1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) informačného systému TRANSPAREX (ďalej len „IS TRANSPAREX“) upravujú vzájomné práva a povinnosti pri užívaní služieb, poskytovaných prostredníctvom IS TRANSPAREX, medzi prevádzkovateľom IS TRANSPAREX ako Poskytovateľom na jednej strane a fyzickou osobou - spotrebiteľom ako Užívateľom na druhej strane, ktorý využíva alebo má v úmysle využívať Služby poskytované Poskytovateľom pre fyzické osoby - spotrebiteľov.
  2. Tieto VOP sa aplikujú len voči Užívateľom, ktorými sú fyzické osoby – spotrebitelia.
  3. Údaje Poskytovateľa:
   Obchodné meno : ProWise, a. s.
   Sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
   IČO: 51 871 998
   DIČ: 2120815785
   IČ DPH: SK 2120815785
   Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 6822/B
   E-mail: info@transparex.sk
   Telefónny kontakt/Infolinka: 0944123456
  4. IS TRANSPAREX je jedinečný informačný systém umožňujúci získať podrobný a spoľahlivý prehľad o obchodnej činnosti predovšetkým právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike a prispieť tak jedinečným spôsobom najmä k bezprecedentnému zvýšeniu transparentnosti nielen podnikateľského života, ale aj verejného obstarávania, ako aj zodpovednosti podnikateľských subjektov za svoje pôsobenie na trhu za účelom udržania si obrazu spoľahlivého obchodného partnera.
  5. IS TRANSPAREX je dostupný on-line na Webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú základné funkcionality, založené na agregácii verejne dostupných informácií o podnikateľských subjektov najmä z verejných zdrojov, vrátane vlastných jedinečných foriem, typov a druhov hodnotenia podnikateľských subjektov, zákaziek z verejného obstarávania, ako aj verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov.
  6. Účelom a základnou funkcionalitou IS TRANSPAREX je poskytnúť užívateľom na jednom Webovom sídle agregované informácie získavané predovšetkým z verejne dostupných zdrojov, vypovedajúce jednotlivo alebo po ich spracovaní rôznymi analytickými metódami, o rôznych oblastiach podnikateľskej činnosti predovšetkým právnických osôb a v obmedzenom rozsahu o fyzických osobách - podnikateľoch, vrátane ich účasti na verejnom obstarávaní v Slovenskej republike, doplnené o informácie poskytnuté do IS TRANSPAREX týmito osobami, a taktiež poskytovať Užívateľom a Užívateľom v zmysle ich preferencií rôzne analýzy, štatistiky a výstupy spracované na základe agregovaných informácií.
  7. Funkcionality IS TRANSPAREX okrem iného umožňujú vygenerovanie rôznych ekonomických analýz, reportov, štatistík a iných druhov ekonomických dokumentov, pričom niektoré výstupy sú výsledkom vlastnej tvorivej činnosti v rámci IS TRANSPAREX, pozostávajúce z výpočtov či analýz pripravených využitím jedinečných výpočtových algoritmov, vyvinutých špeciálne pre účely IS TRANSPAREX postavených na vlastných informačných databázach v kombinácii s verejne dostupnými zdrojmi.
  8. Pred prvým využitím IS TRANSPAREX akýmkoľvek spôsobom je každý Užívateľ povinný sa oboznámiť a odsúhlasiť právne záväzný dokument: „Podmienky používania informačného systému TRANSPAREX“. Tieto sú záväzné pre každého Užívateľ IS TRANSPAREX bez ohľadu na Registráciu. Záväznosť podmienok podľa prvej vety nezaniká ani sa nemení uzavretím Registračnej zmluvy alebo Zmluvy v zmysle týchto VOP. Od predmetných podmienok nemožno odstúpiť alebo ich vypovedať, a to ani len čiastočne, inak ako so súčasným ukončením zmluvného vzťahu Užívateľa s Poskytovateľom ako celku alebo v prípade neexistencie žiadneho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, opustením Webového sídla.
  9. Bez vplyvu na čl. 1.8, pred odsúhlasením týchto VOP je každý Užívateľ povinný sa riadne oboznámiť (i) s týmito VOP, (ii)poučením k spracúvaniu osobných údajov, (iii)poučením o používaní súborov cookies, (iv)rozsahom a povahou Modulu, ak si ho Užívateľ objednáva, ako aj ďalšími informáciami, pokiaľ je o to na Webovom sídle systémom požiadaný. Užívateľ oboznámenie sa so všetkými dokumentami potvrdí odsúhlasením týchto VOP. Bez vyjadrenia súhlasu s tými VOP Registrácia nie je možná.
  10. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP Užívateľ výslovne vyhlasuje, že je spotrebiteľom1, teda fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, resp. zamestnania alebo povolania. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia Požívateľ zodpovedá za akúkoľvek ujmu tým Poskytovateľovi spôsobenú.
  11. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP Užívateľ zároveň výslovne vyhlasuje, že je a má v úmysle počas celej doby trvania zmluvného s Poskytovateľom byť konečným užívateľom Služieb pre svoje potreby bez ich použitia na komerčné účely a v zmysle ďalšieho na komerčný predaj, t.j. žiadnu zo Služieb ani akýkoľvek výstup z nej nevyužije inak ako v súlade s týmito VOP, najmä s ich čl. 6.7. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia Užívateľ zodpovedá za akúkoľvek ujmu tým Poskytovateľovi spôsobenú. Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy a/alebo Registračnej zmluvy tým nie je dotknuté.
  12. Užívateľ berie na vedomie, že predmetom plnenia pod týchto VOP, resp. podľa Registračnej zmluvy a Zmluvy je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku. V súlade s § 4 ods. 8 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku Užívateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku na odstúpenie od Registračnej zmluvy, resp. Zmluvy stráca Užívateľ právo na odstúpenie od Registračnej zmluvy, resp. od Zmluvy.
  13. Tieto VOP vylučujú aplikáciu akýchkoľvek doplňujúcich zmluvných podmienok alebo podmienok používania, ktoré Užívateľ uviedol v komunikácii s Poskytovateľom, najmä v e-mailových správach, objednávkach, či inej komunikácii.
  14. Uzatvorením Registračnej zmluvy a/alebo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa stávajú tieto VOP ich neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné pre obe Zmluvné strany.
  15. Poskytovateľ podľa svojho uváženia môže poskytnúť registrovaným aj Neregistrovaným Užívateľom určité neplatené Služby, ich rozsah, obsah a podmienky využitia sa však môžu kedykoľvek zmeniť a Užívateľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani náhradu akejkoľvek škody v tejto súvislosti. Rozsah sprístupnených neplatených Služieb je pre Neregistrovaného Užívateľa užší.
  16. Úkony Užívateľa podľa týchto VOP môže vykonať iba fyzická osoba, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP Užívateľ vyhlasuje, že je plnoletý a spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu.
  17. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú Občianskym zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Výklad pojmov

