Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba
Monika Kovačková
E-mail
monika.kovackova@ndsas.sk
Telefónne číslo
+421 258311394

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
263 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
02.03.2022
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
25.05.2022 10:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
337 745 665 €
0 %
10,8 %
Víťaz
13,2 %
6,5 %
17,2 %
15,9 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zmluva o dielo - R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5)
Zmluva30.06.2023
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke13.07.2023
+20Súťažnépodklady
Súťažné podklady01.03.2022
+1Vysvetlenieinformácií č. 1
Iný dokument k zákazke02.03.2022
+1ZV1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov_úprava 02.03.2022
Súťažné podklady02.03.2022
+2Vysvetlenieinformácií č. 2
Iný dokument k zákazke05.04.2022
+1ZV2 časť 1 ZoD - Zmluvné dojednania_19.05.2022
Súťažné podklady19.05.2022
+17Vysvetlenieinformácií č. 3
Iný dokument k zákazke22.04.2022
+3Vysvetlenieinformácií č. 5
Iný dokument k zákazke17.05.2022
+3Vysvetlenieinformácií č. 4
Iný dokument k zákazke04.05.2022