Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3)
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
169 981 228,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
27.12.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
27.02.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is sim
Lorem Ipsum i
15,5 %
13,6 %
Neúspešný
TuCon, a. s.
142 876 816 €
15,9 %
12,3 %
Víťaz
VÁHOSTAV - SK, a.s.
13,6 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
-10,8 %
17,8 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
10,2 %
Lorem Ipsum is simpl
13,4 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
9,9 %
19,4 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is
12,2 %
Lorem Ipsum is simp
Lorem Ipsum i
15,1 %
6,1 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
12,1 %
Lorem Ipsum is s
13,1 %
Lorem Ipsum is
10,3 %
Lorem Ipsum
Nespracované
21,7 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is
21,5 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
3,4 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie č. 2
Iný dokument k zákazke15.03.2018
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zápisnica o vyhodnotení ponúk11.08.2019
+1Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti11.08.2019
+1Ponuka
Ponuky uchádzačov01.12.2020
+1Ponuka
Ponuky uchádzačov01.12.2020
+1Súťažné podklady
Súťažné podklady21.12.2017
+1Vysvetlenie č. 6
Iný dokument k zákazke10.04.2018
+1Zmluva o dielo - R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
Zmluva24.07.2019
+0Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk12.02.2019
+0Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk11.04.2018