Obstarávateľ

Ičo:35919001
Adresa:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:JUDr. Lukáš Vitek
E-mail:lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo:+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú stavebné práce na Diaľnici D1 Prešov západ - Prešov juh. Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke Prešov západ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov západ je diaľnica D1 zároveň napojená na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestami I/18 a II/546. Výhľadovo bude v križovatke napojená rýchlostná cesta R4 Prešov severný obchvat. Na konci je diaľnica napojená v mimoúrovňovej križovatke Prešov juh na jestvujúci úsek D1 Prešov Budimír, ktorý je prevádzke od roku 1989. Predmetná stavba bude v celkovej dĺžke 7 870m, kategória komunikácie D 26,5/100 a bude mať celkovo 227 častí. Predmetný úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru č. V, jeho modifikácie na území Slovenskej republiky vetvou A, v trase Bratislava Žilina Košice Užhorod (Ukrajina), v súlade s trasami európskych multimodálnych dopravných koridorov, definovaných na Paneurópskej konferencii o doprave (Kréta, 1994) a v súlade s územným plánom VÚC Prešovského samosprávneho kraja a v súlade s územným plánom sídelného útvaru mesta Prešov. Tento úsek diaľnice je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50. Na túto medzinárodnú cestu E50 je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T Koridor V.A a je súčasťou transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ). Predmetná stavba bude realizovaná v zmysle FIDIC Zmluvné podmienky na výstavby pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len červený FIDIC alebo červená kniha) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.
Druh zákazky:Práce
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
45000000-7 - Stavebné práce45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:369 506 890,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:04.06.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:29.06.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsu
Nespracované
9,5 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is simply dummy text o
3,4 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-6,9 %
Lorem Ipsum is
Lorem Ipsum i
0,6 %
12,2 %
Neúspešný
Lorem Ipsum
17,8 %
Lorem Ipsum is simply
0 %
Lorem Ipsum i
Lorem Ipsum i
1,3 %
12 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
12,3 %
Lorem Ipsum is simply
11,5 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-4,6 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-2,9 %
Metrostav a.s. (CZ)
356 345 280 €
3,6 %
6,1 %
Víťaz
Doprastav, a.s.
10,3 %
EUROVIA SK, a.s.
13,1 %
Metrostav Slovakia a. s.
6,6 %
EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko
6,5 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zápisnica23.04.2017
+1Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh §136 ods. 9 písm. b)
Iný dokument k zákazke09.12.2015
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke23.04.2017
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti23.04.2017
+1Vysvetlenie podmienok účasti
Iný dokument k zákazke18.06.2015
+1Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2017/0121/0003 - Diaľnica D1 Prešov Západ - Prešov Juh
Zmluva28.05.2020
+1Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh
Zmluva17.05.2018
+1Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh
Zmluva06.04.2017
+1Vysvetlenie podmienok účasti č.3
Iný dokument k zákazke22.06.2015
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk18.07.2016