  1. Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
  2. Databáza znamená každú jednu databázu v zmysle ust. § 130 Autorského zákona, ktorá tvorí súčasť IS TRANSPAREX, resp. je určená na používanie v rámci IS TRANSPAREX, a jej obsah tvoria rôzne typy údajov z Verejných zdrojov o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch a ich podnikateľskej činnosti vrátane účasti vo verejnom obstarávaní, a údajov poskytnutých inými právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi do IS TRANSPAREX.
  3. Heslo znamená jedinečný bezpečnostný prvok obsahujúci kombináciu alfanumerických znakov a vygenerovaný a pridelený Poskytovateľom Užívateľovi. Heslo si Užívateľ následne má možnosť zmeniť. Heslo slúži na autentifikáciu Užívateľa pri prihlásení sa do Účtu.
  4. IS TRANSPAREX znamená informačný systém prevádzkovaný na Webovom sídle pod názvom TRANSPAREX, ktorého názov a logo sú chránený riadne registrovanou ochrannou známkou Európskej únie. Prostredníctvom IS TRANSPAREX Poskytovateľ poskytuje tretím osobám a registrovaným Užívateľom svoje Služby, pričom jeho prostredníctvom sú vykonávané aj ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán identifikovaných týmito VOP.
  5. Modul predstavuje paušálne platený balík špecifických Služieb podľa typu vybraného Modulu. Moduly sa od seba líšia počtom, či rozsahom poskytovaných platených Služieb. Počet Modulov a rozsah Služieb ponúkaných v rámci týchto Modulov závisí od aktuálnej ponuky Poskytovateľa dostupnej na Webovom sídle. Zakúpenie Modulu je možné až po úspešnej Registrácií.
  6. Neregistrovaným Užívateľom sa rozumie Užívateľ, ktorý neuzavrel Registračnú zmluvu ani Zmluvu s Poskytovateľom. V IS TRANSPAREX môže vykonávať iba prehľadávanie základných informácií, bez možnosti trvalého prevzatia týchto informácií (napr. do formy .pdf súboru).
  7. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
  8. Objednávka znamená návrh Užívateľa na uzavretie Zmluvy vyplnený a zaslaný Poskytovateľovi prostredníctvom IS TRANSPAREX vo forme on-line objednávkového formulára.
  9. Poskytovateľ znamená spoločnosť ProWise, a. s., ktorá je prevádzkovateľom IS TRANSPAREX, prostredníctvom ktorého poskytuje Služby verejnosti a registrovaným Užívateľom.
  10. Prihlasovacie meno znamená jedinečný bezpečnostný prvok obsahujúci kombináciu alfanumerických znakov, ktorý zadáva Užívateľ pri Registrácii. Prihlasovacím menom sa rozumie platná e-mailová adresa Užívateľa, slúžiaca aj pre potreby ďalšej komunikácie medzi Zmluvnými stranami. Prihlasovacie meno slúži na identifikáciu Užívateľa pri prihlásení́ sa do Účtu.
  11. Prihlasovacie údaje znamenajú Prihlasovacie meno a Heslo Užívateľa.
  12. Registrácia znamená vytvorenie registrovaného Účtu v IS TRANSPAREX Užívateľom spôsobom podľa týchto VOP. Registrácia predstavuje pre Užívateľa na rozdiel od Neregistrovaného Užívateľa možnosť získania väčšieho rozsahu informácií, umožnenie vstupu do viacerých databáz IS TRANSPAREX a možnosť získania výstupov z IS TRANSPAREX v podobe trvalého prevzatia týchto informácií (napr. vo forme .pdf súboru).
  13. Registračná zmluva sa rozumie zmluva, ktorá je uzavretá medzi Užívateľom a Poskytovateľom za účelom vytvorenia Účtu úspešnou Registráciou Užívateľa v IS TRANSPAREX spôsobom podľa týchto VOP, pričom tieto VOP tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; uzavretie Registračnej zmluvy, teda Registrácia, je podmienkou pre zakúpenie platených Služieb Užívateľom, a to jednotlivo alebo v rámci príslušných Modulov.
  14. Služby znamenajú služby informačnej spoločnosti podľa ust. § 2 písm. a) Zákona o elektronickom obchode, zahŕňajúce najmä možnosť využitia jednotlivých softvérových funkcionalít IS TRANSPAREX, bez ohľadu na to, či sú poskytované odplatne v rámci jednotlivých predplatených Modulov alebo bezodplatne registrovaným Užívateľom alebo Neregistrovaným Užívateľom, umožňujúcich najmä vyhľadávanie dát v rámci IS TRANSPAREX, ich prehliadanie, filtrovanie podľa zvolených kritérií, vytváranie exportov dát, vyžiadanie si reportov, analýz, a pod. V zmysle aktuálnych funkcionalít IS TRANSPAREX dostupných na Webovom sídle.
  15. Účet znamená virtuálne užívateľské rozhranie Webového sídla predstavujúce registrovaný virtuálny účet Užívateľa v IS TRANSPAREX za účelom využitia platených aj neplatených Služieb jednotlivo alebo v rámci príslušného Modulu.
  16. Užívateľom sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a uzavrel s Poskytovateľom Registračnú zmluvu (vytvoril si registrovaný Účet) alebo Zmluvu s Poskytovateľom na nákup platených Služieb.
  17. Verejné zdroje znamenajú informácie a údaje z verejne prístupných registrov s údajmi zverejňovanými príslušnými povinnými osobami v zmysle osobitných právnych predpisov na účely informovania verejnosti, vrátane dáta setov zverejňovaných vo formáte open dáta, ako aj ďalšie verejne prístupné alebo sprístupniteľné informácie poskytované orgánmi verejnej moci (vrátane informácii získaných na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov). Za verejné zdroje sú považované aj všetky doklady, dokumenty a informácie poskytované vo vestníku verejného obstarávania, profile verejného obstarávateľa vedenom Úradom pre verejné obstarávanie v súlade s § 148 ZVO, ako aj v iných verejne dostupných zdrojoch, na ktorých sú umiestnené povinne zverejňované doklady podľa príslušných ustanovení ZVO.
  18. VOP znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky pre využívanie IS TRANSPAREX fyzickými osobami – spotrebiteľmi.
  19. Webové sídlo sa rozumie webová platforma, na ktorej je umiestnený a z ktorej je dostupný IS TRANSPAREX, a ktorá je prevádzkovaná na webovej adrese www.transparex.sk. Vlastníkom Webového sídla je Poskytovateľ.
  20. Zákon o elektronickom obchode znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  21. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  22. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  23. Zmluvná strana znamená Poskytovateľa alebo Užívateľa, ktorí uzavreli Registračnú zmluvu a prípadne neskôr Zmluvu.
  24. Zmluvou sa rozumie zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom o platených Službách v rámci Modulu, prípadne poskytnutých jednotlivo, prostredníctvom IS TRANSPAREX zo strany Poskytovateľa, uzatváranú na neurčitý čas spôsobom podľa týchto VOP, pričom VOP sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
  25. ZVO znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Uzatvorenie Registračnej zmluvy a prihlasovanie sa do Účtu

  1. Registrácia prebieha prostredníctvom on-line registračného formulára, zverejneného na Webovom sídle IS TRANSPAREX. Užívateľ vyplní tento registračný formulár požadovanými údajmi o svojej osobe, pričom pre riadnu Registráciu je povinný uviesť správne, pravdivé a úplne údaje v rozsahu meno, priezvisko, aktívne telefónne číslo a aktívna e-mailová adresa.
  2. Pred Registráciou je Užívateľ povinný oboznámiť sa s týmito VOP a dokumentmi podľa čl. 1.9 týchto VOP, a prípadne aj ďalšími dokumentmi uvedenými v on-line registračnom formulári.
  3. Registrácia je bezplatná, pokiaľ nie je v IS TRANSPAREX uvedené inak.
  4. Po kontrole úplnosti formulára Poskytovateľ zašle Užívateľovi na ním zadané telefónne číslo SMS s jedinečným kódom, ktorý je Užívateľ povinný uviesť na výzvu IS TRANSPAREX do on-line formulára pre dokončenie Registrácie. Po kontrole správnosti zadaného kódu Poskytovateľ zašle Užívateľovi na ním zadanú e-mailovú adresu správu s vygenerovaným Prihlasovacím menom a Heslom, vrátane informácií o spôsobe zmeny vygenerovaného Hesla po prvom prihlásení sa, pričom Užívateľ je povinný pri prvom prihlásení sa Poskytovateľom vygenerované Heslo zmeniť. Prvým prihlásením sa dochádza k vytvoreniu Účtu, ktorý bude Užívateľovi ihneď sprístupnený.
  5. Odoslaním riadne vyplneného on-line registračného formulára Užívateľ záväzne navrhuje uzavretie Registračnej zmluvy s Poskytovateľom.
  6. Vytvorením Účtu vzniká medzi Poskytovateľom a Užívateľom Registračná zmluva. Potvrdenie o uzatvorení Registračnej zmluvy zašle Poskytovateľ Užívateľovi na e-mail, pričom Užívateľ s takýmto postupom vyslovene súhlasí.
  7. Overovanie Užívateľa cez e-mail a SMS kód sa uskutočňuje iba pri Registrácií alebo pri zabudnutí Hesla Užívateľom. Pri bežnom prihlasovaní sa do Účtu Užívateľ používa iba Prihlasovacie meno a Heslo.
  8. Užívateľ, ktorý úspešne vykonal Registráciu, resp. uzatvoril Registračnú zmluvu, má prístup k Účtu, v rámci ktorého získava jedno (1) prístupové oprávnenie do Účtu chránené jedinečnými bezpečnostnými prvkami, predovšetkým Prihlasovacím menom a Heslom.
  9. Počet po sebe nasledujúcich neúspešných pokusov o zadanie Prihlasovacích údajov Užívateľa je obmedzený na tri (3) neúspešné prihlásenia, pričom po ich vyčerpaní je prístup Užívateľa do jej registrovaného Účtu automaticky zablokovaný. Odblokovanie Hesla Užívateľa sa uskutoční spôsobom uvedeným na Webovom sídle prostredníctvom funkcie „zabudnuté heslo“. V prípade zabudnutia Prihlasovacieho mena je Užívateľ povinný kontaktovať technickú podporu, pokiaľ nie je na Webovom sídle uvedené inak.
  10. Na základne platnej uzatvorenej Registračnej zmluvy je Užívateľ oprávnený uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu (o platených Službách v rámci Modulu, prípadne poskytnutých jednotlivo Poskytovateľom). Bez Registrácie, resp. uzatvorenia Registračnej zmluvy nie je Užívateľ oprávnený získať prístup a využívať platené Služby podľa týchto VOP.
  11. Poskytovateľ podľa svojho uváženia môže poskytnúť Užívateľovi po uzatvorení Registračnej zmluvy určité neplatené Služby nad rozsah Služieb ponúkaných samotnou Registráciou, resp. uzatvorením Registračnej zmluvy, pričom rozsah týchto Služieb, obsah a podmienky ich využitia sa však môžu kedykoľvek meniť a Užívateľ nemá právny nárok na využitie týchto neplatených Služieb, a ani nárok na žiadnu kompenzáciu, resp. náhradu akejkoľvek škody v tejto súvislosti vzniknutej, pokiaľ ich poskytovanie Poskytovateľ podľa svojho uváženia zruší alebo zmení.
 4. Uzatvorenie Zmluvy, uskutočnenie Objednávky a spôsob poskytovania platených Služieb

  1. Tento článok VOP sa vzťahuje výlučne na Užívateľov, ktorí uzatvorili s Poskytovateľom Registračnú zmluvu, nakoľko uzatvorenie tejto zmluvy je podmienkou využívania platených Služieb na základe Zmluvy.
  2. Platené Služby IS TRANSPAREX sú ponúkané v rámci jednotlivých platených Modulov, prípadne jednotlivo, a to na určitý čas.
  3. Obsah jednotlivých Služieb, či Modulov prezentovaný Poskytovateľom na Webovom sídle nie je návrhom na uzavretie Zmluvy s Užívateľom. Zmluva s obsahom uvedeným v záväznej Objednávke na príslušný Modul, prípadne jednotlivú Službu, sa uzatvára postupom uvedených v týchto VOP momentom zaslania potvrdenia Poskytovateľa o uzavretí Zmluvy Užívateľovi e-mailom, pričom Užívateľ s takým postupom vyslovene súhlasí.
  4. Predmetom Zmluvy je poskytovanie príslušnej Služby v rámci Modulu alebo jednotlivo v rozsahu podľa zaslanej záväznej Objednávky. Predmetom Zmluvy sú aj ďalšie práva a povinnosti oboch Zmluvných strán obsiahnuté v Objednávke, manuáloch na využívanie jednotlivých Služieb, týchto VOP, a ďalších súvisiacich dokumentoch, ktoré boli sprístupnené Užívateľovi pred uzavretím Zmluvy alebo počas jej trvania.
  5. Rozsah Služieb a cenník Služieb (vrátane dane z pridanej hodnoty) v rámci jednotlivých Modulov alebo jednotlivo je Užívateľovi sprístupnený na Webovom sídle Poskytovateľa.
  6. Užívateľ si prostredníctvom Webového sídla vyberie príslušný platený Modul, prípade jednotlivú Službu a vyplní on-line záväznú Objednávku s povinnosťou platby podľa pokynov uvedených v príslušnom on-line formulári. Objednávka predstavuje záväzný návrh Užívateľa na uzatvorenie Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Modulu, prípadne jednotlivej Služby podľa výberu Užívateľa.
  7. Pre úspešne pokračovanie v Objednávke je potrebné vyplniť všetky údaje uvedené v objednávkovom formulári. Nakoľko Užívateľ je spotrebiteľom a teda nemá pridelené IČO a DIČ, pri ďalšom kroku bude upozornený na povinnosť kontaktovať technickú podporu Poskytovateľa za účelom dokončenia a doručenia Objednávky Poskytovateľovi. Pre riadne uzatvorenie Zmluvy je Užívateľ povinný v Objednávke uviesť správne, pravdivé a úplné údaje, oboznámiť sa s príslušnými dokumentami podľa čl. 1.9 týchto VOP, odsúhlasiť tieto VOP a Objednávku Poskytovateľovi odoslať. Týmto momentom Užívateľ záväzne navrhuje uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom na nákup príslušného Modulu, resp. jednotlivej Služby. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v Objednávke.
  8. Pokiaľ sa od uzatvorenia Registračnej zmluvy do momentu zaslania Objednávky Poskytovateľovi zmenil obsah VOP aktuálnych v čase Registrácie, resp. uzatvárania Registračnej zmluvy, Užívateľ môže byť z dôvodu právnej istoty pred uzavretím Zmluvy požiadaný o odsúhlasenie aktuálnych VOP, pričom týmto odsúhlasením aktuálne VOP nahradia VOP odsúhlasené Užívateľom v čase Registrácie, resp. uzatvárania Registračnej zmluvy.
  9. Pred zaslaním Objednávky Poskytovateľovi je Užívateľ povinný skontrolovať správnosť a aktuálnosť zadaných údajov, ktoré uviedol pri Registrácii, nakoľko tieto údaje budú použité pri vygenerovaní faktúry za objednávané Služby ako daňového dokladu.
  10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo zrušiť už prijatú Objednávku z dôležitých dôvodov, najmä z dôvodu technickej nemožnosti jej realizovateľnosti. O neprijatí alebo zrušení Objednávky bude Užívateľ informovaný e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo Poskytovateľ zistí dôvod pre neprijatie/zrušenie Objednávky.
  11. Súčasťou Objednávky je aj časové trvanie Modulu. Modul sa vždy predpláca na dobu určitú, spravidla na jeden (1) mesiac (ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli na inom časovom období) začínajúcich plynúť odo dňa nasledujúceho po dni riadnej úhrady platby za príslušný Modul, pokiaľ nie je pri konkrétnom Module uvedené inak, pričom po uplynutí uvedenej doby trvania Modulu dochádza k automatickej prolongácii časového trvania Modulu, a to vždy na rovnakú dobu, na akú si Zákazník Modul pôvodne predplatil. Doba trvania Modulu predstavuje dobu platnosti poskytovania Služieb tvoriacich obsah príslušného Modulu, pričom koniec tohto obdobia je zároveň považovaný za koniec platnosti Zmluvy.
  12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania Užívateľom predplateného Modulu/jednotlivej Služby zmeniť dĺžku trvania Modulu/jednotlivej Služby a výšku jeho/jej odplaty na ďalšie predplatené obdobie, pričom účinnosť uvedených zmien nastáva uplynutím pôvodnej doby trvania Modulu/jednotlivej Služby. O uvedených zmenách je Poskytovateľ povinný informovať Užívateľa najneskôr šesťdesiat (60) dní pred koncom (aktuálnej) predplatenej doby trvania Modulu/jednotlivej Služby. V prípade, ak Užívateľ s navrhovanými zmenami dĺžky trvania Modulu/jednotlivej Služby a výšku odplaty za Modul/jednotlivú Službu nesúhlasí, je oprávnený vypovedať užívanie Modulu/jednotlivej Služby na ďalšie obdobie, a to na základe výpovede zaslanej Poskytovateľovi najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred koncom aktuálnej doby trvania Modulu/jednotlivej Služby.
  13. Po riadnom vyplnení a odoslaní Objednávky je Užívateľovi bez zbytočného odkladu zaslaný informačný e-mail o doručení Objednávky Poskytovateľovi, ktorý však nie jej akceptáciou Objednávky zo strany Poskytovateľa. V prípade prijatia Objednávky Poskytovateľom Poskytovateľ zašle Užívateľovi e-mail o prijatí Objednávky spolu s predfaktúrou s povinnosťou platby s dobou splatnosti tridsať (30) dní od dátumu uvedeného na predfaktúre. V zmysle predchádzajúcej vety sa predfaktúrou rozumie doklad Poskytovateľa, ktorým žiada o zaplatenie preddavku Užívateľa. Rozsah údajov uvedených v predfaktúre neslúži ako daňový doklad, vyčísluje len celkovú sumu, ktorú má Užívateľ za poskytované Služby zaplatiť.
  14. Obdŕžaním potvrdzovacieho e-mailu o prijatí Objednávky Poskytovateľom vzniká medzi Užívateľom a Poskytovateľom záväzná Zmluva, na základe ktorej je Užívateľ povinný uhradiť príslušnú platbu za objednaný Modul/jednotlivú Službu.
  15. Pri omeškaní s úhradou platby v zmysle predfaktúry je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Užívateľa úroky z omeškania za obdobie po uplynutí doby splatnosti uvedenej na predfaktúre. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
  16. Po úspešnom zrealizovaní platby za Služby podľa Objednávky bude Užívateľovi e-mailom doručené potvrdenie o uzavretí Zmluvy a konečná faktúra ako daňový doklad. Súčasťou potvrdenia je zhrnutie údajov o Objednávke a obsah týchto VOP.
  17. Sprístupnenie Modulu/jednotlivej Služby, ktoré si Užívateľ objednal, začína plynúť od okamihu riadnej identifikácie uskutočnenej platby zo strany Poskytovateľa za predpokladu zadania správnych identifikačných údajov platby zo strany Užívateľa pri bankovom prevode. V prípade zadania nesprávnych alebo neúplných platobných údajov pri bankovom prevode bude Modul/jednotlivá Služba Užívateľovi sprístupnené až po ich riadnej identifikácii po vykonaní dodatočných krokov vedúcich k identifikácii platby, prípadne aj v súčinnosti so Užívateľom. Pre vylúčenie pochybností, počas tejto doby od obdržania platby do momentu jej riadnej identifikácie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ nie je v omeškaní so sprístupnením Modulu/poskytnutím jednotlivej Služby.
  18. Platbu účtovanú za vybraný Modul/jednotlivú Službu je Užívateľ povinný uhradiť za celú objednanú dobu, bez možnosti vrátenia úhrady za časové obdobie, kedy Užívateľ Služby nevyužíval, ak nie je ďalej uvedené inak. Uvedené sa nevzťahuje na prekážky, ktoré vznikli na strane Poskytovateľa. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa Užívateľovi vráti pomerná alikvotná časť za obdobie, kedy Služby nebolo možné využívať bez zavinenia Užívateľa. Prekážkami na strane Poskytovateľa sa rozumie výpadok vlastného systému IS TRANSPAREX na viac ako dvadsaťštyri (24) hodín. Do tohto času nie sú započítavané technické a servisné prestávky alebo iné vopred oznámené udalosti tretích strán s možným dopadom na funkčnosť systému IS TRANSPAREX.
  19. V prípade, ak Užívateľ nebude mať záujem o ďalšie využívanie Modulu/jednotlivej Služby po uplynutí aktuálnej doby predplatného, je oprávnený vypovedať užívanie Modulu/jednotlivej Služby na ďalšie obdobie, a to na základe výpovede zaslanej Poskytovateľovi najneskôr štyridsaťpäť (45) dní pred koncom aktuálnej doby trvania Modulu/jednotlivej Služby.
  20. Pokiaľ sú Užívateľovi poskytované aj ďalšie bezplatné Služby, teda Služby rozdielne od Služieb poskytovaných Neregistrovanému Užívateľovi, tieto sú ako bezodplatné výslovne označené, či už pred uzavretím Zmluvy alebo v priebehu jej trvania. Ak Poskytovateľ poskytne podľa svojho uváženia Užívateľovi dodatočne po uzavretí Zmluvy akékoľvek bonusy k zakúpenému Modulu/jednotlivej Službe, či už vo forme bonusovej časovo ohraničenej Služby alebo možnosti využiť darčekový poukaz na využitie určitých Služieb určených na darčekovom poukaze a sprístupniteľných po vložení overovacieho kódu, vo vzťahu k takýmto bonusovým bezplatným Službám nevznikajú Užívateľovi žiadne právne nároky na ich využitie, či sprístupnenie, a ich poskytnutie, ako aj ich rozsah a obsah je na výlučnom uvážení Poskytovateľa.
 5. Cena a platobné podmienky

  1. Cena predstavuje peňažnú sumu vyjadrenú v mene Euro, ktorá je účtovaná za poskytnutie Modulu/jednotlivej Služby podľa výberu Užívateľa, a uvedených v Objednávke. Výška ceny je sprístupnená Užívateľovi vopred na Webovom sídle rámci aktuálneho cenníka Modulov/jednotlivej Služby alebo prostredníctvom informácie o cenách uvedenej priamo pri jednotlivých Moduloch/Službách na Webovom sídle.
  2. Užívateľ berie na vedomie, že povinnosť uhradiť cenu Modulu/jednotlivej Služby vzniká okamihom obdržania potvrdzujúceho e-mailu Poskytovateľa o prijatí Objednávky s predfaktúrou. Akýkoľvek následný pokus Užívateľa o zrušenie záväznej Objednávky v priebehu jej trvania alebo akékoľvek iné prejavy Užívateľa majúce za cieľ jednostranne zrušiť záväznú Objednávku po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu nemajú vplyv na povinnosť Užívateľa uhradiť cenu Modulu/jednotlivých Služieb obsiahnutých v záväznej Objednávke.
  3. Cenu účtovanú za Modul/jednotlivú Službu, ktoré si Užívateľ objednal, je možné uhradiť len platbu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Poskytovateľa v hotovosti (predplatené funkcionality budú sprístupnené pripísaním platby na účet Poskytovateľa a jej riadnej identifikácie na základe uvedených identifikačných údajov, najmä variabilného symbolu). Bankové poplatky súvisiace s uskutočnením platby znáša Užívateľ.
  4. Pri realizácii bankového prevodu/vkladu na účet je Užívateľ povinný identifikovať svoju platbu všetkými vyžadovanými identifikačnými údajmi uvedenými na predfaktúre doručenej mu v zmysle čl. 4.13 týchto VOP, najmä variabilným symbolom, inak môže dôjsť k odloženiu sprístupnenia objednaného Modulu/poskytnutia jednotlivej Služby až do okamihu riadnej identifikácie uskutočnenej platby.
  5. Všetky ceny uvedené vo zverejnenom cenníku Poskytovateľa sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, pričom celková cena Užívateľom objednaného Modulu/jednotlivej Služby (vrátane dane z pridanej hodnoty) bude uvedená v doručenej predfaktúre a v konečnej faktúre.
  6. Po riadnej úhrade ceny Služieb Poskytovateľ zašle Užívateľovi na e-mailovú adresu, uvedenú v jeho Účte, konečnú faktúru.
  7. Užívateľ v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí, aby Poskytovateľ vydal faktúry podľa týchto VOP ako tzv. elektronickú faktúru a zasielal ich Užívateľovi na e-mailovú adresu Užívateľa oznámenú Poskytovateľovi podľa týchto VOP, pričom Užívateľovi sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o akejkoľvek nefunkčnosti alebo zmene tejto e-mailovej adresy.
  8. Suma odplaty za jednotlivé Moduly/jednotlivé Služby sa môže meniť, pričom aktuálny cenník Modulov/jednotlivých Služieb bude vždy vopred zverejnený na Webovom sídle. Pre vylúčenie pochybností, zakúpenie určitého Modulu/jednotlivej Služby za určitú sumu odplaty nezakladá právo ani nárok Užívateľa na obnovenie Zmluvy vo vzťahu k tomu istému Modulu/jednotlivej Služby za tú istú sumu odplaty. Obnovenie Modulu/jednotlivej Služby po uplynutí doby platnosti Modulu/jednotlivej Služby sa vždy riadi aktuálnym cenníkom a VOP aktuálnymi v čase opätovného zakúpenia Modulu/jednotlivej Služby.
 6. Licencia/Práva duševného a priemyselného vlastníctva

