Obstarávateľ

Ičo
31364501
Adresa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktná osoba
Ing. Jana Kubáni Jurigová
E-mail
kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telefónne číslo
+421 220292892

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150
100
50
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 %
-0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
367 982 089,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
27.07.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
19.10.2015 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
377 749 602 €
-2,7 %
7,8 %
Neúspešný
8,6 %
7,1 %
364 938 980 €
0,8 %
6,6 %
Víťaz
1,6 %
4,7 %
14,7 %
FN34160K - Zahraničný subjekt (AT)
Nespracované
Vylúčený
381 995 314 €
-3,8 %
13,7 %
Neúspešný
00067670 - Zahraničný subjekt (TR)
-3,8 %
00032151 - Zahraničný subjekt (TR)
-2,2 %
Nespracované
15,5 %
Vylúčený
15,9 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Sumaskutočne uhradeného plnenia - rok 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia01.03.2017
+1Vysvetleniesúťažných podkladov
Iný dokument k zákazke12.08.2015
+1VYSVETLENIEPOŽIADAVIEK UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Iný dokument k zákazke26.08.2015
+0Informáciao zverejnení zmluvy v CRZ
Informácia o zverejnení zmluvy11.07.2016
+1Zoznamsubdodávateľov-Zmluva o Dielo č. obj. 0220-121/2016-I. a č. zhot. Z1/2016/023/15 zo dňa 07.07.2016
Zoznam subdodávateľov24.01.2017
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk
Iný dokument k zákazke07.03.2016
+0Dodatokč. 4 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2016/023/15
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ29.08.2019
+0Dodatokč. 2 k ZMLUVE O DIELO č. Z1/2016/023/15
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ28.03.2019
+1Vysvetleniepožiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č.2
Iný dokument k zákazke28.09.2015
+27skupina:„Združenie Nimnica“
Ponuky uchádzačov11.07.2016