Prehľad o organizácii
Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii
Bajkalská 9, 815 53 Bratislava
00154580
Nemá
01.01.1991
27.08.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Matej Chrappa, dptMyslenická 126, Pezinok12.08.199326.08.1997


Konanie menom spoločnosti [12.08.1993]

V mene štátneho podniku v likvidácii vystupuje navonok a podpisuje likvidátor.

Riaditeľ Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Dpt. Matej ChrappaMyslenecká 126, Pezinok01.01.199111.08.1993


Konanie menom spoločnosti [12.08.1993]

V mene štátneho podniku v likvidácii vystupuje navonok a podpisuje likvidátor.

Zakladateľ štátneho podniku Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky Bratislava17.11.199226.08.1997

Predmet činnosti Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
Poskytovanie dopravno-inžinierskych služieb01.01.199126.08.1997
Vymedzenie povinného predmetu činnosti:01.01.199126.08.1997
a/Dopravno-prepravné služby01.01.199126.08.1997
sprostredkovanie zabezpečenia prepravy nákladov01.01.199126.08.1997
sprostredkovanie zamestnania dopravných prostriedkov, mechanizmov a pracovných strojov rôzných držiteľov a to aj vo vlastnom mene v tuzemsku i v zahraničí01.01.199126.08.1997
vykonávanie cestnej dopravy a poskytovanie zasielateľských služieb vlastným i cudzím vozovým parkom01.01.199126.08.1997
poskytovanie cenových a poradenských služieb v oblasti dopravy01.01.199126.08.1997
vykonávanie prác a služieb na úseku dopravy a jej bezpečnej premávky na základe objednávok orgánov štátnej správy, zastupiteľských orgánov, inštitúčií, organizácií a občanov01.01.199126.08.1997
b/Inžinierske služby v doprave01.01.199126.08.1997
spracovávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie01.01.199126.08.1997
vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov, spracovanie rozborov dopravnej situácie, štúdie riešenia všetkých druhov dopráv v sídelných útvaroch01.01.199126.08.1997
sprácovávanie projektov dopravného značenia, ich realizácia vrátane výroby dopravných značiek a ich požičiavanie01.01.199126.08.1997
navrhovanie a aktualizácia svetelných signalizačných zariadení01.01.199126.08.1997
vykonávanie geodetických prác a staničenie ciest01.01.199126.08.1997
vykonávanie projektovej činnosti v rozsahu oprávnenia01.01.199126.08.1997
zabezpečovanie služieb potrebných pri prepravách nadrozmerných predmetov01.01.199126.08.1997
spracovávanie dopravno-technických a ekonomických štúdií k investičným akciám01.01.199126.08.1997
diagnostikovanie kvality životného prostredia včítane realizácie vybraných opatrení a jeho zlepšenie01.01.199126.08.1997
poskytovanie služieb výpočtovej techniky01.01.199126.08.1997
c/Činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a s rozvojom motorizmu01.01.199126.08.1997
výcvik a doškolovanie vodičov motorových vozidiel a obslúh motorových vozíkov, pojazdných mechanizmov a pracovných strojov01.01.199126.08.1997
prevádzkovanie dopravno-psychologických laboratórií01.01.199126.08.1997
vykonávanie ostatných druhov a foriem školení zameraných na zvyšovanie odbornosti a bezpečnosti v doprave vrátane rekvalifikačných kurzov01.01.199126.08.1997
zabepečovanie detskej dopravnej výchovy na DDI01.01.199126.08.1997
vykonávanie edičnej a vydavateľskej činnosti v oblasti dopravy a jej bezpečnej premávky01.01.199126.08.1997
d/Ostatné služby01.01.199126.08.1997
sprostredkovavánie kúpy a predaj dopravných prostriedkov, strojov, zariadení, nehnuteľností a zásob01.01.199126.08.1997
vykonávanie služieb súvisiacich s prenájom a zapožičiavaním dopravných prostriedkov, strojov, mechnizmov a zariadení01.01.199126.08.1997
vykonávanie meraní hmotností vozidiel01.01.199126.08.1997
v záujme vyššieho využitia priestorov a zariadení organizácie vykonávanie obchodnej činnosti, drobnej výroby, ubytovacích a ostatných doplňujúcich služieb.01.01.199126.08.1997
vývoz osobných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /položka č.8703 colného sadzobníka/01.01.199126.08.1997
vývoz nákladných automobilov z ČSFR za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia /pložka č.8704 colného sadzobníka/01.01.199126.08.1997
sprostredkovateľská činnosť pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami01.01.199126.08.1997
obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, ak miesto odoslania alebo miesto určenia, alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.01.01.199126.08.1997
Zahraničná činnosť na vykonávanie:01.01.199126.08.1997
Dovoz všetkého druhu tovaru zo zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov,01.01.199126.08.1997
Vývozu všetkého druhu tovaru do zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie podľa príslušných predpisov,01.01.199126.08.1997

Kataster Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K