  1. Užívateľ berie na vedomie, že Webové sídlo, IS TRANSPAREX, užívateľské rozhranie Webového sídla, a hmotne zachytené výstupy Služieb, vrátane, avšak nielen, obsahu databáz, spôsobov výpočtu a prípravy výstupov Služieb a zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ.
  2. Nehmotné statky demonštratívne vypočítané v čl. 6.1 sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi najmä práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva, práva na ochranu pred nekalou súťažou, a pod., v rozsahu a spôsobom určenom týmito predpismi.
  3. Užívateľ sa výslovne zaväzuje, že bude používať Webové sídlo, IS TRANSPAREX a užívateľské rozhranie Webového sídla, ako aj akékoľvek ich súčasti (ďalej aj ako „Chránené statky“) spôsobom, ktorý je nevyhnutný na riadne vykonávanie práv a povinností Užívateľa podľa Registračnej zmluvy a/alebo Zmluvy, t.j. v nevyhnutnom rozsahu predovšetkým za účelom:
   1. Registrácie,
   2. výberu vhodného Modulu/jednotlivej Služby,
   3. objednania Modulu/jednotlivej Služby a uzavretia Zmluvy,
   4. vykonanie príslušnej platby,
   5. využitia Modulu/jednotlivej Služby vrátane ďalších funkcionalít ponúknutých Užívateľovi na užívanie alebo užitie v rámci IS TRANSPAREX.
  4. Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi licenciu na využitie Chránených statkov za účelom uvedeným v týchto VOP, predovšetkým v čl. 6.3. Akékoľvek iné ich použitie je v rozpore so Zmluvou a/alebo Registračnou zmluvou a predstavuje podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Užívateľa, najmä tohto čl. VI. VOP.
  5. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom zasahovať do Chránených statkov, najmä nebude ich kopírovať, reprodukovať, upravovať, prekladať, spájať s inými dielami, zahŕňať do súborného diela, uvádzať ich na verejnosť, šíriť ich, umožniť neoprávnený prístup k nim ani neoprávnene udeľovať právo na ich použitie, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb, zasahovať, či vstupovať do ich architektúry a zdrojového kódu, vykonávať neoprávnené automatizované sťahovania údajov z IS TRANSPAREX, vykonávať činnosti, ktoré majú za následok alebo môžu mať za následok preťaženie systému, alebo vytvárať odvodené diela, či akýmkoľvek iným spôsobom spracúvať diela alebo ich časti do iných diel, používať Chránené statky pre vlastné komerčné využitie, najmä označovaním svojich produktov alebo služieb označením TRANSPAREX alebo akýmkoľvek zameniteľným označením s cieľom vyvolať dojem spojitosti s IS TRANSPAREX (s výnimkou uvedenia zdroja údajov či výstupov Služieb), resp. spájaním svojho podnikania alebo inej činnosti s Chránenými statkami a akýmikoľvek ich súčasťami (vrátane výpočtových algoritmov využívaných Poskytovateľom pri poskytovaní Služieb, ako aj obchodného mena Poskytovateľa) takým spôsobom, že môže hroziť alebo dôjsť k akémukoľvek zásahu do práv Poskytovateľom alebo k vyvolaniu omylu o spolupráci s Poskytovateľom, spolupráci na príprave výstupov zo Služieb, prípadne inom prepojení Užívateľa s činnosťou Poskytovateľa, s výnimkou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a/alebo Registračnou zmluvou. Takéto konanie alebo opomenutie Užívateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Užívateľa, porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva Poskytovateľa a za nekalú hospodársku súťaž, so všetkými právnymi dôsledkami s tým spojenými, vrátane práva Poskytovateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy a/alebo Registračnej zmluvy.
  6. Poskytovateľ týmto zároveň udeľuje Užívateľovi licenciu na použitie informácií v Databázach IS TRANSPAREX a výstupov zo Služieb, najmä analýz, reportov, súhrnných správ, súborov informácií, atď. (typ, forma vyjadrenia, rozsah a obsah výstupu závisí od typu poskytovanej Služby), výlučne pre svoje vlastné informačné potreby.
  7. Vlastná informačná potreba Užívateľa podľa čl. 6.6 týchto VOP zahŕňa použitie informácií a výstupov z IS TRANSPAREX:
   1. použitia informácií a výstupov z IS TRANSPAREX pre vlastné potreby v nevyhnutnom rozsahu, a to použitím výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj IS TRANSPAREX,
   2. použitia informácií a výstupov z IS TRANSPAREX na účely informovania verejnosti alebo na iný odôvodnený verejnoprospešný účel pod podmienkou zverejnenia výstupu vcelku alebo jeho časti v neupravenej podobe a vždy s odkazom na zdroj IS TRANSPAREX, alebo
   3. využívanie nástrojov na identifikáciu konfliktu záujmu pre vlastné potreby.
  8. Vlastnou informačnou potrebou sa nerozumie nakladanie s údajmi z Databáz, či výstupmi zo Služieb za účelom ich ďalšieho obchodného využitia Užívateľom, najmä predajom tretiemu subjektu, spracovaním, rozdelením alebo spojením, prekladom, spájaním s inými dielami, zahrnutím do súborného diela, uvádzaním na verejnosť, šírením, umožnením neoprávnenému prístupu k nim alebo neoprávneneního udelenia práva na ich použitie, či už zo strany Užívateľa alebo prostredníctvom tretích osôb, či iným konaním, ktoré by malo za cieľ využiť údaje z Databáz, či výstupy zo Služieb inak ako pre vlastnú informačnú potrebu, najmä získavanie a využitie informácií a výstupov Služieb pre marketingové aktivity voči tretím osobám, či pre iné aktivity smerujúce k predaju alebo inému komerčnému využitiu informácií z IS TRANSPAREX alebo výstupov Služieb.
  9. Pre akékoľvek použitie informácií z Databáz a výstupov zo Služieb, okrem samotného používania v súlade so Zmluvou/Registračnou zmluvou, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa, v opačnom prípade takéto konanie, či opomenutie (najmä chrániť informácie z Databáz a výstupy zo Služieb pred neoprávneným nakladaním inými osobami) sa považuje za porušenie licenčných podmienok a tým za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Užívateľa, za porušenie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva Poskytovateľa a za nekalú hospodársku súťaž̌, so všetkými právnymi dôsledkami s tým spojenými, vrátane práva Poskytovateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy a/alebo Registračnej zmluvy bez nároku na vrátenie celej alebo alikvotnej časti úhrady za používanie platených funkcií systému.
  10. Každá licencia udelená Poskytovateľom Užívateľovi podľa týchto VOP je udelená ako nevýhradná, neprevoditeľná, časovo obmedzená a účelovo obmedzená výlučne na účely plnenia Zmluvy a/alebo Registračnej zmluvy, pokiaľ Poskytovateľ nedohodne v súvislosti s konkrétnymi informáciami alebo výstupmi Služieb so Užívateľom iné podmienky licencie.
  11. Dojednaniami v tomto čl. VI. VOP sa vylučuje oprávnenie Užívateľa využívať Chránené statky a iné diela napĺňajúce znaky počítačového programu, ako aj čo i len ich časť, za účelom opravy chýb v zmysle ust. § 89 ods. 2 písm. a) Autorského zákona.
  12. Poskytovateľ má právo na odstúpenie od Registračnej zmluvy a Zmluvy v prípade, ak Užívateľ svojim konaním akýmkoľvek spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa čl. VI. týchto VOP.
  13. Užívateľ je povinný na požiadanie Poskytovateľa poskytnúť všetku potrebnú súčinnosťou pri obrane práv a právom chránených záujmoch Poskytovateľa vyplývajúcich mu z práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, ohrozených alebo porušených treťou osobou.
 7. Využívanie Služieb

  1. Podmienkou využívania plateného Modulu/jednotlivej platenej Služby je:
   1. Registrácia (uzatvorenie Registračnej zmluvy),
   2. uzatvorenie Zmluvy (nákup konkrétneho Modulu/jednotlivej Služby).
  2. Služby, resp. ich výstupy (najmä vo forme analýz, reportov, zoznamov a pod.) nie sú použiteľné na právne účely a Poskytovateľ za ich použitie, ich správnosť, úplnosť či pravdivosť, nenesie žiadnu zodpovednosť.
  3. Niektoré výstupy Služieb sú výsledkom spracovania informácií zo strany Poskytovateľa ľudským zásahom a/alebo s použitím rôznych spôsobov výpočtu vrátane použitia jedinečných výpočtových algoritmov, vyvinutých špeciálne pre potreby IS TRANSPAREX; na požiadanie Užívateľa Poskytovateľ poskytne podľa svojho uváženia (so zreteľom na zachovanie obchodného tajomstva a autorských práv) podrobnejšie informácie o spôsobe výpočtu, či tvorbe predmetných výstupov Služieb, pokiaľ tieto informácie už predtým nezverejnil sám z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a dôveryhodnosti poskytovaných Služieb. Rozsah poskytnutých informácií na základe žiadosti Užívateľa určí Poskytovateľ najmä vo vzťahu k ochrane obchodného tajomstva. Spôsob zverejnenia príslušnej metodiky bude Poskytovateľom oznámený na Webovom sídle.
  4. Používaním Služieb Užívateľ súhlasí so spôsobom a výsledkom výpočtov.
  5. Služby, resp. výstupy Služieb, budú Užívateľovi poskytnuté v elektronickej podobe prostredníctvom diaľkového prístupu na servery Poskytovateľa cez IS TRANSPAREX, predovšetkým v rámci Účtu, ku ktorému je Užívateľ oprávnený pristupovať výlučne on-line prostredníctvom príslušného internetového prehliadača.
  6. Ak dôjde k používaniu Služieb v rozpore s týmito VOP alebo inými zmluvnými dokumentmi vrátane akejkoľvek formy zneužívania Služieb alebo porušenia zmluvných povinností zo strany Užívateľa, Poskytovateľ má právo na prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb, resp. obmedzenie prístupu do Účtu. Užívateľ v takom prípade nemá počas trvania uvedeného prerušenia alebo obmedzenia právo na akúkoľvek kompenzáciu a Poskytovateľ sa nedostane do omeškania s poskytovaním Služieb. Prerušenie alebo obmedzenie bude vykonané na nevyhnutne potrebný čas na zaistenie nápravy dôsledkov porušenia povinností Užívateľa, ak je to podľa ich povahy možné. Právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy a/alebo Registračnej zmluvy tým nie je dotknutá.
  7. Právo podľa čl. 7.6 týchto VOP má Poskytovateľ taktiež v prípade ak jeho využitie Poskytovateľ považuje za nevyhnutné z dôvodu zaistenia bezpečnosti alebo riadneho fungovania Služieb, IS TRANSPAREX a/alebo Webového sídla, vykonania ich aktualizácie, odstraňovania zistených vád alebo vykonania preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku vád alebo v iných prípadoch potreby zmien a zásahov zo strany Poskytovateľa.
  8. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi technickú podporu a servisné služby pri používaní IS TRANSPAREX a využívaní Služieb. Poskytovanie technickej podpory a servisných služieb sa nevzťahuje na vady poskytovanej Služby alebo IS TRANSPAREX, ktoré majú svoj pôvod mimo siete Poskytovateľa a mimo zariadení pod priamou kontrolou Poskytovateľa alebo jeho dodávateľov. Poskytovateľ poskytuje technickú podporu v pracovných dňoch od 8:00 – 15.30 hod., a to formou elektronickej komunikácie (najmä e-mail na tieto účely zverejnený na Webovom sídle alebo komunikácie prostredníctvom Účtu). Užívateľ berie na vedomie, že reakčná doba na odstránenie nedostupnosti Služby alebo iných vád nahlásená Poskytovateľovi po 15:30 hod. je automaticky presunutá na nasledujúci pracovný deň po ohlásení.
  9. Ak Užívateľ zistí akúkoľvek nesprávnosť v zverejnených údajov v IS TRANSPAREX je oprávnený takúto nesprávnosť Poskytovateľovi bezodkladne nahlásiť prostredníctvom zverejnenej e-mailovej adresy technickej podpory podľa čl. 7.8 týchto VOP a poskytnúť údaje preukazujúce nahlásenú nesprávnosť. Poskytovateľ po riadnej verifikácii nesprávnosti údaje upraví alebo odstráni.
  10. Opravnému mechanizmu v zmysle čl. 7.9 týchto VOP v žiadnom prípade nepodliehajú údaje čerpané z Verejných zdrojov, týkajúce sa predovšetkým rizikových ukazovateľov (napr. dlhov na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení), informácie čerpané z obchodného vestníka (napr. o konkurze, reštrukturalizácii), či informácie čerpané z centrálneho registra dlžníkov štátu, a pod.
 8. Ďalšie práva a povinnosti

