Prehľad o organizácii
CEVA spol. s r.o.
Brnianska 2, 911 57 Trenčín
00154113
Nemá
22.02.1991
16.07.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CEVA spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CEVA spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ CEVA spol. s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Michal ŠtoffaBudovateľská 7, Stupava20.02.199715.07.2003
Ing. Marián ZimmermannČsl. armády 1020/18, 927 00 Šaľa31.12.200115.07.2003


Konanie menom spoločnosti [21.09.1998]

V mene spoločnosti koná každý z konateľov pri hodnote vecí do l milióna Sk samostatne. Nad l milión Sk konajú dvaja konatelia spoločne.

Člen dozorného orgánu CEVA spol. s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Mária KebískováHalalovka 4, Trenčín19.02.199715.07.2003
Ing. Vladimír ĽuptákSlovenská 3, Stupava20.02.199715.07.2003
Ing. Viliam PolákGen. L. Svobodu 14, Senica06.06.200115.07.2003

Spoločník v.o.s. / s.r.o. CEVA spol. s r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA WERK 7 s.r.o. Nové Mesto nad Váhom22.05.200215.07.2003
STAVMAT IN, spol. s r.o.Pezinská 56, 901 01 Malacky22.05.200215.07.2003

Predmet činnosti CEVA spol. s r.o.


Názov
Vznik
Zánik
- prenájom nehnuteľností a hnuteľností11.12.200015.07.2003
- nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti11.12.200015.07.2003
- nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti11.12.200015.07.2003
- sprostredkovateľská činnosť11.12.200015.07.2003
- reklamná a propagačná činnosť11.12.200015.07.2003
- vedenie účtovnej evidencie12.01.200015.07.2003
- podnikanie, poradenstvo a analyzovanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu: - koordinačná činnosť zberu a zvozu odpadu22.05.199510.12.2000
- odborný dozor pri zbere a nakladaní s od- padom22.05.199510.12.2000
- riešenie technologických postupov zberu, dočasného uskladnenia, skládkovania, resp. zneškodňovania v cementárskych rotačných peciach, alebo spaľovniach22.05.199510.12.2000
- vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov22.05.199510.12.2000
- zvoz odpadov z medziskládok na miesto zneškodnenia22.05.199510.12.2000
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi22.05.199510.12.2000
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností22.05.199510.12.2000
- sprostredkovaie obchodu22.05.199510.12.2000
- revízie a skúšky stabilných tlakových nádob skupiny A a B22.05.199511.01.2000
- vydávanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia22.05.199511.01.2000
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov;15.10.199315.07.2003
- rozmnožovanie a tlač písomností;15.10.199315.07.2003
- spracovanie dát a súvisiace činnosti;15.10.199315.07.2003
- automatizované spracovanie dát;15.10.199315.07.2003
- databanky;15.10.199315.07.2003
- vedľajšia činnosť v doprave:15.10.199320.09.1998
- prevádzka Raj vozňov, vyhodnocovanie pobytu Raj vozňov na vlečkách odberateľov, styk s orgánmi ČSD, zabezpečovanie prenájmu vozňov;15.10.199320.09.1998
- zabezpečovanie údržby a obnovy Raj vozňov, núdzové opravy vozňov pojazdnou dielňou;15.10.199320.09.1998
- výskum a vývoj v oblasti ochrany ovzdušia, teplotechnike a vzduchotechnike;15.10.199320.09.1998
- maloobchodný predaj zmiešaného tovaru;15.10.199310.12.2000
- prenájom bytov, strojov a prístrojov, priestorov spoločnosti;15.10.199310.12.2000
- inžinierske činnosti vrátane projektovania;15.10.199310.12.2000
- technické, organizačné a ekonomické poradenstvo;15.10.199311.01.2000
- prevádzkovanie územného chemického laboratória pre vykonávanie kontroly akosti odpadových vôd vypúšťaných do recipientov a do verejných kanalizácií;15.10.199310.12.2000
- výskum a vývoj;15.10.199311.01.2000
- podnikateľské poradenstvo a vedecké technicko-ekonomické informácie;15.10.199311.01.2000
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát;15.10.199311.01.2000
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom;15.10.199320.09.1998
- dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát;15.10.199320.09.1998
- výroba strojov a zariadení /baliace linky, linky na likvidáciu odpadov, vzduchotechnika, atď./;15.10.199311.01.2000
- vývoj a konštrukcia strojov a zariadení /baliace linky, linky na likvidáciu odpa- dov, vzduchotechnika, atď./;15.10.199311.01.2000
- hotel s možnosťou stravovania do triedy **;15.10.199320.09.1998
- cestovná kancelária;15.10.199320.09.1998
- zmenáreň;15.10.199320.09.1998
- autocisternová preprava cementu;15.10.199321.05.1995
- meranie a analýzy emisií a imisií;15.10.199320.09.1998
- meranie a analýzy v teplotechnike a vzduchotechnike;15.10.199320.09.1998
- geologický prieskum;15.10.199320.09.1998
- vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác;15.10.199320.09.1998
- geodetické a kartografické činnosti okrem povolenia zodpovedného geodeta;15.10.199320.09.1998
- podnikanie, poradenstvo a analyzovanie v oblasti nakladania s odpadmi;15.10.199321.05.1995
- bufet;15.10.199310.12.2000
- údržba a oprava počítačov a zariadení na spracovanie dát;15.10.199310.12.2000
- oceňovanie a hodnotenie podnikov,15.10.199310.12.2000
Doprava výrobkov RAJ vozňami Inžinierske činnosti Technologické a špeciálne služby Automatizácia /ASR, ASRIP, MaR/ Zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov Služby: - prevádzka rekreačného a doškolovacieho strediska v Starej Lesnej - činnosť cestovnej kancelárie CEVATURIST - prevádzka závodného bufetu - rozmnožovanie písomností - preprava cementu autocisternou Vykonávanie výskumnmých a vývojových práczameraných na tieto oblasti : - technológie výroby portlandských, bieleho a farebných cementov, špeciálnych cementov, architektonické prvky z týchto cementov - rozvoj technológie výroby slinku, vývoj náročných druhov vápna používaných v špeciálnych technológiach, zameraný na základné vlastnosti surovín - aplikovaný výskum surovín, využívanie a zavádzanie nových a pokrokových metód pre cementárne a vápenky, zabezpečenie správnej technológie, vyššej kvality, racionalizácie výroby, znižovanie energetickej náročnosti výroby, používanie tuhých a menejhodnotných palív - aplikovaný vývoj likvidácie, recyklácie a využitia tuhých a kvapalných odpadov - automatizované systémy riadenia technológie ekonomických agend, nových prvkov a metód pre oblasť merania a regulácie pri výrobe cementu a vápna - ochranu čistoty ovzdušia a ekológiu - vývoj manipulátorov a robotov22.02.199114.10.1993

Kataster CEVA spol. s r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K