Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
31364501
Adresa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60
40
20
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
305 035 160,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
02.02.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
20.03.2017 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
30,3 %
30,3 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is simply dummy text o
18,5 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
9,9 %
9,9 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simp
13,6 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of
Lorem Ipsum i
-15,9 %
-7,2 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text
13,9 %
Lorem Ipsum is
12,2 %
Lorem Ipsum is s
-15,9 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
-23 %
17,8 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is
4,3 %
Lorem Ipsum is
10,3 %
Lorem Ipsum is simply dum
Lorem Ipsum i
-28,6 %
3 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie - č.4
Iný dokument k zákazke16.03.2017
+1Vysvetlenie - č.5
Iný dokument k zákazke27.03.2017
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.09.2018
+1INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk21.10.2019
+1Vysvetlenie - č.2
Iný dokument k zákazke23.02.2017
+1Vysvetlenie - č.7
Iný dokument k zákazke05.04.2017
+1ODSTRÁNENIE PROTIPRÁVNEHO STAVU
Iný dokument k zákazke11.03.2019
+0Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ01.12.2020
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk - časť 10
Zápisnica o vyhodnotení ponúk16.09.2020
+3Skupina: ,,ŽSR, DNV – Kúty“
Ponuky uchádzačov16.09.2020