Obstarávateľ

Ičo:31364501
Adresa:Klemensova, 813 61 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:Jana Kubáni Jurigová
E-mail:kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telefónne číslo:

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60
40
20
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina" -Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno" -Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa". Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).
Druh zákazky:Práce
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
45234100-7 - Stavebné práce na výstavbe železníc45234116-2 - Stavebné práce na výstavbe železničnej trate45234115-5 - Práce na stavbe železničnej signalizácie45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch45221112-0 - Stavebné práce na železničných mostoch45221211-4 - Podjazdy/podchody45231113-0 - Prekládka potrubných vedení45233144-0 - Stavebné práce na stavbe nadjazdov45221220-0 - Priepusty45213320-2 - Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou45262620-3 - Oporné múry45314310-7 - Pokládka káblov45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení45112700-2 - Terénne úpravy45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení45111200-0 - Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce71330000-0 - Rôzne inžinierske služby45100000-8 - Príprava staveniska45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Klemensova, 813 61 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:353 747 214,59 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:16.10.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:29.11.2019 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
STRABAG s.r.o.
323 373 002 €
8,6 %
12,2 %
Víťaz
S u b t e r r a a.s. (CZ)
3 %
EUROVIA CS, a.s. (CZ)
12,1 %
AŽD Praha s.r.o. (CZ)
8,7 %
Lorem Ipsum is
Lorem Ipsum i
7,2 %
10,3 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simp
13,6 %
Lorem Ipsum
17,8 %
Lorem Ipsum is
4,3 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of
2,5 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke16.01.2020
+2Skupina: „UZOL ŽILINA“
Ponuky uchádzačov13.11.2020
+2Súťažné podklady - aktualizácia
Súťažné podklady29.01.2020
+1Odpovede na otázky VO 420247.pdf
Iný dokument k zákazke17.10.2019
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke26.11.2019
+2Súťažné podklady - aktualizácia
Súťažné podklady12.01.2020
+1odpovede na otázky_poradové číslo: 235
Iný dokument k zákazke16.01.2020
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke10.02.2020
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke29.01.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke15.01.2020