Obstarávateľ

Ičo:31364501
Adresa:Klemensova, 813 61 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:Ing. Jana Kubáni Jurigová
E-mail:kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telefónne číslo:+421 220292892

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60
40
20
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa". 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. Va. pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.3. Modernizácia trate železničnej siete "ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa" pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. 2.4. Prvotným delením stavby je delenie na ucelené časti stavby (ďalej len "UČS"), členenie stavby na prevádzkové súbory (ďalej len "PS") a stavebné objekty (ďalej len "SO") je podľa profesných odborov: Vzhľadom na veľký rozsah stavby a jej postupnú realizáciu sú skupiny PS a SO podľa lokalizácie združené do UČS. UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica UČS 45 ŽST Považská Bystrica UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá UČS 47 ŽST Považská Teplá 2.5. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. 2.6. Kapacitné údaje: - rozchod koľají: 1 435 mm - celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok a železničných staníc po modernizácii: 15,921 km - traťová rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 140-160 km/h pre vlaky s konvenčnými vozňami a pre jednotky s výkyvnými skriňami do 200 km/h - železničný spodok a zemné práce: celkové množstvá zemných prác výkop: 529 739 m3 uloženie sypanín nesúdržných a súdržných: 1 601 450 m3 úprava pláne so zhutnením: 175 282 m2 úprava podložia násypov - so zhutnením: 156 890 m2 rozprestretie ornice na rovine a na svahu: 44 910 m3 odstránenie ornice: 32 473 m3 odstránenie krovín: 44 596 m2 odstránenie stromov: 6 095 ks - sanácia železničného spodku: celková dĺžka sanácie železničného spodku: 15 921 m - odvodnenie železničného zvršku a spodku: priekopy z betónových priekopových prefabrikátov: 3 582 m - výhybky pomerové: S 49: 9 ks UIC 60: 21ks - železničný zvršok: zvršok UIC 60 s pružným upevnením koľajníc celková dĺžka koľajových polí: 24 125 m zvršok S 49 užitý: 467 m zvršok S 49 s pružným upevnením koľajníc celková dĺžka koľajových polí: 2 662 m - práce s koľajovým lôžkom: koľajové lôžko so zhutnením z hrubého drveného kameniva: 103 466 m3 odstránenie koľajového lôžka po demontáži koľajového roštu, alebo výhybiek: 75 692 m3 - elektrická trakcia (striedavá sústava 25kV 50Hz): 37,674 km - rekonštrukcia osvetlenia v ŽST a železničných zastávkach: počet stožiarov: 83 ks počet osvetľovacích veží: 19 ks - zabezpečovacie zariadenia: traťové zabezpečovacie zariadenia: 3. kategória podľa TNŽ 34 2630 typu elektronické obojsmerné automatické hradlo: 2 ks (ide o dva medzistaničné úseky, z ktorých jeden má každú traťovú koľaj rozdelenú dvomi jednosmernými automatickými hradlami na dva priestorové oddiely a druhý má každú traťovú koľaj rozdelenú štyrmi jednosmernými automatickými hradlami na tri priestorové oddiely) staničné zabezpečovacie zariadenie: 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typ elektronické stavadlo: 1 ks - počet zabudovaných výhybiek: 30 ks - počet zabezpečených výhybkových jednotiek: 29 ks - počet výkoľajok: 7 ks - počet elektricky ohrievaných výhybiek: 24 ks - pokládka káblov: optorúrky HDPE: 24 020 m optické káble: 41 626 m telefónny kábel: 57 772 m - preložky inžinierskych sietí: el. vedenie: 1 684 m oznamovacie vedenie: 65 916 m - nové železničné tunely: 2 ks - mostné stavby: nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14 ks nové cestné mosty a nadjazdy: 6 ks zrušené železničné mosty: 4 ks podchody (pre cestujúcich, verejné): 4 ks priepusty: 11 ks - nové a upravené pozemné komunikácie: betón asfaltový: 233 113 m2 osadenie cestných panelov: 2 490 m2 zámková dlažba: 12 997 m2 - protihlukové steny s celkovou plochou: 17 636 m2 - pozemné objekty - budovy: adaptácia v jestvujúcich budovách: obostavaný priestor: 1 119 m3 zastavaná plocha: 176 m2 novostavby: obostavaný priestor: 9 892 m3 zastavaná plocha: 1 428 m2
Druh zákazky:Práce
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
45234100-7 - Stavebné práce na výstavbe železníc45234116-2 - Stavebné práce na výstavbe železničnej trate45221112-0 - Stavebné práce na železničných mostoch45221242-0 - Stavebné práce na železničných tuneloch45221211-4 - Podjazdy/podchody45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch45221220-0 - Priepusty45314310-7 - Pokládka káblov45262620-3 - Oporné múry45213320-2 - Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení45112700-2 - Terénne úpravy45221200-4 - Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce45100000-8 - Príprava staveniska
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Klemensova, 813 61 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:367 982 089,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:27.07.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:19.10.2015 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is si
Lorem Ipsum i
-2,7 %
8,7 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
12,1 %
Lorem Ipsum is simply
0 %
Doprastav, a.s.
364 938 980 €
0,8 %
10,3 %
Víťaz
TSS GRADE, a.s.
4,3 %
S u b t e r r a a.s. (CZ)
3 %
Elektrizace železnic Praha a.s. (CZ)
2,5 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Nespracované
Vylúčený
Lorem Ipsu
Lorem Ipsum i
-3,8 %
9,5 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-2,2 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-3,8 %
Lorem Ipsum is
Nespracované
12,2 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is simp
13,6 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia01.03.2017
+1Vysvetlenie súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke12.08.2015
+1VYSVETLENIE POŽIADAVIEK UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Iný dokument k zákazke26.08.2015
+0Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ
Informácia o zverejnení zmluvy11.07.2016
+1Zoznam subdodávateľov-Zmluva o Dielo č. obj. 0220-121/2016-I. a č. zhot. Z1/2016/023/15 zo dňa 07.07.2016
Zoznam subdodávateľov24.01.2017
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Iný dokument k zákazke07.03.2016
+0Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2016/023/15
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ29.08.2019
+0Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2016/023/15
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ28.03.2019
+1Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č.2
Iný dokument k zákazke28.09.2015
+27skupina: „Združenie Nimnica“
Ponuky uchádzačov11.07.2016