Prehľad o organizácii
Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii
Stará Ľubovňa
00005843
2020725762
Nemá
nezistený
08.10.1974
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ján JaseníkMierová 8, Stará Ľubovňa19.11.199208.04.2022


Konanie menom spoločnosti [19.11.1992]

Písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločného podniku v likvidácii podpisuje likvidátor a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predstavenstvo Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Milan Bátovský13.08.199118.11.1992
Ing. Ján Jeseník13.08.199118.11.1992


Konanie menom spoločnosti [19.11.1992]

Písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločného podniku v likvidácii podpisuje likvidátor a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet činnosti Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
- zabezpečuje vlastnou kapacitou nákup, dis- tribúciu a skladovanie priemyselných a or- ganických hnojív13.08.199108.04.2022
- zabezpečuje agrochemické rozbory pôd u zú- častnených organizácií v ACHP13.08.199108.04.2022
- zabezpečuje nákup, distribúciu a skladova- nie ochranných chemických látok na základe plánov ochrany podľa uzavretých HZ13.08.199108.04.2022
- sleduje výskyt chorôb a škodcov poľných kultúr, zostavuje plány ochrany rastlín13.08.199108.04.2022
- prevádza agrolaboratórnu činnosť, kde rozboruje nakupované a predávané poľnohospodárske výrobky a iný materiál13.08.199108.04.2022
- prevádza odber vzoriek krmív a zabezpečuje ich rozbor podľa potrieb zootechnickej služby13.08.199108.04.2022
- zabezpečuje pozemnú výživu a ochranu rastlín, a to aplikáciou organických hnojív, pevných a kvapalných priemyselných hnojív a aplikáciou pesticídov13.08.199108.04.2022
- organizuje a zabezpečuje LCHČ13.08.199108.04.2022
- realizuje neinvestičné zúrodňovanie pôdy13.08.199108.04.2022
- prevádza aplikáciou vápenatých hmôt13.08.199108.04.2022
- poradenská služba v ochrane a výžive rastlín13.08.199108.04.2022
- výroba kompostov13.08.199108.04.2022
- pre lepšie využitie materiálno-technickej základne ako aj pracovných síl, vykonáva práce a služby pre odberateľské organizácie v rámci ČSFR počas vegetačného kľudu na základe povolenia MPVž SR č. 604/1987 a to opravu a údržbu ciest13.08.199108.04.2022
- rastlinná výroba - pestovanie a spracovanie liečivých rastlín13.08.199108.04.2022
- pestovanie a spracovanie hlivy ustricovej13.08.199108.04.2022
- zabezpečovanie prenosu vedecko-technických poznatkov do praxe na JRD13.08.199108.04.2022
- poskytovanie služieb dopravnými motorovými vozidlami a mechanizmami organizáciam a občanom za úhradu13.08.199108.04.2022
- propagačná a agitačná činnosť13.08.199108.04.2022
- obchodná činnosť k predmetu ostatnej činnosti13.08.199108.04.2022
- zber a expedícia kovového odpadu13.08.199108.04.2022
- šitie konfekcie a zvrškov13.08.199108.04.2022
- zámočnícke práce a kovovýroba13.08.199108.04.2022
- zahranično-obchodná činnosť a služby v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.13.08.199108.04.2022

Kataster Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL