Prehľad o organizácii
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00151700
2020374862
SK7120001757
500-999 zamestnancov
12.11.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 196/B
N/A
N/A
N/A
103 mil. €
-4,2 %
2022/2021
N/A

Konečný užívateľ výhod Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Todor TodorovPri starej prachárni 1, 831 04 Bratislava04.03.2020
Mag. Robert Altfahrt - RiedlerDonaufelder Str. 233/25, 122 0 Viedeň01.01.2022
Venelin Angelov YanakievMakedonia 70, 900 2 Varna02.12.2022
Juraj DlhopolčekTrenčianska 688/23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov01.07.2023
Ing. Jozef PaškaKlemensova 2520/13, 811 09 Bratislava25.10.2023


Konanie menom spoločnosti [04.06.2021]

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

Člen dozorného orgánu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Savoula DemetriouHanselmayergasse 20-22 /2 /1, 113 0 Viedeň21.04.2021
Mario FerreroSchöffelgasse 11/4, 118 0 Viedeň22.04.2022
JUDr. Radovan Nárožný, PhD.Alexandra Nográdyho 561/2, 960 01 Zvolen01.06.2022
Ing. Jozef RepiskýHronská Dúbrava 60, 966 11 Trnavá Hora05.11.2023
Petr PoštaK Beranovu 1173/1, 184 00 Praha 808.05.2024
Nina Rita Rotraut KlingsporSchmidbauerstr. 10, 821 66 Gräfelfing08.05.2024

Prokurista Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Predmet činnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia06.06.2023
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu06.06.2023
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia06.06.2023
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov.18.09.2019
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.04.04.2018
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore kapitálového trhu,02.03.201717.09.2019
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia,21.01.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,21.01.2016
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.21.01.201603.04.2018
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku,28.01.201520.01.2016
vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia,28.01.201520.01.2016
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia,28.01.201520.01.2016
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach,28.01.201520.01.2016
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,28.01.201520.01.2016
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku,16.01.201527.01.2015
vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia,16.01.201527.01.2015
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia,16.01.201527.01.2015
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach,16.01.201527.01.2015
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,16.01.201527.01.2015
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku,05.07.201115.01.2015
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia,05.07.201115.01.2015
sprostredkovanie investičných služieb,19.07.200704.07.2011
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky,21.07.200604.07.2011
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom v licencii vydanej podľa osobitného zákona,07.11.200327.07.2004
vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku a zaistenie,07.11.200304.07.2011
uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach,07.11.200315.01.2015
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu povolenia vydaného na základe zákona,07.11.200313.08.2010
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu podľa povolenia vydaného na základe zákona,26.10.199906.11.2003
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom podľa osobitného zákona30.04.199906.11.2003
poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.30.06.199806.11.2003
- zmenárenská činnosť,06.11.199606.11.2003
- poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb,30.10.199506.11.2003
Poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.01.11.199129.06.1998

Kataster Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL