Prehľad o organizácii
VEGUM, a.s.
Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
00152854
Nemá
28.01.1991
15.01.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VEGUM, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VEGUM, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo VEGUM, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Vladimír Kres9. mája 1145/42, 958 01 Partizánske05.12.200714.01.2009
Doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.Hrnčiarska 8, 900 01 Modra05.12.200714.01.2009
Ing. arch. Pavol JakubecNám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava05.12.200714.01.2009


Konanie menom spoločnosti [09.07.1996]

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.

Člen dozorného orgánu VEGUM, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Miroslav MišíkSuchý potok 569/14, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom05.12.200614.01.2009
Ing. Juraj ČervenákLány 1445/62, 972 01 Bojnice05.12.200714.01.2009
Ing. Helena FeitscherováGabčíkova 10, 841 05 Bratislava05.12.200714.01.2009
Ing. Aladár MuchaMolvičky 402/3, 972 23 Dolné Vestenice03.11.200814.01.2009

Jediný akcionár a.s. VEGUM, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Vegum Slovensko a. s.Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice28.11.200814.01.2009

Predmet činnosti VEGUM, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)28.05.200814.01.2009
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom28.05.200814.01.2009
výroba tepla, rozvod tepla28.02.200614.01.2009
elektroenergetika28.02.200614.01.2009
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti28.02.200614.01.2009
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t18.05.200514.01.2009
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby18.05.200514.01.2009
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností18.05.200514.01.2009
bezpečnostnotechnické služby18.05.200514.01.2009
vnútroštátna nákladná cestná doprava08.12.200414.01.2009
Prenájom motorových vozidiel09.06.200414.01.2009
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov09.06.200414.01.2009
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál09.06.200414.01.2009
Prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie09.06.200414.01.2009
Prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie09.06.200416.05.2007
prevádzkovanie športových zariadení16.12.200214.01.2009
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu16.12.200214.01.2009
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom16.12.200214.01.2009
- sprostredkovateľská činnosť26.05.200014.01.2009
- výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla26.05.200027.02.2006
- rozvod plynu26.05.200016.05.2007
- výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce26.05.200027.02.2006
- odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení23.12.199914.01.2009
- oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení23.12.199914.01.2009
- výroba elektrických zariadení23.12.199914.01.2009
- montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení23.12.199914.01.2009
- oprava meradiel20.03.199814.01.2009
- poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností02.08.199714.01.2009
- zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany a s tým spojené služby02.08.199714.01.2009
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností a stravovacích služieb02.08.199716.05.2007
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi02.08.199727.05.2008
- technik požiarnej ochrany01.08.199714.01.2009
- špecialista požiarnej ochrany01.08.199714.01.2009
- odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení skupiny A-1a, 1b, skupiny B-2b, 2d, 2e skupiny C-3a, 3b, 3d podľa časti I. prí- lohy č. 1 vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.01.08.199722.12.1999
- odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích za- riadení skupiny A-1a,1b,1c,1e, skupiny B-2a,2b,2c,2f, skupiny C-3a,3b, podľa časti II. prílohy č. 1 vyhl. ÚBP SR 74/1996 Z.z.01.08.199722.12.1999
- odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení skupiny A-1a,1b,1c,1e,1f,1g,1h, skupiny B a skupiny C podľa časti III. prílohy č. 1 vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.01.08.199722.12.1999
- poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností01.08.199701.08.1997
- zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany a s tým spojené služby01.08.199701.08.1997
- zabezpečovanie ochrany majetku a osôb01.08.199730.07.1998
- prenájom nebytových priestorov09.07.199614.01.2009
- nepravidelná cestná osobná doprava09.07.199607.12.2004
- nepravidelná cestná nákladná doprava09.07.199607.12.2004
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v rozsahu primárnej zdravotnej starostlivosti vrátane závodnej preventívnej starostlivosti09.07.199617.07.2007
- ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností a stravovacích služieb09.07.199601.08.1997
- výroba gumárenských zmesí01.02.199314.01.2009
- výroba gumových produktov01.02.199314.01.2009
- maloobchod s tovarom nevyžadujúcim špeciálne povolenie01.02.199314.01.2009
- veľkoobchod s tovarom nevyžadujúcim špeciálne povolenie01.02.199314.01.2009
- maloobchod s vlastnými výrobkami01.02.199314.01.2009
- staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok01.02.199316.05.2007
- výroba mech. strojov, nástrojov, náhradných dielcov, foriem01.02.199314.01.2009
- montáž strojov a zariadení pre gumárenskú výrobu01.02.199314.01.2009
- tvorba technickej dokumentácie pre gu- márenskú výrobu01.02.199314.01.2009
- vývoj výrobkov a technológií v oblasti gumárenskej výr.01.02.199314.01.2009
- poradenstvo, expertízna činnosť v gumárenskej výrobe01.02.199314.01.2009
- stravovacie služby01.02.199314.01.2009
- obchodovanie s tepelnou energiou01.02.199325.05.2000
- projektová činnosť v investičnej výstavbe01.02.199330.07.1998
- výroba gumárenských zmesí, výrobkov lisovanej a vytlačovanej technickej gumy28.01.199131.01.1993
- výroba a predaj tepelnej energie28.01.199131.01.1993
- predaj vlastných výrobkov a tovarov v malo- obchodných predajniach spoločnosti, ktoré spolu s výrobkami inými než vlastnými, tvoria komplexné zariadenie, ako aj ďalších výrobkov podľa schváleného sortimentu28.01.199131.01.1993
- stavebné a montážne práce aj pre iné orgazácie podľa dodanej alebo vlastnej dokumentácie28.01.199131.01.1993
- výroba stsrojov, súčastí strojov, nástrojov náhradných dielcov a foriem vrátane ich úpravy28.01.199131.01.1993
- obchodno-servisná, montážna, poradenská a expertízna činnosť, výroba technickej dokumentácie, vývoja výrobkov a technilógií podľa dokumentácie a požiadaviek odberateľov28.01.199131.01.1993
- poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky28.01.199131.01.1993
- poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb28.01.199131.01.1993
- vývoj a predaj aplikačných programov ASR28.01.199131.01.1993
- zahranično-obchodná činnosť so zameraním na kooperáciu pri vývoze a dovoze investičných celkov, dovoz a vývoz surovín pre gumárens- kú výrobu i dovoz a vývoz výrobkov a služieb, uvedených v predmete podnikania28.01.199131.01.1993
- predaj výrobkov a služieb, uvedených v predmete podnikania28.01.199131.01.1993
- predaj licencií a know-how Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO č.13/13199/90, dńa 31.10.1990.28.01.199131.01.1993

Kataster VEGUM, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy VEGUM, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL