1. Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnosť ProWise, a. s., so sídlom Nobelova 12/B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 871 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6822/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevádzkuje jedinečný informačný systém umožňujúci získať podrobný a spoľahlivý prehľad o obchodnej činnosti predovšetkým právnických osôb pôsobiacich na Slovensku a prispieť tak jedinečným spôsobom najmä k bezprecedentnému zvýšeniu transparentnosti nielen podnikateľského života, ale aj verejného obstarávania, ako aj zodpovednosti podnikateľských subjektov za svoje pôsobenie na trhu za účelom udržania si obrazu spoľahlivého obchodného partnera (ďalej len „IS TRANSPAREX“).
  2. IS TRANSPAREX je dostupný on-line na webovej stránke www.transparex.sk (ďalej len „Webová stránka“), prevádzkovanej Prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorej sa vykonávajú základné funkcionality IS TRANSPAREX, založené na agregácii verejne dostupných informácií o podnikateľských subjektov, najmä z verejných zdrojov, vrátane vlastných jedinečných foriem, typov a druhov hodnotenia podnikateľských subjektov, zákaziek z verejného obstarávania, ako aj verejných obstarávateľov.
  3. Využívanie služieb IS TRANSPAREX je bezplatné, pokiaľ Všeobecne obchodné podmienky používania služieb systému IS TRANSPAREX zverejnené na Webovej stránke (ďalej len „VOP“) neustanovujú inak.
  4. Užívateľom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá si prehliada Webovú stránku (resp. používa IS TRANSPAREX) a získava z nej informácie. Za užívateľa sa považuje aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa do IS TRANSPAREX akýmkoľvek spôsobom zaregistrovala, resp. uzatvorila akúkoľvek zmluvu s Poskytovateľom podľa VOP, pričom za užívateľa sa považuje taktiež fyzická osoba, ktorá v zmysle VOP koná v mene právnickej osoby.
  5. Tieto podmienky používania Webovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a akýmkoľvek užívateľom, ako aj základné pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na Webovej stránke, resp. v IS TRANSPAREX, a pravidlá správania sa medzi užívateľmi navzájom.
  6. Vstup na Webovú stránku a jej používanie sa riadi najmä týmito Podmienkami používania, VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používanie Webovej stránky v rozpore s týmito Podmienkami používania je zakázané.
 2. Všeobecné podmienky používania

  1. Užívateľ potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností uvedených v Podmienkach používania a zároveň potvrdzuje, že si tieto prečítal, ich obsahu porozumel a bez výhrad a plnom rozsahu ich prijíma.
  2. Užívateľ súhlasí s Podmienkami používania a zaväzuje sa ich dodržiavať, pričom vstupom na Webovú stránku vyjadruje svoj súhlas s Podmienkami užívania a s ich záväznosťou. Užívateľ, ktorý sa do IS TRANSPAREX akýmkoľvek spôsobom zaregistroval, resp. uzatvoril akúkoľvek zmluvu s Poskytovateľom podľa VOP vykonaním registrácie, resp. uzatvorením zmluvy potvrdzuje vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety a záväznosť týchto Podmienok používania.
  3. Ak užívateľ nesúhlasí s týmito Podmienkami používania, nemal by Webovú stránku ďalej používať, pričom Webovú stránku by mal okamžite opustiť.
 3. Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

  1. Webová stránka, IS TRANSPAREX, užívateľské rozhranie Webovej stránky, a hmotne zachytené výstupy on-line služieb IS TRANSPAREX, vrátane, avšak nielen, obsahu databáz, spôsobov výpočtu a prípravy výstupov on-line služieb IS TRANSPAREX a zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je Prevádzkovateľ.
  2. Webová stránka, jej zobrazenia, a všetky informácie uvedené na Webovej stránke ako aj všetky texty, obrázky, grafické prvky a iné materiály na Webovej stránke, vrátane web designu, layout, zdrojových kódov a IS TRANSPAREX, resp. jeho častí, sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“). Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k IS TRANSPAREX, Webovej stránke a jej obsahu.
  3. Užívateľ môže použiť, kopírovať, reprodukovať informácie získané z IS TRANSPAREX a Webovej stránky výlučne len pre súkromné (nekomerčné) účely a výhradne za predpokladu, že neporuší autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o copyright, resp. o zdroji informácií. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti IS TRANSPAREX, resp. Webovej stránky a jej textov či iného obsahu nesmie užívateľ predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku (a teda použiť na komerčné účely/komerčný predaj, a to napr. aj v rámci vlastnej platformy poskytujúcej rôzne druhy hlavne ekonomických štatistík), ani ich nesmie za účelom obchodného zisku, resp. komerčných účelov upravovať alebo zahŕňať do akéhokoľvek iného autorského diela, práce, publikácie alebo webovej stránky, či inej formy svojej prezentácie, ako ani uvádzať ich ako svoje dielo. Použitie obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv Prevádzkovateľa. V prípade použitia obsahu IS TRANSPAREX, resp. Webovej stránky v rozpore s týmto bodom Podmienok používania a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa užívateľ môže dopustiť najmä spáchania trestného činu porušovania autorských práv v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení a/alebo Prevádzkovateľovi spôsobiť škodu, za ktorú bude užívateľ niesť zodpovednosť v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých dostupných právnych prostriedkov, v prípade nevyhnutnosti aj prostredníctvom príslušného súdu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 4. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

  1. Cieľom Prevádzkovateľa je prostredníctvom Webovej stránky poskytovať informácie pre užívateľov IS TRANSPAREX, pričom Prevádzkovateľ spracováva a poskytuje informácie podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a dobromyseľnosti. Všetky údaje a informácie uverejnené na Webovej stránke sú len informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a technickú presnosť informácií, ktoré sa na Webovej stránke, resp. v IS TRANSPREX nachádzajú.
  2. Informácie v databázach IS TRANSPAREX a výstupy zo služieb, ktoré poskytuje IS TRANSPAREX, najmä analýzy, reporty, súhrnne správy, súbory informácií slúžia výlučne pre vlastné informačne potreby užívateľa. Takto získane informácie nie sú určené na právne účely. Poskytnuté informácie v žiadnom zmysle nepredstavujú právne poradenstvo a ani akýkoľvek iný druh poradenských služieb.
  3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek hmotné škody či nehmotné ujmy, spôsobené používaním Webovej stránky resp. IS TRANSPAREX a použitím či zneužitím informácií zverejnených na Webovej stránke. Prevádzkovateľ rovnako nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Webovej stránky.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobené užívateľovi počítačovým vírusom, malvérom, resp. iným druhom škodlivého softvéru pri používaní Webovej stránky a IS TRANSPAREX.
  5. Prevádzkovateľ nenesie taktiež akúkoľvek priamu a/alebo nepriamu, všeobecnú a/alebo osobitnú zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s používaním Webovej stránky, resp. IS TRANSPAREX a získanými informáciami, a to najmä, ale nielen, v súvislosti:
   1. s chybnými funkciami vzniknutými na zariadeniach a/alebo softvéri užívateľa v súvislosti s prístupom na Webovú stránku, resp. do IS TRANSPAREX,
   2. s použitím informácií poskytnutých inými užívateľmi do IS TRANSPAREX a zverejnených na Webovej stránke a/alebo prostredníctvom nej,
   3. s fungovaním či nedostupnosťou Webovej stránky a jednotlivých funkcionalít IS TRANSPAREX,
   4. so stratou akýchkoľvek informácií,
   5. s nárokmi vznesenými akýmkoľvek tretím subjektom
  6. Rozhodnutia, ktoré užívateľ uskutoční na základe informácií získaných z Webovej stránky, resp. z IS TRANSPAREX, uskutočňuje výlučne na vlastnú zodpovednosť a nesie akékoľvek riziko z toho vyplývajúce.
 5. Ďalšie podmienky používania

  1. Užívateľ je zodpovedný za zabezpečenie ochrany zariadení a softvéru, ktoré v súvislosti s prístupom na Webovú stránku, resp. do IS TRANSPAREX používa, ako aj údajov uložených v takom zariadení, a to pred rizikami a bezpečnostnými hrozbami na internete a pred rôznymi druhmi škodlivého softvéru.
  2. Pre používanie služieb IS TRANSPAREX na Webovej stránke platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
  3. Užívateľ má zakázané poškodzovať infraštruktúru a fungovanie Webovej stránky tým, že obchádza a/alebo porušuje bezpečnostné opatrenia, vstupuje na užívateľské účty iných užívateľov, a/alebo vykonáva akékoľvek iné nekalé alebo protiprávne konanie porušujúce príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo práva a oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb.
  4. Užívateľ má právo služby IS TRANSPAREX, resp. služby IS TRANSPAREX poskytované na Webovej stránke, využívať iba korektným spôsobom, a to najmä tak, aby svojím konaním nezaťažoval IS TRANSPAREX nad nevyhnutnú mieru, pričom je povinný vyhýbať sa konaniu, ktorého charakter spočíva v nadmernom zaťažovaní systému, a to hlavne prostredníctvom automatizovaných výpočtových systémov (napr. spúšťanie softvérových robotov).
  5. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že Webová stránka, resp. IS TRANSPAREX, bude fungovať bez akýchkoľvek chýb, nepretržite a neprerušene
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade porušenia Podmienok používania akýmkoľvek užívateľom okamžite prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb IS TRANSPAREX užívateľovi, resp. z takého dôvodu úplne zablokovať užívateľovi prístup na Webovú stránku; nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 6. Ochrana osobných údajov a cookies

  1. Prevádzkovateľ považuje právo na súkromie a ochranu osobných údajov užívateľov za jednu zo svojich najvyšších priorít. Webovú stránku však možno s výnimkou prípadov uvedených vo VOP navštevovať bez poskytnutia osobných údajov užívateľa. Ak však osobné údaje za účelom riadneho využívania služieb užívateľ Prevádzkovateľovi poskytne, sú chránené v rámci najvyšších bezpečnostných štandardov v plnom súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane pravidiel používania cookies nájdete na nasledovných odkazoch:
 7. Pravidlá komunikácie

  1. Pri komunikácií v rámci podnikateľskej sociálnej siete prevádzkovanej v IS TRANSPAREX, ako aj na prípadných diskusných fórach/blogoch dostupných v rámci IS TRANSPAREX, je užívateľ povinný dodržiavať všetky všeobecné celospoločenské pravidlá slušnosti, dobrých mravov a etiky.
  2. Zakazuje sa používanie expresívnych výrazov, či oplzlých slov, a to tak vo vzájomnej komunikácií medzi Poskytovateľom a užívateľom, ako aj v komunikácií medzi užívateľmi navzájom v rámci vzájomnej komunikácie v podnikateľskej sociálnej sieti prevádzkovanej v IS TRANSPAREX, ako aj v súvisiacich diskusných fórach a blogoch.
  3. Akákoľvek forma osočovania, urážania, ponižovania alebo vyhrážania užívateľov sa zakazuje, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený akýkoľvek príspevok obsahujúci zakázanú formu správania sa okamžite zmazať, a to aj bez udania dôvodu.
  4. Zakázaná je taktiež komunikácia, ktorej obsah smeruje a/alebo podnecuje k násiliu, fanatizmu, rasizmu, nenávisti ku konkrétnym ľudom a/alebo skupinám obyvateľov, najmä k etnickým a/alebo náboženským skupinám, rovnako sa zakazujú príspevky obsahujúce obscénnosti, vulgarizmy a sexuálne orientované príspevky.
  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať aj prípadne referencie udelené užívateľmi, ak sú v rozpore s týmto článkom Podmienok používania.
  6. Zakázané je taktiež rozposielanie falošných, reťazových, poplašných a inak škodlivých správ v rámci IS TRANSAREX; bod 5.6. týchto Podmienok používania sa v takom prípade uplatní obdobne.
  7. V rámci podnikateľskej sociálnej siete prevádzkovanej v IS TRANSPAREX, ako aj v súvisiacich diskusných fórach a blogoch sa zakazuje zverejňovať opakovane ten istý príspevok a/alebo príspevok s tým istým vecným obsahom, ako aj príspevky s viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku, a taktiež príspevky s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami). Obsah príspevku musí súvisieť s obsahom Webovej stránky a jej účelom. Príspevky užívateľov by mali byť prínosom pre Webovú stránku, resp. IS TRANSPAREX a ostatných užívateľov.
  8. Rovnako v rámci podnikateľskej sociálnej siete prevádzkovanej v IS TRANSPAREX, ako aj v súvisiacich diskusných fórach a blogoch, sa zakazuje:
   1. propagovať komerčné produkty alebo súkromné spoločnosti alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky (spam),
   2. vkladať informácie o identite fyzických osôb v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ich osobné údaje, vrátane e-mailovej adresy a tel. čísla,
   3. vkladať akýkoľvek obsah porušujúci všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo medzinárodne právo, vrátane odkazov na takýto obsah.
 8. Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia kedykoľvek upravovať, aktualizovať a meniť Podmienky používania a Webovú stránku, ich časť alebo akýkoľvek ich obsah, to bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť momentom ich zverejnenia na Webovej stránke, pričom používaním Webovej stránky po zverejnení zmeny Podmienok používania a/alebo Webovej stránky užívateľ vyjadruje s vykonanými zmenami súhlas.
  2. Právne vzťahy týmito Podmienkami používania neupravené sa primerane spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  3. Pokiaľ sa niektoré časti a/alebo ustanovenia týchto Podmienok používania stanú neplatnými a/alebo neúčinnými, nemá táto neplatnosť, resp. neúčinnosť akýkoľvek vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných častí a/alebo ustanovení týchto Podmienok požívania.
  4. Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021