sídla alebo miesta podnikania alebo kuriérom na adresu registrovaného sídla alebo miesta podnikania Zmluvných strán.
  2. Komunikácia Poskytovateľa prostredníctvom Účtu je rovnocenným ekvivalentom komunikácie v papierovej forme a považuje sa za doručenú Zákazníkovi v deň jej sprístupnenia v príslušnej časti Účtu.
  3. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve (Objednávke), resp. v elektronickom objednávkovom formulári, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.
  4. Poskytovateľ môže využiť elektronickú komunikáciu, najmä komunikáciu prostredníctvom Účtu a registrovaného e-mailu Zákazníka, na zasielanie obchodných ponúk na Služby alebo produkty, prípadne služby a produkty svojich obchodných partnerov, ktoré by mohli Zákazníka zaujímať. Zákazníkom s týmto oslovovaním vyjadruje Registráciou svoj súhlas. Komunikácia za týmto účelom bude uskutočnená v nepravidelnom režime tak, aby nebola pre Zákazníka v žiadnom prípade obťažujúca. Svoj súhlas môže Zákazník kedykoľvek odvolať spôsobom, ktorý mu bude poskytnutý v každej takejto správe.
 14. Zmena VOP

  1. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby jednostranne zmeniť obsah týchto VOP. Zamýšľanú zmenu oznámi Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej komunikácie v primeranej lehote pred účinnosťou zmeny VOP, a to e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej správy doručenej Zákazníkovi v rámci jeho Účtu.
  2. Potrebou v zmysle čl. 14.1 sa rozumejú najmä okolnosti vyplývajúce:
   1. z vývoja používanej alebo zamýšľanej technológie,
   2. zo zmeny právnej regulácie priamo alebo nepriamo súvisiacej s obsahom Zmluvy, a/alebo poskytovaných alebo ponúkaných Služieb,
   3. zo zmeny zmluvných podmienok obchodných partnerov Poskytovateľa,
   4. iných obdobných okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy/Validačnej zmluvy, resp. ktoré sa stali aktuálnymi až po uzatvorení Zmluvy/Validačnej zmluvy, alebo ktoré Poskytovateľ považuje za potrebné zohľadniť vo VOP.
  3. V prípade, ak Zákazník so zmenou VOP oprávnene prijatou z dôvodov dohodnutých v čl. 14.2 predsa nesúhlasí, je oprávnený Zmluvu, resp. aj Validačnú zmluvu ukončiť s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti oznámenej zmeny VOP. Týmto odstúpením od Zmluvy nedochádza automaticky k zrušeniu Validácie, pokiaľ Zákazník nevypovie aj Validačnú zmluvu z rovnakého dôvodu.
  4. Záujem ukončiť Zmluvu, resp. Validačnú zmluvu z dôvodu oznámenej zmeny VOP je Zákazník povinný preukázateľne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia zamýšľanej zmeny VOP Poskytovateľom. V opačnom prípade platí, že s oznámenou zmenou VOP bez výhrad súhlasí.
 15. Ukončenie Zmluvy

  1. Validačná zmluva zaniká zrušením Validácie.
  2. Zmluva zaniká doručenou výpoveďou zo zmluvy zo strany Zákazníka najneskôr 10 kalendárnych dní pred uplynutím dojednanej doby, na ktorú je predplatený príslušný Modul.
  3. Zmluva môže byť ukončená aj
   1. vzájomnou dohodou,
   2. odstúpením Poskytovateľa pre porušenie povinnosti Zákazníka podľa týchto VOP alebo zákona, pričom Zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia,
   3. odstúpením Zákazníka z dôvodu zmeny VOP počas platnosti Zmluvy, ak s touto zmenou vyjadril Zákazník nesúhlasí, spôsobom podľa čl. 14.4.
  4. Akýkoľvek zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom taktiež zaniká zánikom ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
  5. V prípade odstúpenia Poskytovateľa z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom Poskytovateľ nie je povinný Zákazníkovi vrátiť platbu za príslušný Modul ani jej časť a Zákazníkovi nevzniká žiadny nárok na náhradu akejkoľvek škody.
  6. Rovnako v dôsledku využitia práva Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto čl. 14.3 nevzniká Zákazníkovi právo na vrátanie alikvotnej časti platby za obdobie po predčasnom ukončení Zmluvy odstúpením.
  7. Po ukončení časovo obmedzeného obdobia Modulu a/alebo zrušení Validácie je Poskytovateľ oprávnený zamedziť Zákazníkovi prístup k dátam, ktoré boli Zákazníkom poskytnuté, vytvorené alebo získané v rámci využívania Služieb. Prístup Zákazníka k dátam bude obnovený po opätovnej Validácii a/alebo opätovnom uzatvorení Zmluvy.
  8. V prípade zániku Zákazníka – právnickej osoby bez právneho nástupcu bude jeho Profil naďalej dostupný s označením, že ide o zaniknutú právnickú osobu a jeho Účet bude z dôvodu zániku Zmluvy a Validačnej zmluvy deaktivovaný tak pre Zákazníka, ako aj všetky Oprávnené osoby. Informácie vložené Zákazníkom – právnickou osobou do Profilu nebudú po jej zániku Poskytovateľom upravované, či menené, doplnená bude len informácia o zániku Zákazníka bez právneho nástupcu. Pokiaľ Zákazník – právnická osoba zanikne s právnym nástupcom, do Profilu Zákazníka (ak bol validovaný) budú mať prístup Oprávnené osoby nástupníckej spoločnosti, ak je jej Účet validovaný. Údaje zaniknutého Zákazníka budú zlúčené s údajmi nástupnickej spoločnosti v jej Profile.
 16. Riešenie sporov a príslušnosť súdov

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy (prípadne Validačnej zmluvy) budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 17. Orgán dozoru/dohľadu

  1. Poskytovateľ týmto v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. e) Zákona o elektronickom obchode Zákazníkovi oznamuje, že orgánom dozoru/dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa podlieha, je:
   Inšpektorát SOI pre Bratislavský krajP.O. Box 5Bajkalská 21/A820 07 Bratislava 27Slovenská republika
 18. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021
  2. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takom prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia, pričom táto zmena VOP bude Zákazníkovi vopred oznámená, vrátane dňa nadobudnutia jej účinnosti.