Prehľad o organizácii
Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť
Remeselnícka 5, 969 01 Banská Štiavnica
00151017
2020451488
Nemá
nezistený
30.10.1990
03.05.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
transparex.sk

Tržby Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 €
40 €
30 €
20 €
10 €
0 €
transparex.sk
-0,65
-5,21
n/a
0,18

Zisk pred zdanením Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
transparex.sk

EBITDA Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Roman SlaninaŽelezničná 43, 979 01 Rimavská Sobota29.12.200802.05.2024
Mgr. Matej SnopkoJ. Matušku 826/7, 960 01 Zvolen29.12.200802.05.2024
Peter BartošVenevská 770/30, 990 01 Veľký Krtíš29.12.200802.05.2024


Konanie menom spoločnosti [29.01.1999]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva.

Člen dozorného orgánu Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Richard BayerVenevská 775/42, 990 01 Veľký Krtíš29.12.200802.05.2024
Ľubomír VlčekPartizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica29.12.200802.05.2024
JUDr. Michal BadinskýČSA 17, 974 01 Banská Bystrica29.12.200802.05.2024

Predmet činnosti Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Názov
Vznik
Zánik
- projektová činnosť v investičnej výstabe, pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, technické vybavenie budov, technologické zariadenie stavieb26.08.199602.05.2024
- meračské geodetické a kartografické práce26.08.199602.05.2024
- výkon činnosti stavebného dozoru26.08.199602.05.2024
- inžinierska činnosť v stavebníctve obstarávanie prác a dodávok, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, kalkulácia a fakturácia stavieb26.08.199602.05.2024
- vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb26.08.199602.05.2024
- elektroinštalačné práce, výroba elektrických rozvádzačov26.08.199602.05.2024
- zváračská škola26.08.199602.05.2024
- organizovanie školení a vzdelávania v stavebníctve26.08.199602.05.2024
- technické poradenstvo v oblasti stavebníctva26.08.199602.05.2024
- prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku26.08.199602.05.2024
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti26.08.199602.05.2024
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti26.08.199602.05.2024
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti26.08.199602.05.2024
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti26.08.199602.05.2024
- dodávka prieskumných a projektových prác21.12.199225.08.1996
- vykonávanie geologických prác, ktoré sú banskou činnosťou, podľa rozhodnutia Slovenského geologického úradu v Bratislave č. 60/822-7223/89 zo dňa 24.3.198921.12.199225.08.1996
- vykonávanie inžinierskych, občianskych, bytových a priemyselných stavieb21.12.199225.08.1996
- inžinierska činnosť v stavebníctve21.12.199225.08.1996
- elektroinštalačné práce, výroba elektrických rozvádzačov21.12.199225.08.1996
- výroba kovov a kovových výrobkov21.12.199225.08.1996
- vývoj, realizácia a zavádzanie výsledkov vývojových úloh VTR, spracovanie príslušných posudkov, štúdií a ostatnej dokumentácie21.12.199225.08.1996
- ubytovacie služby bez doplnkových služieb21.12.199225.08.1996
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov ktoré nie je potrebné osobitné povolenie21.12.199225.08.1996
- odborné školenia, poradenská a vzdelávacia činnosť k uvedeným činnostiam21.12.199225.08.1996
A. Dodávka prác, služieb, výkonov a výrobkov:09.08.199120.12.1992
l. Dodávka prieskumných, projektových a hydrogeologických prác.09.08.199120.12.1992
2. Inžinierska činnosť v rozsahu vydaného oprávnenia.09.08.199120.12.1992
3. Zaobstarávanie záležitostí v oblasti materiálno-technického zásobovania výrobkov, konštrukcií, technollógií, súborov strojov a zariadení, generálnych opráv dopravných prostriedkov, stavebných strojov a mechanizmov.09.08.199120.12.1992
4. Spracovanie kalkulácií, tvorba cien a ich realizácia.09.08.199120.12.1992
5. Tvorba programov a poradenská činnosť pri zavádzaní výpopčtovej techniky a automatických systémov riadenia.09.08.199120.12.1992
6. Poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb s potrebným telovýchovným, športovým a zábavným vybavením v zariadeniach ním spravovaných.09.08.199120.12.1992
7. Vykonávanie stavebno-montážnych prác.09.08.199120.12.1992
8. Revízie elektroinštalácií stavelbných objektov a zariadení.09.08.199120.12.1992
9. Zimná údržba ciest v oblasti Donovaly.09.08.199120.12.1992
lO.Elektroinštalačné práce09.08.199120.12.1992
ll.Laboratórno-rozborové práce.09.08.199120.12.1992
l2.Publikačná činnosť videotechnikou, tlačou, fotografiou a filmom.09.08.199120.12.1992
l3.Zváračská škola.09.08.199120.12.1992
l4.Odborné školenia, poradenská a vzdelávacia činnosť.09.08.199120.12.1992
B. Výrobná činnosť :09.08.199120.12.1992
l. Vývoj, realizácia a zavádzanie výsledkov vývojových úloh VTR, spracovanie príslušných technicko-ekonomických posudkov, štúdií a potrebnej dokumentácie.09.08.199120.12.1992
2. Výroba elektrických rozvádzačov.09.08.199120.12.1992
3. Strojársko-zámočnícke výrobky a práce.09.08.199120.12.1992
C. Obchodná činnosť :09.08.199120.12.1992
l. Vykonávanie všetkých obchodných úkonov súvisiacich s činnosťou uvedenou pod A B tohoto článku.09.08.199120.12.1992
2. Vykonávanie obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti.09.08.199120.12.1992
3. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov.09.08.199120.12.1992

Kataster Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL