Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
47759224
Adresa
Grösslingová, 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
6
4
2
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Grösslingová, 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
239 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
08.09.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
16.10.2017 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
OTP Banka Slovensko, a.s.
78 870 000 €
67 %
67 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti23.06.2019
+2Zápisnice z osobného rokovania (č. 2)_ 2. fáza dialógu
Iný dokument k zákazke05.06.2018
+1Informatívny dokument
Iný dokument k zákazke07.09.2017
+5Záverečný informatívny dokument súťažného dialógu
Iný dokument k zákazke11.06.2018
+2Zápisnice z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk23.06.2019
+1Zmluva o úvere s rozdelením portfóliového rizika
Zmluva13.06.2019
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk10.07.2018
+6Zápisnice z úvodného stretnutia_Kick off meeting
Iný dokument k zákazke14.11.2017
+1Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk
Iný dokument k zákazke11.06.2018
+1Príloha 9_Opis finančného nástroja_EE bytové domy
Iný dokument k zákazke07.09.2017