Prehľad o organizácii
Slovenská triatlonová únia
Junácka 6, 832 80 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31745466
2021571805
Nemá
1 zamestnanec
17.01.1991
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská triatlonová únia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská triatlonová únia


Iný štatutárny orgán Slovenská triatlonová únia


Predmet činnosti Slovenská triatlonová únia


Kataster Slovenská triatlonová únia


Skrátené výkazy Slovenská triatlonová únia