Obstarávateľ

Ičo:47759224
Adresa:Grösslingová, 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba:Patrícia Mokrá
E-mail:pmokra@p-m.sk
Telefónne číslo:+421 254653904

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
4
3
2
1

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Druh zákazky:Služby
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
66000000-0 - Finančné a poisťovacie služby66113000-5 - Poskytovanie úverov
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Grösslingová, 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:239 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:08.09.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:16.10.2017 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
OTP Banka Slovensko, a.s.
78 870 000 €
67 %
67 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti23.06.2019
+2Zápisnice z osobného rokovania (č. 2)_ 2. fáza dialógu
Iný dokument k zákazke05.06.2018
+1Informatívny dokument
Iný dokument k zákazke07.09.2017
+5Záverečný informatívny dokument súťažného dialógu
Iný dokument k zákazke11.06.2018
+2Zápisnice z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk23.06.2019
+1Zmluva o úvere s rozdelením portfóliového rizika
Zmluva13.06.2019
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk10.07.2018
+6Zápisnice z úvodného stretnutia_Kick off meeting
Iný dokument k zákazke14.11.2017
+1Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk
Iný dokument k zákazke11.06.2018
+1Príloha 9_Opis finančného nástroja_EE bytové domy
Iný dokument k zákazke07.09.2017