Obstarávateľ

Ičo:31364501
Adresa:Klemensova, 813 61 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:Ing. Dominik Čejka
E-mail:cejka.dominik@zsr.sk
Telefónne číslo:+421 220294087

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60
40
20
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:1. Predmetom zákazky s názvom ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" je vyhotovenie PD, zabezpečenie súvisiacej IČ a realizácia Diela. 2. Ide o zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 1 ZoVO a to o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie PD. 3. Ide o modernizáciu úsekov železničnej trate č.110 (trať - Bratislava - Kúty - štátna hranica SR/ČR - Lanžhot ČR) siete ŽSR v úseku Devínska Nová Ves (ďalej len "DNV") - Kúty štátna hranica SR/ČR, ktorá zahŕňa modernizáciu dvoch traťových úsekov a implementáciu ERTMS na úseku železničnej trate Bratislava-Kúty-štátna hranica SR/ČR:... ďalej uvedené v bode II.2.4) tohto oznámenia
Druh zákazky:Práce
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
45234100-7 - Stavebné práce na výstavbe železníc45234116-2 - Stavebné práce na výstavbe železničnej trate45221112-0 - Stavebné práce na železničných mostoch45221211-4 - Podjazdy/podchody45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch45234115-5 - Práce na stavbe železničnej signalizácie45232221-7 - Transformátorovne71311230-2 - Inžinierske služby pre oblasť železníc32344210-1 - Rádiové zariadenia45221220-0 - Priepusty45262640-9 - Práce na zlepšenie životného prostredia45314310-7 - Pokládka káblov45262620-3 - Oporné múry45213320-2 - Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou45112210-0 - Odstránenie pôdneho zvršku45213320-2 - Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou31682200-2 - Prístrojové panely, rozvádzače34632300-9 - Elektroinštalácie pre železnice45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení45112700-2 - Terénne úpravy45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení45112700-2 - Terénne úpravy45111300-1 - Demontážne práce44112100-9 - Prístrešky/kryty45315400-2 - Inštalovanie vysokého napätia45315600-4 - Inštalovanie nízkeho napätia32522000-8 - Telekomunikačné zariadenia32523000-5 - Telekomunikačné príslušenstvo32571000-6 - Komunikačná infraštruktúra45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín51612000-5 - Inštalácia zariadení na spracovanie informácií32562000-0 - Káble s optickým vláknom71320000-7 - Inžinierske projektovanie34990000-3 - Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce45100000-8 - Príprava staveniska
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Klemensova, 813 61 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:305 035 160,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:02.02.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:20.03.2017 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
30,3 %
18,5 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is simply dummy text o
30,3 %
Lorem Ipsum is simp
Lorem Ipsum i
9,9 %
13,6 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text o
9,9 %
Lorem Ipsum is simply dummy text
Lorem Ipsum i
-15,9 %
13,9 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is
12,2 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of
-7,2 %
Lorem Ipsum is s
-15,9 %
Lorem Ipsum is
Lorem Ipsum i
-23 %
10,3 %
Neúspešný
Lorem Ipsum
17,8 %
Lorem Ipsum is
4,3 %
Lorem Ipsum is simply dum
Lorem Ipsum i
-28,6 %
3 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie - č.4
Iný dokument k zákazke16.03.2017
+1Vysvetlenie - č.5
Iný dokument k zákazke27.03.2017
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.09.2018
+1INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk21.10.2019
+1Vysvetlenie - č.2
Iný dokument k zákazke23.02.2017
+1Vysvetlenie - č.7
Iný dokument k zákazke05.04.2017
+1ODSTRÁNENIE PROTIPRÁVNEHO STAVU
Iný dokument k zákazke11.03.2019
+0Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ01.12.2020
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk - časť 10
Zápisnica o vyhodnotení ponúk16.09.2020
+3Skupina: ,,ŽSR, DNV – Kúty“
Ponuky uchádzačov16.09.2020