Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
31364501
Adresa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60
40
20
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
367 982 089,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
27.07.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
19.10.2015 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is si
Lorem Ipsum i
-2,7 %
8,7 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
12,1 %
Lorem Ipsum is simply
0 %
TSS GRADE, a.s.
364 938 980 €
0,8 %
4,3 %
Víťaz
S u b t e r r a a.s. (CZ)
3 %
Elektrizace železnic Praha a.s. (CZ)
2,5 %
Doprastav, a.s.
10,3 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Nespracované
Vylúčený
Lorem Ipsu
Lorem Ipsum i
-3,8 %
9,5 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-3,8 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-2,2 %
Lorem Ipsum is
Nespracované
12,2 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is simp
13,6 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia01.03.2017
+1Vysvetlenie súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke12.08.2015
+1VYSVETLENIE POŽIADAVIEK UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Iný dokument k zákazke26.08.2015
+0Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ
Informácia o zverejnení zmluvy11.07.2016
+1Zoznam subdodávateľov-Zmluva o Dielo č. obj. 0220-121/2016-I. a č. zhot. Z1/2016/023/15 zo dňa 07.07.2016
Zoznam subdodávateľov24.01.2017
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Iný dokument k zákazke07.03.2016
+0Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2016/023/15
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ29.08.2019
+0Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2016/023/15
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ28.03.2019
+1Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č.2
Iný dokument k zákazke28.09.2015
+27skupina: „Združenie Nimnica“
Ponuky uchádzačov11.07.2016