  1. Užívateľ je povinný zadávať do IS TRANSPAREX vždy len správne, úplné, aktuálne a pravdivé údaje. V prípade úmyselného zadania nesprávnych alebo klamlivých údajov, alebo v prípade opakovaného nedbanlivostného zadania nesprávnych alebo klamlivých údajov je Poskytovateľ oprávnený Užívateľovi aj bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo ukončiť poskytovanie Služieb, resp. od Registračnej zmluvy a/alebo Zmluvy odstúpiť.
  2. Užívateľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť potrebnú technickú infraštruktúru, vrátane internetového pripojenia, potrebné pre využitie Služieb. Užívateľ je taktiež povinný zabezpečiť si na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť potrebnú ochranu proti škodlivým počítačovým programom a kybernetickým útokom, ktoré môžu poškodiť technickú infraštruktúru a/alebo akýkoľvek softvér Poskytovateľa, ktorý Užívateľ využíva za účelom využitia Služieb.
  3. Užívateľ je povinný vstupovať do svojho Účtu výlučne sám. Užívateľ si je plne vedomý povahy a prípadnej citlivosti údajov, ktoré sa môžu nachádzať v jeho Účte, a ktoré sú sprístupnené Užívateľovi po riadnom prihlásení sa do Účtu. Preto sa Užívateľ výslovne zaväzuje zabezpečiť riadne plnenie povinnosti udržiavať všetky Prihlasovacie údaje do jeho Účtu v tajnosti.
  4. Užívateľ je najmä povinní dodržiavať a plniť nasledujúce povinnosti:
   1. Prihlasovacie údaje používať spôsobom podľa týchto VOP a neposkytnúť ich, neprenechať ich do užívania, ani ich nesprístupniť inej osobe a znemožniť prístup tretích osôb k nim;
   2. pri zadávaní Prihlasovacích údajov do Účtu ich chrániť pred odpozorovaním, chrániť ich pred stratou, krádežou, zneužitím a neautorizovaným použitím;
   3. pri podozrení zo straty, krádeže, zneužitia alebo neautorizovaného použitia Prihlasovacích údajov bezdokladne požiadať Poskytovateľa o ich zablokovanie a o vydanie nových Prihlasovacích údajov.
  5. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať Prihlasovacie údaje Užívateľa do Účtu v prípade podozrenia z ich straty, krádeže, zneužitia alebo ich neautorizovaného použitia alebo z dôvodov týkajúcich sa ich bezpečnosti alebo funkčnosti alebo v prípade zistenia nadmerného, robotického, systematického alebo inak neobvyklého používania alebo zaťažovania IS TRANSPAREX (napríklad generovanie neúmerne vysokého počtu dopytov Užívateľa na využitie Služieb takým spôsobom, že to vyvoláva podozrenie na automatizované zadávania, t.j. zadanie dopytu v rámci Účtu z viac ako jednej IP adresy v priebehu 30 po sebe nasledujúcich minút, viac ako 30 pokusov, tzv. volaní v priebehu jednej minúty, a pod., mnohonásobné generovanie výstupov Služieb bez zobrazenia výstupu, t.j. viac ako 3 razy po sebe v priebehu 30 po sebe nasledujúcich minút, a podobne), a to aj bez predchádzajúceho informovania Užívateľa. O zablokovaní Prihlasovacích údajov Poskytovateľ následne informuje Užívateľa prostredníctvom e-mailovej komunikácie aj s uvedením dôvodu zablokovania.
  6. Zablokovanie Prihlasovacích údajov Užívateľa dočasne na nevyhnutnú dobu znemožní Užívateľovi využívať Služby bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Zablokované nebude využívanie tých Služieb, ktorých poskytovanie nie je viazané na prihlásenie sa do Účtu, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak.
  7. V záujme predchádzania podvodnému získavaniu a zneužitiu prístupu do Účtu a/alebo zneužitia údajov Užívateľa a/alebo poskytovaných Služieb je Užívateľ povinný:
   1. pripájať a prihlasovať sa do Účtu len z dôveryhodného zariadenia, ktoré je dostatočne chránené pred vírusmi, škodlivými kódmi a kybernetickými útokmi a má pravidelne aktualizovaný antivírusový a antispyware softvér; nepripájať sa ani neprihlasovať sa do Účtu na verejných počítačoch alebo zariadeniach, o ktorých dôveryhodnosti nemá Užívateľ vedomosť alebo o ktorých dôveryhodnosti možno mať rozumnú pochybnosť;
   2. nepoužívať pri prihlasovaní sa do Účtu technické prostriedky určené na zmenu, či zakrytie reálnej IP adresy, nakoľko zistenie geograficky podozrivej IP adresy môže viesť k dočasnému zablokovaniu Účtu Poskytovateľom;
   3. overiť bezpečnosť (šifrovanie) vzájomnej komunikácie a adresu a identitu Webového sídla; venovať zvýšenú pozornosť správam elektronickej pošty (e-mailom) a iným správam a neotvárať podozrivé alebo neznáme prílohy a odkazy obsiahnuté v nevyžiadaných správach elektronickej pošty (e-mailoch) alebo iných správach od neznámych odosielateľov;
   4. pri využívaní Služieb dodržiavať ďalšie pravidlá bezpečnosti, ktoré Poskytovateľ môže oznámiť na Webovom sídle.
  8. Z bezpečnostných dôvodov môže Poskytovateľ kedykoľvek požiadať Užívateľa o zmenu Prihlasovacích údajov, resp. o zmenu Hesla a Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť.
 9. Ochrana informácií

  1. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pre účely svojho oprávneného záujmu na rozvoji podnikateľskej činnosti, IS TRANSPAREX a poskytovaných Služieb, za účelom dosiahnutia čo najvyššieho užívateľského komfortu Užívateľa a poskytovania čo najvhodnejších a najefektívnejších Služieb Užívateľovi, môže zbierať a vyhodnocovať údaje o užívaní Webového sídla, IS TRANSPAREX a Služieb Užívateľom, pričom tieto údaje predstavujú štatistické agregované dáta, ktoré nie sú spájané či spojiteľné s akoukoľvek identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, t.j. nejde o osobné údaje, a sú využité výlučne za účelom neustále rozvoja a skvalitňovania Služieb.
  2. V rámci poskytovania Služieb môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov Užívateľa – fyzickej osoby spotrebiteľa. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v poučení Poskytovateľa k spracúvaniu osobných údajov.
 10. Komunikácia Zmluvných strán

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom Účtu na to určenými komunikačnými kanálmi alebo využitím e-mailových adries, ktoré budú vzájomne oznámené prostredníctvom IS TRANSPAREX, prípadne boli oznámené v rámci uzatvárania Registračnej zmluvy/Zmluvy. Právne dokumenty budú doručované e-mailom na adresu Užívateľa.
  2. Komunikácia Poskytovateľa prostredníctvom Účtu je rovnocenným ekvivalentom komunikácie v papierovej forme a považuje sa za doručenú Užívateľovi v deň jej sprístupnenia v príslušnej časti Účtu.
  3. Za deň doručenia sa pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou považuje písomnosť za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania.
  4. Poskytovateľ môže v zmysle ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov využiť elektronickú komunikáciu, najmä komunikáciu prostredníctvom Účtu a registrovaného e-mailu Užívateľa, na zasielanie obchodných ponúk na rôzne Služby alebo produkty, ktoré by mohli Užívateľa na základe jeho preferencií zaujímať. Komunikácia za týmto účelom bude uskutočnená v nepravidelnom režime tak, aby nebola pre Užívateľa v žiadnom prípade obťažujúca. Táto komunikácia môže obsahovať aj ponuku produktov a služieb tretích strán, pokiaľ s tým Užívateľ vyslovil svoj súhlas pri Registrácii alebo kedykoľvek neskôr. Svoj súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať alebo sa odhlásiť zo zasielania takýchto správ spôsobom, ktorý mu bude poskytnutý v každej takejto správe.
 11. Všeobecné ustanovenia o zodpovednosti Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ zodpovedá voči Užívateľovi iba za skutočné škody, ktoré sú mu pričítateľné v dôsledku porušenia povinností Poskytovateľom a nezodpovedá za prípadný ušlý zisk.
  2. Akákoľvek platená alebo neplatená Služba nie je žiadnym druhom poradenskej alebo odbornej služby, služby účtovného, ekonomického alebo finančného poradcu, služby zabezpečujúcej archiváciu dát alebo dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou, ekonomickou alebo akoukoľvek inou odbornou službou.
  3. Služby podľa týchto VOP, vrátane akéhokoľvek výstupu z nich, slúžia výlučne pre vlastnú potrebu Užívateľa podľa čl. 6.7 týchto VOP a v zmysle č. 7.2 týchto VOP nie sú použiteľné pre právne účely. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah ani výstup zo Služieb a za informácie, ktoré poskytuje v rámci Služieb, ani za spôsob ich následného použitia Užívateľom, nakoľko tieto informácie sú výsledkom spracúvania údajov z Verejných zdrojov, prípadne aj údajov poskytnutých právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí sú v IS TRANSPAREX registrovaní a vkladajú doň informácie, za správnosť, úplnosť a pravdivosť ktorých Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Užívateľ nie je oprávnený výstupy Služieb poskytnúť alebo sprístupniť akýmkoľvek tretím osobám, pokiaľ to výslovne nedovoľujú tieto VOP alebo Registračná zmluva/Zmluva alebo Poskytovateľ v tejto súvislosti neudelil svoj výslovný písomný súhlas.
  4. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za akúkoľvek škodu, spôsobenú Užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku použitia výstupov Služieb.
  5. Poskytovateľ vynakladá všetko rozumné úsilie, aby zabezpečil nepretržitú dostupnosť IS TRANSPAREX na Webovom sídle. Poskytovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch objektívnych a vopred neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich dočasnú nemožnosť plnenia Zmluvy a/alebo Registračnej zmluvy, t.j. okolností ktorých vznik alebo trvanie sú nezávislé od vôle či konania Poskytovateľa, a ktoré Poskytovateľ nevie alebo nemôže ovplyvniť̌ alebo im zabrániť̌, napríklad výpadok, zdržanie alebo nefunkčnosť̌ elektrického, elektronického alebo telefonického pripojenia alebo siete potrebných na riadne poskytovanie Služieb, rozhodnutie, príkaz alebo opatrenie príslušných orgánov verejnej moci, obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov, štrajk zamestnancov, a pod.
  6. Poskytovateľ však v súlade so svojimi technickými možnosťami vyvíja čo možno najväčšie úsilie, ktoré od neho vzhľadom na okolnosti možno rozumne požadovať, v záujme neodkladného riešenia všetkých vzniknutých prekážok.
  7. Všetky údaje a informácie o Užívateľovi uložené v IS TRANSPAREX sú riadne zálohované na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odstránenie akýchkoľvek informácií, záznamov, obrazových záznamov, údajov, dát, komunikácie alebo akýchkoľvek iných informácií vložených Užívateľom do Účtu, ak tento následok spôsobil priamo alebo nepriamo Užívateľ, či úmyselne alebo z nedbanlivosti, napríklad náhodným výmazom dát zo strany Užívateľa.
  8. Užívateľ berie na vedomie, že hoci údaje ukladané v IS TRANSPAREX sú zálohované, IS TRANSPAREX neslúži na archiváciu dát Užívateľa a Užívateľ si sám zabezpečuje a zodpovedá za riadne plnenie svojich povinností vyplývajúce mu z osobitných predpisov v súvislosti s uchovávaním dát po určenú dobu.
 12. Zodpovednosť za vady

  1. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutých Služieb, resp. spôsobu ich poskytnutia v rozsahu a podmienok ustanovených všeobecným predpisom, ktorým je Občiansky zákonník.
  2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby ním poskytované budú vykonávané s odbornou starostlivosťou, tak aby došlo k poskytnutiu Služieb v zmysle Registračnej zmluvy a/alebo Zmluvy.
  3. Poskytovateľ však nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v používaní Služieb spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito VOP alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  4. Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však Poskytovateľ nemá v prípade ukončenia poskytovania Služieb v súlade s týmito VOP.
  5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Užívateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Služby, alebo ak sa vada týka len časti Služby, výmenu časti Služby, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú Službu za bezvadnú, ak to Užívateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne užívať ako Služba bez vady, má Užívateľ právo na výmenu Služby alebo má právo od Registračnej zmluvy, resp. od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Užívateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Služby po jej náprave alebo pre väčší počet vád Službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny Služby.
 13. Reklamačný poriadok

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby ponúkané a poskytované Poskytovateľom v IS TRANSPAREX.
  2. Reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa a je súčasťou týchto VOP.
  3. Reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
  4. Poskytovateľ vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
   1. kvalitu poskytovaných Služieb,
   2. správnosť ceny vyúčtovanej za poskytnutú Službu, ak ide o Užívateľa, ktorý má s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu.
  6. Užívateľ je povinní uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo nastal dôvod na uplatnenie reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je Užívateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi základné informácie k identifikácii vady Služby a spôsobu, akým sa prejavuje, pričom je zároveň povinný poskytnúť taktiež základne informácie o Registračnej zmluve, resp. Zmluve na základe ktorej je Služba poskytovaná.
  7. Užívateľ môže reklamáciu uplatniť s ohľadom na druh poskytovaných služieb najmä e-mailom na adrese obchod@transparex.sk alebo osobne v sídle Poskytovateľa.
  8. Poskytovateľ pri uplatnení reklamácie Užívateľom je povinný poučiť Užívateľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, ktoré sú vymedzené v čl. 12.5 a 12.6 týchto VOP.
  9. Na základe rozhodnutia Užívateľa, ktoré z práv podľa predchádzajúceho článku týchto VOP uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však v odôvodnených prípadoch do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  10. Reklamáciu vybaví Poskytovateľ ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie však trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od Registračnej zmluvy, resp. od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Služby za novú Službu.
  11. Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Užívateľovi potvrdenie. V prípadoch diaľkovej komunikácie potvrdenie doručuje ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  12. Písomný doklad o vybavení reklamácie je Poskytovateľ povinný vydať najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 14. Ukončenie Registračnej zmluvy a Zmluvy

  1. Registračná zmluva zaniká zrušením Registrácie alebo zánikom Zmluvy, ak bola uzatvorená.
  2. Zrušenie Registrácie môže vykonať Užívateľ kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Registráciu pre podstatné porušenie Registračnej zmluvy Užívateľom podľa týchto VOP alebo odstúpením od Registračnej zmluvy zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov podľa týchto VOP.
  3. Zmluva zaniká doručenou výpoveďou zo zmluvy zo strany Zákazníka najneskôr 10 kalendárnych dní pred uplynutím dojednanej doby, na ktorú je predplatený príslušný Modul.
  4. Zmluva môže byť ukončená aj:
   1. vzájomnou dohodou
   2. odstúpením Poskytovateľa podľa týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov,
   3. odstúpením Užívateľa podľa týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov.
  5. Akýkoľvek zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom taktiež zaniká zánikom ktorejkoľvek Zmluvnej strany, resp. zánikom bez právneho nástupcu.
  6. V prípade odstúpenia Poskytovateľa od Registračnej zmluvy alebo Zmluvy podľa týchto VOP nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi akúkoľvek platbu a ani jej časť.
  7. Po ukončení časovo obmedzeného obdobia poskytnutia Modulu, resp. poskytovania jednotlivej Služby je Poskytovateľ oprávnený zamedziť Užívateľovi prístup k dátam, ktoré boli Užívateľom poskytnuté, vytvorené alebo získané v rámci využívania Služieb.
 15. Alternatívne riešenie sporov

  1. Účelom tohto článku VOP je informovať Užívateľa o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia sporov vzniknutých medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
  2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Užívateľom a Poskytovateľom. Užívateľ môže svoj spor s Poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
  3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Užívateľ obrátiť.
  4. Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
  5. Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 16. Orgán dozoru/dohľadu

  1. Poskytovateľ týmto v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. e) Zákona o elektronickom obchode Užívateľovi oznamuje, že orgánom dozoru/dohľadu, ktorému činnosť Poskytovateľa podlieha, je:
   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský krajOdbor ochrany spotrebiteľaP. O. Box 5Bajkalská 21/A820 07 BratislavaTel. kontakt: 02/58 27 21 32Web sídlo orgánu dozoru: https://www.soi.sk
 17. Zmena VOP

  1. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zamýšľanú zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie v primeranej lehote pred účinnosťou zmeny VOP elektronickou formou, a to e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej správy doručenej Užívateľovi v rámci jeho Účtu.
  2. Potrebou v zmysle čl. 17.1 sa rozumejú najmä okolnosti vyplývajúce:
   1. z vývoja používanej alebo zamýšľanej technológie,
   2. zo zmeny právnej regulácie priamo alebo nepriamo súvisiacej s obsahom Registračnej zmluvy/Zmluvy a/alebo poskytovaných alebo ponúkaných Služieb,
   3. zo zmeny zmluvných podmienok obchodných partnerov Poskytovateľa,
   4. iných obdobných okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy/Registračnej zmluvy, resp. ktoré sa stali aktuálnymi až po uzatvorení Zmluvy/Registračnej zmluvy, alebo ktoré Poskytovateľ považuje za potrebné zohľadniť vo VOP.
  3. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP má právo odstúpiť od Zmluvy resp. aj od Registračnej zmluvy, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti oznámenej zmeny VOP.
  4. Záujem ukončiť Zmluvu, resp. Registračnú zmluvu z dôvodu oznámenej zmeny VOP je Užívateľ povinný preukázateľne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia zamýšľanej zmeny VOP Poskytovateľom. V opačnom prípade platí, že s oznámenou zmenou VOP bez výhrad súhlasí.
 18. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021
  2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
  3. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
  4. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na Webovom sídle Poskytovateľa a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
  5. Akékoľvek spory sa budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
  6. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takom prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia, pričom táto zmena VOP bude Užívateľovi vopred oznámená, vrátane dňa nadobudnutia jej účinnosti.